Магистърски програми

Педагогически факултет

Училищна психология

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Психология
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: психолог, училищен психолог
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:
2 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър“, професионално направление Психология, специалност „Психология“
4 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър“ по други професионални направления
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ по съответните професионални направления
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа
ТАКСИ:
2266 лв. – за двусеместриалната програма, редовно обучение (по 1133 лв. на семестър)
4532 лв. – за четирисеместриалната програма, редовно обучение (по 1133  лв. на семестър)

Магистърската програма „Училищна психология“ е насочена към подготовка на висококвалифицирани психолози с образователен профил, които след завършване придобиват професионални умения и способности, ориентирани към:

 • темите за общуването и привързаността в детска възраст, разрешаване на конфликти и стратегии за справяне в училищна среда, прилагане на оценка и стратегии за развитие на родителската компетентност, диагностика и справяне с професионалния стрес при педагогическите специалисти;
 • използване на методи и техники за консултиране в детско-юношеската възраст, като предлагат ефективни решения на конкретни проблеми в образователното пространство;
 • прилагане на методи за оптимизиране на процеса при вземане на решения в образователната среда.

Училищните психолози могат да се реализират на всички равнища в областта на образованието – министерства, общини, училища, детски градини, центрове за личностно развитие, социални домове, агенции, неправителствени организации и др. Те осъществяват дейности в други сфери, като психодиагностика, провеждане на обучения и тренинги, участия в национални и международни проекти и програми за работа с деца, родители и учители. Постигнатото образователно равнище позволява на студентите да надградят обучението си в докторски програми по психология.

Основни академични курсове:

 • Общуване и привързаност в детската възраст;
 • Разрешаване на конфликти и стратегии за справяне в училищната среда;
 • Училището и семейството в модерния социум;
 • Родителска компетентност – оценка и стратегии за развитие;
 • Диагностика и управление на професионалния стрес в образованието;
 • Психологическа подкрепа на деца със специални образователни потребности;
 • Методи и техники на консултирането в детско-юношеската възраст;
 • Мотивация и поведение в образованието.

Учебният план включва и разнообразни избираеми и факултативни дисциплини. Предвидени са практики и тренинги за развитие на професионалните умения. На студентите се предлагат възможности за мобилност с цел обучение и/или практика в чужбина по програмата „Еразъм+“.
„Училищна психология” (неспециалисти) за филиал град Смолян – ОКС „Магистър“, редовно обучение, 4 семестъра; Ако групата във филиала в Смолян е под 15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.
„Училищна психология” (неспециалисти) за филиал град Кърджали – ОКС „Магистър“, редовно обучение, 4 семестъра; Ако групата във филиала в Кърджали е под 15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Юрий Янакиев.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg