Магистърски програми

Педагогически факултет

Позитивна психология

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Психология
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: психолог
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:
2 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър“ по професионалното направление Психология, специалност „Психология“
4 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър“ по други професионални направления
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ по посочените професионални направления
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа
ТАКСИ:
2266 лв. – за двусеместриалната програма, редовно обучение (по 1133 лв. на семестър)
4532 лв. – за четирисеместриалната програма, редовно обучение (по 1133 лв. на семестър)

Магистърската програма „Позитивна психология“ е предназначена за изграждане на висококвалифицирани психолози, които да овладеят и използват подходите на позитивната психология в работата с хора, семейства, групи, организации, общности.
Магистърската програма „Позитивна психология“ е уникална по рода си у нас. Тя е изградена върху три ключови термина:

  • позитивност – насочена към разбирането на тези аспекти от човешкия опит, които правят живота достоен да се живее, усилване на човешките силни страни;
  • развитие – систематични и успешни промени, които се случват в развитието на човека;
  • прилагане на откритията – знания, концепти, методи и интервенции за подобряване на живота.

Завършилите магистърската програма „Позитивна психология“ могат да се реализират като психолози, които да консултират по проблемите на позитивното развитие и функциониране във всички сфери на обществения живот и организации, независимо от спецификата на дейността им. Също така те могат да се реализират на различни нива в йерархията като психолози, занимаващи се с оптималното функциониране на личността и изграждането на позитивна среда.

Основни академични курсове:

  • Основи на позитивната психология;
  • Психология на личностния растеж;
  • Позитивни когнитивни процеси: надежда, оптимизъм, осъзнатост;
  • Психология на оптималното преживяване;
  • Позитивен аз и силни страни на характера;
  • Методи и техники на консултирането в позитивната психология;
  • Позитивна мотивация, емоции и психично благополучие.

Предвидени са избираеми и факултативни дисциплини.
Магистърската програма „Позитивна психология“ позволява на студентите да продължат обучението си в докторски програми от областта на психологическата наука.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Кирилка Тагарева.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg