Изберете страница

Психология

Педагогически факултет

д-р Венелина Стоева Стоева

Главен асистент

Кабинет: стая 118

Телефон: 032/261-703

Email: venelina.stoeva@uni-plovdiv.bg, venelina.stoeva@pfpu.bg

Водене на семинарни упражнения по дисциплините: Обща психология, Психология на развитието 2 и 3 част, Организационна психология, Педагогическа психология.

Участие в научни проекти:

УНИВЕРСИТЕТСКИ  ПРОЕКТИ

  1. Смисъл и психично благополучие в контекста на личностното израстване.(2015) НПД при Пловдивски университет,, Паисий Хилендарски‘‘: Позиция: участник.

Алтернативи в образованието.( 2015). НПД при Пловдивски университет,, Паисий Хилендарски‘‘: Позиция: участник

Дисертация

 2016г.- редовен докторант по ,,Педагогическа и възрастова психология‘‘ в катедра Психология, защитена дисертация на тема: ,,Разбирането за тайната и лъжата в юношеска възраст‘‘.

Статии:

  • Стоева, В. (2016) Тайната и лъжата в пространството на приятелските отношения в периода на юношеството. Стр. 126-137, ISSN 1313-759X.
  • Стоева, В. (2016) Двете лица на щастието- хедонизъм и евдемония. ISSN 2534-9309, 200-210. стр. 200-210, ISSN 1313-759X.
  • Стоева, В. (2016) Еволюционно развитие на моралността. В сборник от Докторантска научна конференция, Пампорово, (под печат).

Стоева, В. (2017) Просоциалното поведение на микро-, макро- и мезо-ниво. (под печат).

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg