Изберете страница

Предучилищна педагогика

Педагогически факултет

Доц. д-р Елена Стоянова Събева

Ръководител катедра

Кабинет: стая 313

Телефон: 032/261-716

Email: elenasabeva@uni-plovdiv.bg, elena.sabeva@pfpu.bg

Преподавателска дейност: ръкаводител на катедра „Предучилищна педагогика”, член на ФС; координатор на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”, директор на две магистърски програми: „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина” и „Алтернативи в предучилищната и началната педагогика”; председател на комисиятао по етика към ПФ.

Чете лекционни курсове по дисциплините: „Предучилищна педагогика”, „Семейна педагогика”, „Възпитателна работа в разновъзрастова група на детската градина” в специалности ОКС „Бакалавър”. Влиза в  шест магистърски програми с различни дисциплини от сферата на предучилищното образование и семейно възпитание. От 2011 е професионалист-инструктор по програмата “Трениране на Успешни Родители” (Parent Effectiveness Training). Ръководител е на стажанската практика на студентите от специалностите: „Предучилищна и начална училищна педагогика”- ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”; „Социална педагогика” и „Социални дейности” – ОКС „Бакалавър”. Има участие в шест проекта, като в два от тях е ръководител / Проект ПФ011/21.06.2013 „Образование с обич към детето”; Проект № СП15-ПФ-008/23.04.2015 «Предучилищно образование чрез изкуство и игри». Участва по програма „Еразъм+” с 2 лекционни курса в Карлови университет, гр. Прага, Чехия през 2016 г.

Научна дейност:

Научната продукция включва общо 73 публикации, от които 1- автореферат; 3 мотографии; участие н учебници и учебни помагала – 20; статии – 40; научни публикации в чужбина – 6; студии – 3.

Научно ръководство на дипломанти от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” и на един докторант.

Изследователски интереси през последните години:

 • Иновативни подходи и методи на педагогическо взаимодействие в детската градина;
 • Съвременни технологии на родителско общуване
 • Възпитателна работа в разновъзрастовите групи на детската градина;
Учебници и учебни помагала / В съавторство/:

 1. Събева, Е. Иновации в общуването между детската градина и семейството. В: Наръчник за детски учители “Обучение на детски учители за работа в групите зае задължителна предучилищна подготовка”, София, 2013
 1. Събева, Е. Педагогически компетентности за изграждане на партньорски отношения със семейството. В: Наръчник за детски учители “Обучение на детски учители за работа в групите зае задължителна предучилищна подготовка”, София, 2013.
 2. Събева, Е. Съвременни ролеви позиции на родителите в педагогическото пространство на детската градина. В: Наръчник за детски учители “Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка”, София, 2013.
 1. Събева, Е. Предмет, структура, функции и методи на предучилищната педагогика. В: Помагало за държавен изпит по педагогика и психология и психология за студенти от професионалните направления:1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по…Под ред. Пл. Радев. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015.
 2. Събева, Е. Специфика на предучилищното образование. В: Помагало за държавен изпит по педагогика и психология и психология за студенти от професионалните направления:1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по…Под ред. Пл. Радев. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015
 3. Събева, Е. Подкрепа и стимулиране на интелектуалното развитие на детето. В: Помагало за държавен изпит по педагогика и психология и психология за студенти от професионалните направления:1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по…Под ред. Пл. Радев. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015.
 4. Събева, Е .Организация на живота и активността на децата в детската градина. В: Помагало за държавен изпит по педагогика и психология и психология за студенти от професионалните направления:1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по…Под ред. Пл. Радев. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015.

 

Статии:

 1. Събева, Е. Възпитателни насоки на Програмна система „Дете със златно сърчице” В сп. Предучилищно възпитание, №8, 2010
 2. Събева, Е. Съвременни измерения на семейството като социална и възпитателна система. В сп. Организация и управление на училището и детската градина, №6, 2010
 3. Събева, Е. Иновационни акценти в диадата детска градина – семейство. В сб. „Детската градина и семейството – традиции, ценности и иновации”. Доклади от научна конференция с международно участие. Бургас, 2011
 4. Събева, Е. Аксиологични измерения на педагогическия процес в детската градина. В сб. Съвременни педагогически теории и практики, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2011
 5. Събева, Е. Успешното родителство през погледа на Томас Гордън /пленарен доклад/ В сб. Водим бъдещето за ръка /Областна конференция по предучилищно възпитание/, Панагюрище, 2012, ISBN 978-954-682-043-3
 6. Събева, Е. Беззагубният метод на д-р Томас Гордън – алтернативна технология за възпитание на детето. В сборник с научни трудове „Съвременното образование: стратегии, направления, ценности” , УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2012, ISBN 978-954-423-827-8
 7. Събева, Е. Родителската любов като възпитателен метод. / пленарен доклад/. В сб. “Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика”,  Изд. ВИКТОРИ – ПР, Асеновград, 2013, ISBN 978-619-7014-05-1
 8. Събева, Е. Образование с обич към детето. По проект ПФ011/21.06.2013 „Образование с обич към детето” към конкурс „Студентски проекти” 2013-2014 е-списание, uchitelbg.com бр.1, 2013
 1. Събева, Е., Д. Георгиева Успешният учител през погледа на д-р Томас Гордън. Системата „Трениране на успешни учители” (ТУУ) на д-р Томас Гордън в България. В: сб. „Традиции и иновации в образованието /посветен на 60 г. ДИУУ/, София, 2013
 1. Събева, Е. За партньорството между детската градина и семейството. /пленарен доклад/. В сб. “Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика”, Втори международен педагогически форум, Изд. ВИКТОРИ – ПР, Асеновград, 2015, ISBN 978-619- 7014-17-4
 1. Събева, Е. Относно формата на педагогическо взаимодействие в детската градина. В сб. „Образование, общество, личност” /интердисциплинарен научен форум/.УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015.
 1. Събева, Е. Дисциплината – способ за изразяване на педагогическата любов. В сб. Образование, развитие, изкуство /Образование и развитие/. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015,
 2. Събева, Е. Учителят в детската градина – новатор и творец. В сб. „Иновации и компетенности в образованието”, УИ Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-202-178-8
 3.  Събева, Е. Игрите „Хаба” за разширяване на игровото пространство на децата в предучилищна възраст. В сб. “Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика”, Втори международен педагогически форум, Изд. ВИКТОРИ – ПР, Асеновград, 2017.

Научни публикации в чужбина:

 1. Съебева, Е. Формиравание у шести-семилетних детей эмоционально-нравственной отзывчивости к младшему ребенку. В „Дошкольник”/теоретический и научно-методический журнал/, №1, 2013. ISSN 2223-7003
 2. Sabeva, E. Contemporary preschool education and giving children the opportunity to choose. In: Social competences, creativity and wellbeing. Plovdiv University Press, 2015, ISBN 978-619-202-023-1

 

Студии:

Събева, Е. Педагогически основи на програмна система “Дете със златно сърчице”. В Книга за учителя. Програмна система “Дете със златно сърчице”. За трета група в детската градина. ИК Марк-91, Пловдив, 2015, ISBN 978-619- 7112-05-4 с. 9-28.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg