Магистърски програми

Педагогически факултет

Музикално изпълнителско изкуство

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Музикално и танцово изкуство
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: музикален изпълнител
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в професионалното направление Музикално и танцово изкуство или по специалността „Педагогика на обучението по музика“
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит
ТАКСА: 1907, 97 лв. (по 953, 99  лв. на семестър)

Основни цели на обучението са:

  • да формира инструментални/вокални изпълнителски умения;
  • да формира умения за солово и камерно музициране.

Основни академични курсове:

  • Музикален инструмент/пеене;
  • Пиано;
  • Съпровод;
  • Аранжиране;
  • Техника на дирижирането;
  • Синтезатор;
  • Сценично поведение.

Ръководител на магистърската програма е проф. д-р Таня Бурдева.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg