Магистърски програми

Педагогически факултет

Специална педагогика – ресурсен учител

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: специален педагог – ресурсен учител
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра – за завършили ОКС “Бакалавър“, професионално направление 1.2. Педагогика от специалностите – Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика с чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика, Предучилищна педагогика с чужд език, Специална педагогика и специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ от професионални направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа
ТАКСА: 2900, 40 лв. (по 966, 80 лв. на семестър)

Магистърската програма „Специална педагогика – ресурсен учител“ чрез базисните си учебни дисциплини е предназначена да осигури научнопрактическа подготовка на студентите при усвояването на структуроопределящите дисциплини, формиращи широкопрофилната им подготовка в ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности.
Обучението по специалността дава възможност на студентите да получат необходимите знания, умения и компетентности в специалното и приобщаващото образование. То се реализира балансирано чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и с практическо обучение.
Магистърската програма е съобразена с целите на съвременното образование, насочени към равен достъп до качествено приобщаващо образование на децата и учениците със специални образователни потребности

Основни академични курсове:

  • Педагогика на специалните потребности;
  • Ресурсно подпомагане в приобщаващото образование;
  • Психологически особености в развитието на деца и ученици със специални образователни потребности;
  • Подкрепяща среда за деца и ученици със специални образователни потребности;
  • Методика на обучението и подкрепа при деца и ученици със сензорни увреждания, интелектуални затруднения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства и множество увреждания;
  • Техники в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности;
  • Семейно консултиране;
  • Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности;
  • Обучение на деца и ученици в електронна среда.

Обучението се осигурява от висококвалифициран екип от хабилитирани университетски преподаватели.
Завършилите магистърската програма могат да се реализират в: детски градини и училища като ресурсни учители; регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование; центрове за специална образователна подкрепа; специални училища; регионални управления на образованието; социални услуги в общността, неправителствени организации и фондации.
След придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ образованието може да продължи за получаване на образователна и научна степен „доктор“.

Ръководител на магистърската програма е проф. д.п.н. Дора Левтерова.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg