Магистърски програми

Педагогически факултет

Комуникативни нарушения на развитието

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:
3 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика
4 семестъра – за бакалаври от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ или от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Психология“ или „Социални дейности“.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа
ТАКСИ:
2900, 40 лв. – за трисеместриалната програма – редовно обучение (по 966, 80 лв. на семестър)
3867, 20 лв. – за четирисеместриалната програма – редовно обучение (по 966, 80  лв. на семестър)

Целта на магистърската програма е да подготви висококвалифицирани логопеди, които да притежават компетентности в областта на организиране и реализиране на процесите на диагностика, терапия и обучение на деца/ученици с комуникативни нарушения, преподаване и подпомагане на ученето, постигането на успешни резултати в терапевтичните дейности и в ученето, компетентности в областта на използването на дигитални ресурси в логопедичната дейност и в обучението. Програмата е предназначена за всички, които притежават образователно-квалификационна степен според изискванията за обучение.
Право да се обучават имат български и чуждестранни граждани. Таксите за обучение са за граждани на Европейския съюз.
Магистърската програма е съобразена с потребностите от терапевтична намеса при комуникативни нарушения в различни възрастови периоди. Приоритетните акценти в обучението са поставени върху диагностиката, терапевтичните интервенции и консултирането на лица с различни видове комуникативни проблеми.

Основни академични курсове:

  • Диагностика на комуникативните нарушения;
  • Измерване и програмиране при комуникативните нарушения;
  • Невро-психологичен профил на детето/ученика;
  • Методика на обучението и логопедични интервенции при езикови нарушения;
  • Методика на обучението и логопедични интервенции при говорни нарушения;
  • Методика на обучението и логопедични интервенции при специфични нарушения на способността за учене;
  • Универсален дизайн за учене при комуникативни нарушения;
  • Компетентностният подход в логопедичната работа.
    В учебния план са включени и избираеми и факултативни дисциплини.

Ръководител на магистърската програма е проф. д.п.н. Дора Левтерова.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg