Изберете страница

Психология

Педагогически факултет

Проф. д-р Кирилка Симеонова Тагарева

Ръководител на катедра / Заместник-декан по научноизследователска и проектна дейност

Кабинет: стая 214

Телефон: 032/261-712

Email: tagareva_k_s@uni-plovdiv.bg, kirilka.tagareva@pfpu.bg

– Научни интереси – области: психология на развитието, детска психология, педагогическа психология, психология на общуването и др.

– Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми: психология на развитието, педагогическа психология, възрастова психология, психология на общуването, теории за привързването, експериментална психология, делово общуване, родителска компетентност, онтогенеза на комуникативното развитие.

– Изведени дипломанти/докторанти: дипломанти – за последните пет години – над 25/докторанти – 1 бр. изведен докторант.

– Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност

І. Участия в международни проекти -не

І І. Участия в български проекти- 8 броя

Изследователска дейност – 22 броя.

– Участие в редколегии на международни и български списания: 1 брой международни и 1 брой български

  1. Член на редакционната колегия на сп. “Психология на развитието”, издавано от катедра „Психология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“
  2. Член на редакционна колегия на сп. «Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология»», (г. Тольятти)

– Членство в международни и български професионални съюзи и организации -2 броя

  1. Дружество на психолозите в България
  2. Съюз на учените в България, секция Педагогика и психология

Дисертации Редовен аспирант в Москва, в Психологическия институт към Руската Академия на образованието. Обучение в световно известната школа на Мая Лисина, изучаваща общуването на децата с възрастните. Защитила дисертация на тема: „Психология на предметно-манипулативната дейност на децата“ в 1993 г. – доктор по психология.

 

Монографи

2007г. – Проблеми на общуването в ранна детска възраст, С., Изд. “Спектър”.  144 с., ISBN 978-954-432-059-8.

2007г. – Психология на предметната дейност в ранна детска възраст, С. , Изд. “Спектър”, 2007, 145 с., ISBN 978-954-435-060-4.

 

Учебници и учебни помагала за студенти

2017г. – Учебно помагало Психология на развитието в ранна възраст. Диагностика. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”,. Стр171. ISBN 978-619-202-223-5.

 

Статии

2007-          Тагарева К. Общуване и развитие на предметно-манипулативната дейност в кърмаческа възраст. В сп. “Българско списание по психология” 2007, бр. 1. Стр. 5-33.

2007-Тагарева, К. Сензорна и двигателна депривация в ранна детска възраст. В сп. “Психологическа мисъл”, 2007. Стр. 40-47.

2008-          Тагарева, К. Междуличностни отношения на децата от предучилищна възраст. В «Българско списание по психология» 2008 г. Брой 1-4. стр. 339-345.

2009-          Tagareva, K. S. Research Work Of The Personal Preferences Characteristics Of The 8 Or 9-Year-Old Children Deprived Of Parental Care // Bulgarian Journal of Psychology, 2009, issue 3-4, p.353-361.

2010-          Тагарева, К. Психологията на ранното детство от позицията на концепцията на М. И. Лисина. В сп. Предучилищно възпитание, 2010, бр. 5, стр. 24-28.

2010-          Тагарева, К. С. Развитие на общуването в ранна детска възраст. В сп. Психология журнал, 2010 г. №7, 17-22 стр.

2011-          Тагарева, К. Развитие на речта в общуването при две-три годишни деца, лишени от родителска грижа. В сп.: Българско списание по психология, 2011, Брой 3-4, с. 327-331.

2012-Тагарева, К. Коммуникативное и психическое благополучие детей из специализированных учреждений – важнейшая задача профессиональной деятельности педагогов. В сп. Психология и школа, 2012 г., № 2, стр. 49-53

2012г.-Тагарева, К. Диагностика на развитието на общуването и предметната дейност при деца в ранна възраст със съмнения за аутизъм В: “Сборник по клинична и консултативна психология”, София, Изд. Стено,  2012 г. Стр. 213-221. ISBN 978-954-449-598-5.

2013г.-Тагарева К. и Гинина Б. Смущения в емоционалното привързване и подходи за лечение и приобщаване на децата към средата. В сп. «Практическа педиатрия», ISSN 1311-0756. Брой 9, 2013 г. Стр. 5-8.

2013г.-Tagareva, K. S. The Psychological Welfare of Infants from Medical and Social Institution. In: TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, Volume 11, N. 3, 2013. ISSN 1313-7069. P. 237-241.

2014г.-Тагарева, К. Комуникация (общуване). Комуникация с пациента // Въведение в психологията. За студентите от сферата на здравеопазването. Под. ред. Р.И.Масалджиева. Пловдив: Миртани инвестмънт, 2014. ISBN 978-619-90245-1-5. Стр. 101-114.

2014г.-Тагарева, К.С. Оценка на отношението на майките към своите две-тригодишни деца// Сборник научни доклади от VII-я национален конгрес по психология, 31.Х.-2.ХI.2014г., изд.: Продуцентски център ЛМ ЕООД, София, 2014, ISBN: 978-954-91472-9-2. Стр. 594-601.

2014г.-Тагарева, К.С. Бърнаут синдром, обучение и карьерное развитие. В: Современное образование: роль психологии. Москва, 2014, ISBN 978-5-4469-0336-3. стр. 591-596.

2014г.-Тагарева, К. Стресс и выгорание у специалистов в сфере помагающих профессии. В: INKLUZJA SPOLECZNA JAKO REMEDIUM PEDAGOGICZNE W DOBIE KRYZYSU. 2014. Siedlce, Posska. PL ISSN 2038-4179 с.403-408.

2015г.-Тагарева, К. Изучаване на родителското отношение към деца в кърмаческа възраст.  В сб. Психология и общество. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015. Стр. 218-227. ISBN 978-954-423-991-6.

2015г.-Tagareva, K. The Emotiotnal Well-Being and The Parent’s Attitude to The 3-4 Yeay Old Children // Social Competences, Creativity and Wellbeing. Plovdiv University Press “Paisii Hilendarski”,2015. P. 155-159. ISBN 978-619-202-023-1.

2016г.Тагарева, К. Психично благополучие в късното юношество В сб. Смисъл и психично благополучие в развитието. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2016. Стр.76-101. ISBN 978-619-202-146-7.

2016г.-Тагарева, К. Психичното благополучие и синдромът Бърнаут. Емпирично изследване на синдрома Бърнаут при работещи в образователната и социалната сфера. В сб. Смисъл и психично благополучие в развитието. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2016. Стр.102-131.ISBN 978-619-202-146-7.

2016г.-Тагарева, К. Ранно вмешателство при деца от раждането до тригодишна възраст. В сб. Алтернативи в образованието. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2016. Стр. 122-134. ISBN 978-619-202-093-4.

2016г.-Тагарева, К. Програмата „Ранна детска интервенция“ – алтернатива за работа с деца от раждането до тригодишна възраст. В сб. Алтернативи в образованието.  Част II Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2016. Стр. 55-64. ISBN 978-619-202-194-8.

2016г.-Мещерякова, С., Тагарева, К. и Б. Гинина. Сравнителен анализ на развитието на привързаността към близкия възрастен при деца от различни социални условия. В сп. „Психология на развитието“.  Бр. 2, 2016. Стр. 59-75. ISSN 1313-759X.

2016г.-Тагарева, К.  Деинституционализация домов ребенка в Болгарии и применение культурно-исторического подхода в решении проблем развития детей раннего возраста. Челпановские чтения 2016: Диалог научных школ Психологического института: Л.С.Выготский, Б.М.Теплов, Г.И.Челпанов/ Сборник научных материалов Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 15 ноября 2016/ Альманах Научного архива Психологического института/ сост.науч.ред. отв.вып. О.Е.Серова, Е.П.Гусева.- М. ; СПб. : Нестор-История, 2016. Вып.8.-544 с., ил. Стр.505-518.  ISBN 978-5-4469-0982-7.

 

Доклади

2013г.-Тагарева, К. Развитие коммуникативных умении у студентов в контексте психического здоровья и благополучия В сб. «Социальная психология в образовательном пространстве», Москва, 2013. Стр. 129-131. ISBN 978-5-94051-134-4.

2015г.-Тагарева, К. Привързаност на майките и бащите към децата от ранна възраст. В: Предизвикателствата на приобщаващото образование. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015, ISBN 978-954-423-994-7. Стр.156-165.

2015г.-Тагарева, К. С. Диагностика на игровата дейност на две-тригодишните деца. В: Образование, развитие, изкуство. Позитивно развитие. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015, ISBN 978-619-202-075-0. Стр.94-104.

2016г.-Тагарева, К. Ранна основа на комуникативните компетенции. В сб. Иновации и компетентности в образованието. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2016. Стр. 447-461. ISBN 978-619-202-178-8.

2016г.- Тагарева, К. Идеи Л.С. Выготского через призму концепций общения М.И. Лисиной в болгарских культурных условиях. В Международный симпозиум „Л.С.Выготский и современное детство“ ,МГППУ- Москва, 16 ноября, 2016.

 

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2015г.-Рецензия и председател  в научно жюри в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” по: област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) към катедра “Психология и социални дейности” на факултет Педагогически.

2015г.-Рецензия в научно жюри във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий” във връзка за заемане на академичната длъжност ‘професор’ във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” по област на висше образование 1.Педагогически науки; професионално направление 1.2.Педагогика, научна специалност Специална педагогика-интеграция на деца със специални образователни потребности.

 

Цитирания

2014 –  Тагарева, К. Проблеми на общуването в ранна детска възраст, С., Изд. “Спектър”.  144 с., ISBN 978-954-432-059-8, цитирано в :Гинина, Б. (2014). Стратегии за коригиране на дезорганизацията и разстройствата в привързаността. Приложна психология и социална практика. XIIІ Международна научна конференция (с. 501-514). Унив. изд. ВСУ „Черноризец Храбър”. Варна, България. ISSN 1314-0507.

2014г. – Тагарева, К. Психология на предметната дейност в ранна детска възраст, С. , Изд. “Спектър”, 2007, 145 с., ISBN 978-954-435-060-4., цитирано в: Костадинова, К. Деинституционализация в ранно детство. Превенция на социалната депривация. Автореферат на дис. труд за присъждане … „доктор” по медицина.С. 2014.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg