Магистърски програми

Педагогически факултет

Психология на управлението

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Психология
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: психолог, психолог в управлението
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:
2 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър“, професионално направление Психология, специалност „Психология“
4 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър“ по други професионални направления
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ по съответните професионални направления
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа
ТАКСИ:
2266 лв. – за двусеместриалната програма, редовно обучение (по 1133 лв. на семестър)
4532 лв. – за четирисеместриалната програма, редовно обучение (по 1133 лв. на семестър)

В магистърската програма „Психология на управлението“ се подготвят висококвалифицирани специалисти с организационна насоченост. Качеството на обучението се осигурява от водещи преподаватели в областта на социалната, трудовата, организационната и политическата психология. След завършване на магистърската програма студентите придобиват професионални умения и способности, ориентирани към:

  • съдействие на всички ръководни нива и работни екипи при вземане на управленски решения;
  • диагностика на организационното развитие и предлагане на ефективни решения на конкретни проблеми както вътре в организацията, така и с външните контрагенти;
  • разработване и прилагане на стратегии за психологична подкрепа в организацията;
  • предлагане на модели на рекламна и бизнес комуникация и участие в проучвания в областта на маркетинга.

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като организационни консултанти във всички сфери на обществения живот независимо от спецификата на дейността на организацията. Постигнатото образователно равнище позволява на студентите да надградят обучението си в докторски програми по психология.

Основните академични курсове са насочени към придобиване на практически ориентирани познания в областта на:

  • подбора, оценката и обучението на персонал;
  • мениджмънта на организационното развитие;
  • стреса и психичното здраве в организацията;
  • деловото общуване;
  • методи и техники на консултирането в организацията;
  • мотивация и професионално поведение.

Учебният план включва и разнообразни избираеми и факултативни дисциплини. Предвидени са практики и тренинги за развитие на професионалните умения. На студентите се предлагат възможности за мобилност с цел обучение и/или практика в чужбина по програмата „Еразъм+“.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Юрий Янакиев.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg