Магистърски програми

Педагогически факултет

Мениджмънт на социалните организации

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социални дейности
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ръководител на социална институция
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:
2 семестъра – за завършилите ОКС „бакалавър“ по специалността „Социални дейности“
4 семестъра – за завършилите ОКС „бакалавър“ по други професионални направления
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в съответните специалности
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа
ТАКСИ:
988, 67 лв. – за двусеместриалната програма (по 494, 34  лв. на семестър)
1977, 36 лв. – за четирисеместриалната програма (по 494, 34  лв. на семестър)

Магистърската програма „Мениджмънт на социалните организации“ е ориентирана към подготовката на квалифицирани и компетентни професионалисти в областта на социалните дейности и тяхната успешна реализация в системата на социалните институции в Република България. Обучението акцентира върху формиране на необходимите управленски знания, умения и компетенции за различните равнища в социалните институции от национално и регионално значение, както и в структурите на неправителствените организации. Програмата създава възможности за придобиване на управленска и професионално-практическа подготовка, необходима за организацията на социалната работа в институциите, предоставящи услуги на лица, групи и общности.
Учебният план предвижда съчетаване на интердисциплинарната подготовка на специалистите за управление на социални организации с придобиване на практически компетенции за осъществяване на социалните дейности и тяхното управление на различните равнища. Включени са разнообразни дисциплини – задължителни и избираеми, с управленска, социална, педагогическа и психологическа насоченост, като обучението акцентира върху решаването на конкретни казуси от практиката в различните социални институции.

Основни академични курсове:

  • Основи на мениджмънта в социалните организации
  • Социален мениджмънт и социален маркетинг
  • Устойчиво развитие на социалните организации
  • Организационно поведение и организационно консултиране
  • Управление на екипа в организациите за социална работа

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като ръководители на различните нива на мениджмънт в системата на социалното подпомагане и нейните структури – държавни, регионални и общински, в управлението на институциите за предоставяне на социални услуги на различни групи потребители и в дейността на системите, в които е регламентирано осъществяване на социални дейности – социалното осигуряване, здравните грижи, насърчаването на заетостта.
Постигнатото образователно равнище позволява на студентите да продължат обучението си в докторската програма „Социални политики и социална работа“.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Людмила Векова.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg