Магистърски програми

Педагогически факултет

Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по…
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по музика в ДГ и СУ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:
3 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър“ в професионалното направление Музикално и танцово изкуство и за завършили ОКС „бакалавър“ по специалността „Педагогика на обучението по музика“
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в посочените професионални направления
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит или защита на дипломна работа
ТАКСИ:
1416 лв. – за трите семестъра (по 472 лв. на семестър)

Целта на магистърската програма „Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ“ е да подготви висококвалифицирани специалисти с умения и компетенции да осъществяват обучението по музика в предучилищната възраст и във всички етапи на СУ.

Основни академични курсове:

  • Парадигми на образованието и обучението;
  • Психичното развитие на децата и юношите;
  • Инструментален съпровод;
  • Детско изпълнителско изкуство – празници и тържества в ДГ и СУ;
  • Дирижиране на детски и ученически хор;
  • Съвременни тенденции в методиката на обучението по музика.

Ръководител на магистърската програма е проф. д-р Таня Бурдева.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg