Магистърски програми

Педагогически факултет

Социален мениджмънт и социално предприемачество

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социални дейности
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: социален предприемач
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:
2 семестъра – за завършилите ОКС „бакалавър“ по специалността „Социални дейности“
4 семестъра – за завършилите ОКС „бакалавър“ в други професионални направления
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа
ТАКСИ:
988, 67 лв. – за двусеместриалната програма (по 494, 34  лв. на семестър)
1977, 36 лв. – за четирисеместриалната програма (по 494, 34  лв. на семестър)

Магистърската програма „Социален мениджмънт и социално предприемачество“ е ориентирана към придобиване на необходимите управленски знания, умения и компетенции за създаване и функциониране на социалните предприятия като иновативна форма за развитие на социалните услуги в България.
Обучението е насочено към съчетаване на теоретичната и практическата подготовка в областта на социалните дейности с изучаването на специфични управленски, икономически и социални дисциплини, позволяващи профилиране в сферата на социалното предприемачество.
Учебният план предвижда изучаване на взаимносвързани теоретични дисциплини в сферата на законодателната уредба, мениджмънта, предприемачеството, организацията и управлението на социалната работа. Акцентира се върху популяризирането на добрите практики за изграждане и функциониране на социални предприятия и върху разработването на проекти за създаване и развитие на социални предприятия.

Основни академични курсове:

  • Основи на предприемачеството
  • Социален мениджмънт
  • Социално предприемачество
  • Корпоративна социална отговорност
  • Управление на проекти в социалното предприемачество

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като ръководители и специалисти в социални предприятия, в управлението на институциите за предоставяне на социални услуги на различни групи потребители – държавни, общински и неправителствени, в структури на неправителствени организации развиващи социални предприятия.
Магистърската програма е предназначена за завършилите ОКС „бакалавър“ по специалността „Социални дейности“, а за неспециалистите се предлагат два допълнителни семестъра.
Постигнатото образователно равнище позволява на студентите да продължат обучението си в докторската програма „Социални политики и социална работа“.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Людмила Векова.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg