Магистърски програми

Педагогически факултет

Приложна психология

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Психология
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: психолог
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:
2 семестъра – за завършили ОКС „бака­лавър“, професионално направление Психология, специалност „Психология“
4 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър“ по други професионални направления
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ по съответните професионални направления
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа
ТАКСИ:
2266 лв. – за двусеместриалната програма, редовно обучение (по 1133 лв. на семестър)
4532 лв. – за четирисеместриалната програма, редовно обучение (по 1133 лв. на семестър)

Магистърската програма „Приложна психология“ е насочена към формиране на висококвалифицирани психолози с широк профил чрез развитие на компетентности, за изготвяне на психологични оценки, за организиране на програми за превенции, за организиране на дискусии, за решаване на различни проблеми, свързани с психичното здраве и благополучие на деца и възрастни.
Основните цели на магистърската програма са:

  • овладяване на специализирани психологически знания и формиране на компетентности за работа с индивиди и групи при осъществяването на социалнопсихологически услуги;
  • развитие на нагласи и умения за оказване на психологическа подкрепа и консултантска помощ в условия на вземане на решения и социално функциониране.

Завършилите магистърската програма „Приложна психология“ могат да се реализират в широк кръг от организации и институции: икономически; в банковия, застрахователния и производствения сектори; в служби за социално подпомагане и закрила на детето; в училища, социални домове, болнични заведения и хосписи; в системата на МВР, в пенитенциарни заведения и пробационни институции, охранителни фирми, армейски поделения, неправителствени организации, частни консултативни кабинети и др.
Учебният план предвижда широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка с прилагане на интерактивни методи на преподаване, като е обърнато особено внимание на самостоятелната активност на обучаваните. Това е насочено към развиване на възможности за критичен анализ и самостоятелно вземане на решения, с което се цели и формирането на готовност за практическа работа, за да могат студентите да прилагат наученото при решаване на конкретни задачи в съответните професионални области.

Основни академични курсове:

  • Психология на личностния растеж;
  • Социална компетентност;
  • Конфликти и страгегии за справяне;
  • Стрес и психично здраве;
  • Оценки и интервенции в клиничната практика;
  • Методи и техники в консултирането;
  • Мотивация и професионално поведение.

В програмата са включени редица избираеми и факултативни дисциплини.
Постигнатото образователно равнище позволява на студентите да продължат обучението си в докторски програми от областта на психологическата наука.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Кирилка Тагарева.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg