Магистърски програми

Педагогически факултет

Предучилищна и начална училищна педагогика

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог, детски учител и начален учител
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:
3 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика
4 семестъра – за бакалаври от всички останали професионални направления
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в съответните професионални направления
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа
ТАКСИ:
2900, 40 лв. – за трисеместриалната програма (по 966, 80 лв. на семестър)
3867, 20 лв. – за четирисеместриалната програма (по 966, 80 лв. на семестър)

Целта на магистратурата е да подготви висококвалифицирани педагогически кадри, които да имат знания, умения и компетенции за ефективно използване на съвременните технологии на обучение за повишаване на качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание, въвеждане на иновационни технологии и методи в учебния процес.
Програмата е предназначена за всички, които притежават образователно-квалификационна степен според изискванията за обучение. Правото да се обучават имат български и чуждестранни граждани.

Основни академични курсове:

  • Технологии на обучението по: български език и литература, математика, човек, общество и природа, изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт в предучилищното образование и в началния етап на средното училище;
  • Приобщаващо образование;
  • Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда;
  • Иновации в образованието.

Освен задължителните академични курсове в учебния план са включени и избираеми дисциплини и факултативи, които дават възможност на студентите сами да определят своята тясна специализация в зависимост от личните си интереси.
Магистърската програма се базира на изискванията на съвремието за владеене и използване на технологии на обучение като инструмент за модернизиране на образованието. Програмата гарантира високо равнище на теоретични и практически занятия.
Обучението се осигурява от висококвалифициран екип от хабилитирани университетски преподаватели.
Завършилите магистърската програма могат да се реализират в следните области: образование в началния етап на СУ и в детските градини като педагози, детски учители, начални учители; управление на образованието – да извършват научно-методическа и организационно-управ­ленска дейност в системата на образованието, както и в институции, имащи образователно-просветни функции; в неправителствени организации, фондации и др. – като ръководители или членове на екипи. Могат да се занимават с изследователска и преподавателска дейност във всички български и чуждестранни училища.
След придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ образованието може да продължи за получаване на образователна и научна степен „доктор“.
Трисеместриалното обучение се провежда от Педагогическия факултет на територията на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Пловдив, на територията на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кър­джали.
Ако групата във филиала в Кърджали е под 15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.
Ръководители на магистърската програма:

  • за трисеместриалното обучение – проф. д-р Владимира Ангелова;
  • за четирисеместриалното обучение – проф. д.п.н. Румяна Танкова.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg