Изберете страница

Психология

Педагогически факултет

д-р Гергана Василева Славчева

Главен асистент

Кабинет: стая 213

Телефон: 032/261-717

Email: slavcheva@uni-plovdiv.bg, gergana.slavcheva@pfpu.bg

 • Научни интереси – Педагогическата и възрастовата психология
 • Влияние на новите информационни технологии и интернет върху съвременните деца и юноши
 • Социално – психологически влияния на глобализационните процеси и интернет в съвременното общество
 • Ефективни междуличностни взаимодействия в училищни и трудови организации

Лекционни курсове в бакалавърски програми:

 • Лекционни курсове по Педагогическа психология и Психология на развитието в специалност Психология – редовно и задочно обучение
 • Лекционен курс по Психология на обучението в специалностите: Начална училищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика,  Предучилищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика.
 • Лекционен курс по Педагогическа психология в специалностите: Педагогика на обучението по музика, Музика, Джаз и поп, Педагогика на обучението по изобразително изкуство.

Лекционни курсове в магистърски програми:

 • Лекционен курс: Социална компетентност. Стратегии за оценка и развитие в детско-юношеска възраст в магистърска програма Училищна психология.
 • Лекционен курс: Метод за изследване на социално-психологическия климат в училище в магистърска програма Образователен мениджмънт.

Изведени дипломанти:

Изведени повече от 20 дипломанта от бакалавърски и магистърски програми в направление Психология.

Участие в научни проекти:

 1. 2013г. Участие като обучител на директори и служители в средищните училища на тема: „Съдържание, организация и документация на целодневното обучение” по проект BG 051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.
 1. 2015-2016Г.Член на екита по проект: „Иновативни педагогически технологии за личностно развитие чрез художественотворчески дейности” № ИТ 15-ПФ-009.
 1. 2016-2017г. Проект „Студентски практики” – академичен наставник.

Член на Дружеството на психолозите в България.

Дисертации

2014 година – защитена дисертация на тема „Интернет и проявите на тревожност в юношеска възраст”. Доктор по педагогическа и възрастова психология в ПУ „Паисий Хилендарски”.

Статии

2011г.  Славчева, Г., Ефективни междуличностни взаимодействия между учители и ученици. В сборник: „Обучението като път към образованието. Пловдив, ПУ, 1011г. ISBN 978-954-423-667-0.

2011г.  Славчева, Г., Емоционални преживявания на юношите във виртуалата среда.  В: Българско списание по психология, бр. 3-4, 2011г. ISSN 0861 – 7813.

2011г.  Славчева, Г., Психологически теории, изследващи социализиращите влияния на медиите. В:  „Социализация” – Сборник. Том І. Пловдив, ПУ, 2011г., Стр. 47-55. ISBN 978-954-423-785-1.

2011г. Славчева, Г., Глобализационните процеси и съвременния човек. В: Съвременни педагогически теории и практики. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011г. ISBN 978-954-423-732-5.

2012г. Славчева, Г., Специфика на деловото общуване между учители и ученици в професионалните училища. В:  Професионално образование, година XIV, книжка 4, 2012. Vocational Education, Volume 14, Number 4, 2012. ISSN 1314 – 555X.

2012г. Славчева, Г., Междуличностните отношения на „глобалния” човек във виртуалното пространство. Специфични особености в юношеска възраст. В: Сборник: Междуличностни отношения, самооценка и емоционална регулация. Пловдив, ПУ, 2012г. ISBN 978-954-561-298-5.

2012г. Славчева, Г., Тревожността при юношите – теоретични обобщения и   изследователски перспективи. В: Сборник:  Съвременното образование: стратегии, направления, ценности. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012г. ISBN 978-954-423-827-8.

2013г..Славчева, Г., Eмпирично изследване на юношеската тревожност в реална и във виртуална среда.  В: Е-списание Български учител. Бр.1, 2013. Стр.46-58.  http://www.bguchitel.com/ .  2013. ISSN 1314-9482.

2014г. Славчева, Г., Изследване на взаимовръзките между времето на пребиваване в интернет и проявите на личностна тревожност при юношите. В: Българско списание по психология, Бр. 1-3, 2014г. ISSN 0861 – 7813.

2015г. Славчева, Г., Виртуалната среда и съвременните юноши. Рискове и предизвикателства в ерата на глобализация. В: Сборник „Образование, общество, личност”, Пловдив, ПУ, 2015г. ISBN 978-619-202-032-3.

2015г. Славчева, Г., Източници на тревожни преживявания в юношеска възраст. В: Професионално образование, бр. 3, 2015г. с. 247-255. Vocational Education, Volume 17, Number 3, 2015. ISSN 1314 – 555X. ISSN 1314 – 555X.

2015г. Славчева-Андонова, Г., Виртуалната среда като източник на позитивни емоционални преживявания в периода на юношеството. В: Образование, развитие, изкуство. Позитивно развитие. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски, 2015г. ISBN 978-619-202-075-0.

2015г. Славчева, Г. Интернет като източник на социализиращи влияния в периода на юношеството. Сп. „Професионално образование”, бр. 5, 2015г.  Vocational Education, Volume 17, Number 3, 2015. с. 471-480.  ISSN 1314 – 555X.

2015г. Славчева-Андонова, Г. , Интернет като среда за личностна и творческа изява на съвременните юноши. В: Образование и личностно развитие чрез художественотворчески дейности. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015г. ISBN 978-619-202-100-9.

2016г. Славчева, Г. Психологически познания за съвременните учещи в професионалните училища на ХХІ век. Сп. „Професионално образование”, бр. 4, 2016г.  Vocational Education, Volume 17, Number 2, 2016. с. 471-480.  ISSN 1314 – 555X. ISSN 1314 – 555X. стр. 395-402.

2016г. Славчева-Андонова, Г. Идеи за ефективни взаимодействия между родители и юноши. В: Иновации и компетентности в образованието. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2016г. ISBN 978-619-202-178-8 стр.537-546.

2016г. Славчева-Андонова, Г.” Психологически техники, оптимизиращи вземането на екипни решения в образователната среда”. Сп. Психология на развитието,  УИ „Паисий Хилендарски”,  Пловдив, 2016г. с.99-113. ISSN 1313-759X.

2017г. Славчева-Андонова, Г. „Ефективните взаимодействия между родители и учители като фактор за позитивното личностно развитие на съвременното дете”. Списание Педагогика, бр. 2, 2017г. с. 151-159. ISSN 0861-3982 (Print) ISSN 1314-8540 (Online).

 

Доклади

2014г. Славчева, Г., Характеристики на тревожните преживявания в юношеска възраст. В: Сборник научни доклади „Седми национален конгрес по психология” октомври, 2014г. ISBN 978-954-91472-9-2.

2015г. Славчева, Г.,Отношение на родителите към продължителното пребиваване на юношите в интернет. В: Сборник „Психология и общество” , Международна конференция, Пловдив, ПУ, 2015г. ISBN 978-954-423-991-6.

2015г. Slavcheva-Andonova, G. Virtual Environment as a Source of Hedonism and Subjective Well-being in adolescence. In: Social Competences Creativity and Wellbeing. Plovdiv University press. , 2015. ISBN 978-619-202-023-1.

2016г. Slavcheva-Andonova, G.,  Study of Emotional Experiences in the Virtual Environment in Adolscents from Bulgaria. In: Educational and Research Across Time and Spice. Bitila, 2016.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg