Изберете страница

Психология

Педагогически факултет

Доц. д-р Ирена Иванова Левкова

гост – преподавател

Кабинет: стая 118

Телефон: 032/261-703

Email: i_levkova@uni-plovdiv.bgirena.levkova@pfpu.bg

Научни интереси: Транзакционен анализ; Сценарен анализ; Психология на развитие на възрастните; Рефлексия и обучение в консултативни умения; Времева перспектива.

Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми: Психология на развитието 3ч; Психология на развитието 4ч; Увод в консултативната психология; Основи на транзакционния анализ; Психология на развитието в детско-юношеска възраст; Обща и възрастова психология, Психология, Педагогическа психология; Теории и техники на консултирането в детско-юношеска възраст; Психологическа подкрепа в организацията; Психологически измервания.

Участие в научни проекти:

Научен проект НП 77/2012 – ИУ Варна „Психосемантичен поглед върху нагласите към фискалната политика у нас.” (член на основния авторски колектив по проекта)

Научен проект НП 107/2013 – ИУ Варна „Психосемантичен поглед върху нагласите към потребление на вносни стоки.”  (член на основния авторски колектив по проекта)

Изведени дипломанти/докторанти:

дипломанти – повече от 25

докторанти – един

Дисертации:
2000г. – Пробата на Розенцвайг в парадигмата на Транзакционния анализ, доктор

Монографии:
2003г. – Жизнен сценарий и развитие на личността. «Фабер» – В. Търново ISBN 954-775-266-9
2004г. – Сценарно развитие в зрелостта. «Фабер» – В. Търново ISBN 954-775-272-3
2004г. – Транзакционен анализ в педагогическата психология. «Фабер» – В. Търново ISBN 954-775-279-0
2008г. -Транзакционният анализ. ПСИДО ЕООД, Варна, 2008 ISBN 978-954-9996-45-6
2012г. – Психосемантичен поглед върху нагласите към фискалната политика у нас. Изд. „Онгъл”, Варна, в съавторство с Г. Маринов и др. ISBN 978-619-7079-19-7
2013г.- Психосемантичен поглед върху нагласите към потребление на внос у нас. Изд. „Онгъл”, Варна, в съавторство с Г. Маринов и др. ISBN 987-619-7079-17-3

Учебници и учебни помагала за студенти
2003г. – Психология на развитието. Изд. „Светлина“, Шумен, ISBN 954-610-023-4
2015г. – Психотренинг. Ръководство. Авангард Прима, София, ISBN 978-619-160-554-5

Статии
2016г. – Дзен – свободата от игрите и сценариите. Дзен-историите – ръководство за прекратяване на игрите и сценариите. Сп. „Психология. Теория и практика”, бр.3, стр.125-142 , ISSN 1314-006Х
2016г. – Рефлексивна природа на Его-състоянието Възрастен. В сп. „Философия“, Volume 25, №3, стр.322-328, ISSN 0861 – 6302
2016г. – Рефлексивен модел за формиране на консултативни умения. В сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, Volume 24, №5, стр.552-562, ISSN 1310 – 0270

Доклади
2016г. – Изследване динамиката на Родителските послания в една семейна гнездова извадка. В сб. „Управление и образование”. т.ХІІ (4) Международна научна конференция, Бургас, стр.90-93, ISSN 13126121
2016г. – Анализ на резултатите от изследването на Родителските послания в една семейна гнездова извадка. Х Конференция по психология „Теория и практика”, Варна, стр.355-373, ISSN 2367-508Х
2016г. – Компетентности на студентите в областта на консултирането в обучението по транзакционен анализ. В сборник с доклади от интердисциплинарна научна конференция „Иновации и компетентности в образованието“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, стр.472-483, ISBN 978-619-202-178-8
2017г. -.Сравнителен анализ на Родителските послания на българи с българи-мюсюлмани и гърци. В: Национална научно-практическа конференция по психология, сб. „Теория и практика”, ч.2, стр.147-154 ISSN 2367-508Х
2017г. – Психологът (педагогическият съветник) в училище. В: Национална научно-практическа конференция по психология, сб. „Теория и практика”, ч.2, стр.135-146 ISSN 2367-508Х
2017г. – Сравнителен анализ на Родителските послания при българи и турци. В сб. „Управление и образование”. Международна научна конференция, Бургас, стр.105-110 ISSN 13126121
2017г. – Сравнителен анализ на Родителските послания при две поколения българи. В сб. „Управление и образование”. Международна научна конференция, Бургас,стр.101-104 ISSN 13126121

Цитирания
2016г. – Левкова, И. Транзакционният анализ. Изд. ПСИДО ЕООД, Варна, рецензенти: М.Василева, Б.Минчев, ISBN 978-954-9996-45-6. Цитирана в: Михова, Т. Един различен „поглед” към училищната агресия. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.246, 247, 250, ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И. Транзакционният анализ. Изд. ПСИДО ЕООД, Варна, рецензенти: М.Василева, Б.Минчев, ISBN 978-954-9996-45-6. Цитирана в: Фьодорова, М. Жизнен сценарий и развитие. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.253, ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И. Транзакционният анализ. Изд. ПСИДО ЕООД, Варна, рецензенти: М.Василева, Б.Минчев, ISBN 978-954-9996-45-6. Цитирана в: Лалова, Л. Транзакцонният анализ и училището. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.309, 310, 312, ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И. Транзакционният анализ. Изд. ПСИДО ЕООД, Варна, рецензенти: М.Василева, Б.Минчев, ISBN 978-954-9996-45-6. Цитирана в: Георгиева, М. Отношения с родителите и сценарно програмиране. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.224, ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И. Възпитателните потвърждения – алтернатива на инструкциите на Родителя в процеса на формиране на сценария. В сборник на Юбилейна научна конференция в ШУ „Епископ Константин Преславски“ „Образование и изкуство“, Шумен, стр.399-404, ISBN 954-577-215-8 Цитирана в: Фьодорова, М. Жизнен сценарий и развитие. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.256, ISSN 2367-508Х
2016г.- Левкова, И. Жизнен сценарий и развитие на личността. Изд. Фабер, В. Търново, рецензент Б.Минчев, ISBN 954-775-266-9 Цитирана в: Фьодорова, М. Жизнен сценарий и развитие. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.261, ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И. Жизнени позиции и сценарий на живота. В сборник на Юбилейна научна конференция в ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, „Образование и изкуство“, Шумен, стр.405-409, ISBN 954-577-215-8 Цитирана в: Фьодорова, М. Жизнен сценарий и развитие. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.256,257, ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И. Жизнени позиции и сценарий на живота. В сборник на Юбилейна научна конференция в ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, „Образование и изкуство“, Шумен, стр.405-409, ISBN 954-577-215-8 Цитирана в: Лалова, Л. (2016) Транзакцонният анализ и училището. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.314, ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И. Сценарно развитие в зрелостта. Изд. „Фабер“, В. Търново, рецензенти: М.Василева, Б.Минчев, ISBN 954-775-272-3 Цитирана в: Фьодорова, М. (2016) Жизнен сценарий и развитие. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.259, ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И. Сценарно развитие в зрелостта. Изд. „Фабер“, В. Търново, рецензенти: М.Василева, Б.Минчев, ISBN 954-775-272-3 Цитирана в: Георгиева, М. Отношения с родителите и сценарно програмиране. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.227, ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И. Жизнен сценарий и формиране на личността. В „Ръководство за изследване на детето“, ІІ том, ред. Б.Минчев, Изд. Веда Словена ЖГ, София, стр.399-412, ISBN 954-8510-84-7 (ч2) Цитирана в: Лалова, Л. Транзакцонният анализ и училището. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.311 , ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И. Психология на развитието. Изд. „Светлина“, Шумен, ISBN 954-610-023-4 Цитирана в: Лалова, Л. Транзакцонният анализ и училището. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр. 308, 310, 313, 314, ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И. Психология на развитието. Изд. „Светлина“, Шумен, ISBN 954-610-023-4 Цитирана в: Георгиева, М. Отношения с родителите и сценарно програмиране. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.226, 230, ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И. Проблеми на идентификацията при личности, определящи се като хомосексуални. В сп. „Любословие“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, бр.9, стр. 100-109, ISSN 1311-94-86 Цитирана в: Минчев, П. Любов, социален характер и пол. В сборник с доклади от национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, част 1, Варна, стр.328, ISSN 2367-508Х
2016г. – Левкова, И., Компетентности на студентите в областта на консултирането в обучението по транзакционен анализ. Публикация в сборник „Иновации и компетентности в образованието. Пловдив, УИ Паисий Хилендарски”. стр.472-483, ISBN 978-619-202-178-8 Цитирана в: Славчева-Андонова, Г. Психологически техники, оптимизиращи вземането на екипни решения в образователната среда. В списание „Психология на развитието”, бр. 2, УИ „Паисий Хилендарски”, с.99-113, ISSN 1313-759X.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg