Магистърски програми

Педагогически факултет

Образователен мениджмънт

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Теория и управление на образованието
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ръководител в образованието
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:
2 семестъра –  за бакалаври, завършили специалността „Педагогика“ от професионалното направление 1.2 Педагогика
4 семестъра – за бакалаври, завършили професионалното направление 1.2 Педагогика, 1.3 Педагогика на обучението по… и други професионални направления, притежаващи документ за педагогическа правоспособност
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ от съответните професионални направления
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит или защита на дипломна работа
ТАКСИ:
1070, 93 лв. – за двусеместриалната програма (по 535, 47  лв. на семестър)
2141, 86 лв. –  за четириместриалната програма (по 535, 47  лв. на семестър)

Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани мениджъри за образователните организации. Гаранция за това са високият престиж на професионалното направление Теория и управление на образованието и магистърската програма (първо място в три последователни години) в стандартизираната класация по комплексна оценка в рейтинговата система на висшите училища в България. Голяма част от преподавателския екип в магистърската програма е получил професионална квалификация в Холандското училище по образователен менидж­мънт със сертификат на Холандското училище и Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието. В обучението на студентите се включват и изявени специалисти от практиката.
При завършване на обучението си студентите ще получат системни знания и ще придобият умения и компетентности от целия спектър на управленската дейност в системата на образованието.

Магистърската програма предлага базисни академични курсове, като:

  • Образователен мениджмънт;
  • Стратегически и иновационен мениджмънт;
  • Мениджмънт на качеството на образование;
  • Училищно лидерство и др.

Предлагат се и редица актуални избираеми и факултативни дисциплини, като:

  • Консултиране и супервизия в образованието;
  • Коучинг в образованието;
  • Информационни технологии в управлението на образованието;
  • Управление на образователни проекти и др.

Възможностите за реализация на завършилите специалността са в следните области:

  1. В управлението на общински, частни и държавни училища и детски градини.
  2. В различни управленски органи и структури в рамките на образователната система: експерти в регионални управления, специалисти в общински структури за управление на обрaзованието и културата; организатор обучение; специалисти по обучение и развитие на персонала; в ръководните екипи на неправителствени организации, фондации др.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Албена Александрова.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg