Магистърски програми

Педагогически факултет

Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог, детски учител и начален учител
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа
ТАКСА: 1933, 60 лв. (по 966, 80 лв. на семестър)

Целта на магистърската програма „Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика“ е да актуализира и надгражда компетенциите на учителите относно алтернативните и иновационните подходи, стратегии и технологии в предучилищното и училищното образование. Учебният план е съобразен с целите на съвременното европейско образование, насочени към възпитаване на автономна и творческа личност. Той е във функционално единство и с идеите на реформаторската педагогика. Отделено е специално внимание на алтернативните технологии в дигитална среда. Курсът на обучение стимулира процесите на професионално самоусъвършенстване на учителя, активизирайки форми на критическо и творческо мислене.

Основни академични курсове:

  • Алтернативни модели и системи на педагогическото взаимодействие;
  • Алтернативи в обучението по овладяване на езика и развитие на речта; в обучението по математика; технологии на педагогическото взаимодействие дете – околен свят в предучилищната и в началната училищна възраст;
  • Алтернативи в образованието; в организацията и управлението на предучилищното и началното училищно образование; иновативни технологии за физическо възпитание със здравна насоченост; педагогически технологии за художествено развитие на детето;
  • Игрово базирано образование.

Освен задължителните академични курсове в учебния план са включени и избираеми дисциплини и факултативи, които дават възможност на студентите сами да направят своя избор. Дисциплините са насочени към формиране на умения за критическо и креативно мислене.
Обучението се осигурява от висококвалифициран екип от хабилитирани университетски преподаватели.
Завършилите магистърската програма могат да се реализират в следните области: в предучилищното образование и в началния етап на основното образование, като учители в детска градина/учители в подготвителна група в училище, както и учители в началния етап на основното образование (І – IV) клас, учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – IV) клас. Същите могат за работят в структурите на управление на предучилищното образование, извършвайки научно-методическа и организационно-управ­ленска дейност в системата на образованието, както и в културни институции, имащи образователни функции; в неправителствени организации, фондации и др. – като ръководители или членове на екипи. Могат да се занимават с изследователска и преподавателска дейност във всички български и чуждестранни училища.
След придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ образованието може да продължи за получаване на образователна и научна степен „доктор“.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Елена Събева.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg