Изберете страница

Естетическо възпитание

Педагогически факултет

Проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов

Кабинет: стая 103

Телефон: 032/261-807

Email: bdamianov@uni-plovdiv.bg, biser.damyanov@pfpu.bg

Заемани ръководни длъжности в ПУ и в ПФ:
2008 – 2011 г. Заместник председател на Общото събрание на ПУ
Ръководител катедра „Естетическо възпитание“

Научни интереси – области:
Теория на визуалните изкуства; Педагогика на изобразителното изкуство; Арт – педагогика; Теория и практика на графичния дизайн

Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми
Основи на изобразителното изкуство. Специалност Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика. ОКС „бакалавър“
Теория на пластическите изкуства. Специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство. ОКС „бакалавър“
Теория на обучението по изобразително изкуство. Специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство. ОКС „бакалавър“
Методика на обучението по изобразително изкуство. Специалност Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика. ОКС „бакалавър“
Основи на графичния дизайн Специалност Софтуерни технологии и дизайн. ОКС „бакалавър“
Графичен дизайн Специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство. ОКС „бакалавър“

Технологии на обучението по изобразително изкуство в предучилишното образование и началния етап на СОУ Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. ОКС „магистър“
Информациони технологии в изобразителната дейност. Специалност Информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на СОУ. ОКС „магистър“
Педагогически технологии за художествено развитие на детето. Специалност Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика. ОКС „магистър“
Възприемане на изкуството и художествено развитие на детето. Специалност Обучение по изобразително изкуство за предучилищна и начална училищна възраст; Специалност Педагогическо взаимодействие в подготвителна група и подготвителен клас. ОКС „магистър“
Интердисциплинарни функции на изкуството за естетическо възпитание. Специалност Иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на СОУ. ОКС „магистър“
Анализ на художествена творба (пластически изкуства). Специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство. ОКС „магистър“
Изобразително изкуство и литературно обучение. Специалност: езиково и литературуно развитие в предучилищна и начална училищна възраст. Професионално направление Педагогика.
Актуални проблеми на методиката на обучение по изобразително изкуство в начален етап на СОУ. Специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство. ОКС „магистър“

Изведени дипломанти/докторанти
Изведен един докторант; изведени над 50 дипломанти

Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност
2008 г. – 2010 г. „Научноизследователски център за изследване социализацията на личността” – фонд Научни изследвания ОХН – МОН – член на екипа.
2010 г. „Житийният корпус на стишния пролог – текст, изследване и превод на приложни стихове” – фонд Научни изследвания – МОМН.
2011 – 2012 г. Психично благополучие на хората в третата възраст и хора със специални потребности, Фонд „Научни изследвания” при ПУ, Проект № НИ 11 ПФ 0011 – член на изследователския екип.
2015 – 2016 г. Иновативни педагогически технологии за личностно развитие чрез художествено-творчески дейности, Фонд „Научни изследвания” при ПУ, Проект № ИТ15-ПФ-009 – член на изследователския екип.
2017 г. – Иновативна образователна среда, Фонд „Научни изследвания” при ПУ, Проект № ФП 17–ПФ-997 – член на изследователския екип.

Дисертации

1997г. – защитил докторат на тема “Изобразителното поле”, 1995 – доктор по педагогика

Монографии

2017 г. Рисуване и творчество през Ренесанса. (194 стр.) УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-619-202-243-3

2017 г. Теорията на рисунката през Ренесанса. (192 стр.) УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-619-202-229-7

2016 г. Б. РИСУНКИТЕ В АЛБУМИТЕ С ОБРАЗЦИ. (64 стр.) УИ „Паисий Хилендарски“, 2016. ISBN 978-619-202-177-1

2014 г. ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО В УЧИЛИЩЕ. СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ. (292 стр.) УИ „Паисий Хилендарски”, 2014. ISBN 978-954-423-958-9

2010 г. КАК ДА РАЗГЛЕЖДАМЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО. (104 стр.) Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010 г. ISBN 978-954-423-607-6

2010 г. ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. (324 стр.) Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010 г. ISBN 978-954-423-655-7

2004 г. МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. (200 стр.) Изд. “Нова звезда”, С., 2004 г. ISBN 954 8981-54-8

2003 г. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ В ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ПРАКТИКА. (238 стр.) Изд. “Нова звезда”, С., 2003 г. ISBN 954 8981-47-5

2003 г. ПЛЕНЕРЪТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. (88 стр.) Пловдивско университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2003 г. ISBN 954-423-277-Х

1999 г. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПОЗИЦИЯ. РАЗВИТИЕ НА КОМПОЗИЦИОННИ УМЕНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ. (120 стр.) Издателство “Златю Бояджиев”, Пловдив, 1999 г. ISBN 954-9659-14-3

1998 г. КОМПОЗИЦИЯТА. ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА НА ПОНЯТИЕТО В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО. (Теоретически и методически аспекти). (228 стр.) Пловдивско университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 1998 г. ISBN 954-423-150-1

1998 г. ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ПОЛЕ. (220 сстр.) Издателство “Златю Бояджиев”, Пловдив, 1998 г. ISBN 954-9659-07-0

Учебници и учебни помагала за студенти

2015 г. Дамянов, Б. Държавни документи за учебно съдържание. Държавни образователни изисквания и учебни програми; Изобразителните задачи в обучението по изобразително изкуство; Разглеждане на произведения на изкуството в обучението по изобразително изкуство. В: сб. Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ. Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2015. /ISBN 978-619-202-101-6/

2014 г. ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО В УЧИЛИЩЕ. МЕТОДИКА. (206 стр.) УИ „Паисий Хилендарски”, 2014. ISBN 978-954-423-958-9

Учебници и учебни помагала за средното училище

2016 г. Дамянов, Б. и кол., ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – УЧЕБНИК ЗА I КЛАС, (80 стр.) Изд. “Анубис”, 2016 г.

2016 г. Дамянов, Б. и кол., КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА I КЛАС, (92 стр.) Изд. “Анубис”, 2016 г., ISBN 978-619-215-031-0  .

2016 г. Дамянов, Б. и кол., ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – УЧЕБНИК ЗА V КЛАС, (120 стр.) Изд. “Анубис”, 2016.

2016 г.Дамянов, Б. и кол.,  КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА V КЛАС, Изд. “Анубис”, 2016 г.

2009 г. Дамянов, Б. и кол., ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – УЧЕБНИК ЗА VIII КЛАС, (104 стр.) Изд. “Анубис”, 2009 г. ISBN 978-954-426-818-8

2008 г. Дамянов, Б. и кол., ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – УЧЕБНИК ЗА VII КЛАС, (112 стр.) Изд. “Анубис”, 2008. ISBN 978-954-426-778-0 с.

2008 г. Дамянов, Б. и кол., КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА VII КЛАС, (72 стр.) Изд. “Анубис”, 2008 г. ISBN 978-954-426-778-0

2007 г. Дамянов, Б. и кол., ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – УЧЕБНИК ЗА VI КЛАС, (112 стр.) Изд. “Анубис”, 2007 г. ISBN 978-954-426-749-0

2006, 2011 г. Дамянов, Б. и кол., ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – УЧЕБНИК ЗА V КЛАС, (112 стр.) Изд. “Анубис”, 2006 г. ISBN-978-954-426-696-7

Студии

2010 г., Дамянов, Б. За някои методи при поставяне и изясняване на изобразителни задачи. В: Сб. „Детето, изкуствата, технологиите – съвременни образователни тенденции”, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010.

2001 г. Дамянов, Б. Обсъждане на резултатите в обучението по изобразително изкуство. Издателство “Златю Бояджиев”, Пловдив, 2001 г. ISBN 954-9659-20-8 (64 стр.)

1997 г. Дамянов, Б. Топология на полето. В сб. “Проблеми на изобразителното творчество”, Варна, “Зограф”, 1997 г.

1996 г. Дамянов, Б. Към въпроса за изобразителното поле. В сб. “Проблеми на изобразителното творчество”, Пловдив, “Макрос 2000”, 1996 г.

Статии

2017, Дамянов, Б. Иновации и рисуване през Ренесанса. В: Сб. „Изкуство, образование, иновации“, УИ „Паисий Хилендарски“, 2017.

Дамянов, Б. (2015). Развиване на изобразителни умения чрез скициране на модели от различни точки на наблюдение. В: Сб. „Образование и личностно развитие чрез художественотворчески дейности“. УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, с. 19 – 28. ISBN 978-619-202-100-9

2016, Дамянов, Б. Темата за рисуването в средновековните трактати. В: Сп. „Педагогика. Предучилищно и начално образование.“, год. LXXXVIII, кн. 8, София, 2016, с. 1036 – 1047. ISSN 0861-3982 (Print) ISSN 1314-8540 (Online)

2016, Дамянов, Б. Изучаването на натурата през Ренесанса. От скицата към етюда. В: Сб. „Иновации и компетенции в образованието“. Сборник с доклади от интердисциплинарна научна конференция. УИ „Паисий Хилендарски“, 2016 с. 229 – 243. ISBN 978-619-202-178-8

2016, Дамянов, Б. Темата за рисунката в съчинението на Вазари „Жизнеописания на най-знаменитите живописци, скулптори и архитекти в Италия от Чимабуе до наши дни“. В: Сб. Автори, течения, взаимодействия. XIV Изкуствоведски четения 2016, Международна конференция. Модул Новото време, Институт за изследване на изкуствата БАН, с. 201 с. 65 – 73. ISBN: 9789548594653

2015, Дамянов, Б. Рисуване и рисунка в „Трактат за живописта на Ченино Ченини“. В: Сб. „Образование, развитие, изкуство. Изкуство и развитие“. Сборник статии на преподаватели от конференция на Педагогическия факултет – 2015. УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, с. 17 – 27. ISBN 978-619-202-077-4

2015, Дамянов, Б. Ренесансови възгледи за рисунката. В: Сб. „Образование, общество, личност“, Интердисциплинарен научен форум. 30 години Педагогически факултет“, 2015, с. 37 – 48. ISBN 978-619-202-032-3

2014, Дамянов, Б. Мултимедията в обучението по изобразително изкуство. В: Сб. „Перспективи в образованието“. УИ „Паисий Хилендарски“, 2014, с. 23 – 33. ISBN 978-954-423-942-8

2014, Дамянов, Б. „За някои ренесансови възгледи относно рисунката“, В: Сб. Юбилейна международна научна конференция „50 гоздини Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (1963 – 2013)“ Секция факултет по изобразително изкуство. Съст. Св. Косев, Универсисетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2014, с. 28-35. ISBN 978-954-981-5

2014, Дамянов, Б. П. Узунова. Консултирането и изпълнението на учебните изобразителни задачи. В: Сб. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (1963 – 2013)“ Секция факултет по изобразително изкуство. Съст. Св. Косев, Универсисетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2014, с. 23-28. ISBN 978-954-981-5

2014, Дамянов, Б. Классификация учебных изобразительных задач. В: колективная монография “Возможности и ограничения современной образовательной действительности”, Седльце, 2014. с. 139-147. 139-148, ISBN 978-83-934036-3-9.

2013, Дамянов, Б. Пленерът и неговото планиране в обучението по изобразително изкуство. В: Сб. „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование“. Сборник с научни статии. Втора книга, Том първи, УИ „Паисий Хилендарски“, /АПСС/, Изд. „Екс-прес“, 2013, с. 161 – 166. ISBN 978-954-490-403-6

2013, Дамянов, Б., М. Ангелов Модел за специалност „Графичен дизайн с реклама“ – цели, професионални компетентности, модули и учебни дисциплини. В: Сб. „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование“. Сборник с научни статии. Втора книга, Том първи, УИ „Паисий Хилендарски“, /АПСС/, Изд. „Екс-прес“, 2013, с. 190 – 195. ISBN 978-954-490-403-6

2011, Дамянов, Б. Извънучилищни форми на разглеждане на изкуство. В: „Традиции и приемственост” 50 години полувисше и висше образование в Източни Родопи. Т. II. Езикознание и педагогика. Изд. „Фабер”, 2011.с. 279-289. ISBN 978-954-400-481-1

2011, Дамянов, Б. Поставяне на изобразителни задачи. Подходи на поставяне на различни видове изобразителни задачи. В: Сб. „Съвременни педагогически теории и практики” „25 години педагогически факултет”, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011. с. 38-47.

2011, Дамянов, Б. Поставяне на учебни изобразителни задачи. Подходи и способи за поставяне на различни видове задачи. В: Сб. „25 г. Педагогически факултет”,  „Съвременни педагогически теории и практики”, 2011.

2011, Дамянов, Б. П. Панайотов. За някои проблеми на обучението по графичен дизайн със студенти от специалност изобразително изкуство. В: Юбилеен сборник на ШУ „К.Преславски”, 2011.

2011, Дамянов, Б. Рисуване и изразяване на емоции. В: Сб. „Благополучие” Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2011, с.15 – 20. ISBN 978-954-423-749-3

2011, Дамянов, Б. Техники на рисуване и позитивни преживявания. В: Сб. „Благополучие” Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2011.

2010, Дамянов, Б. Художествената продукция на учениците по изпълнението на учебните изобразителни задачи. В: Сб. „Детето, изкуствата, технологиите – съвременни образователни тенденции”, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010.

2010, Дамянов, Б. Наблюдение учителя и его роль в связи с контролью над выполнением изобразителньных задач. В: Przeciw wykluczeniu spolecznemu. Akademia Podlaska – Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce, 2010, 117-122.

2009, Дамянов, Б. Специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство – задачи, професионални компетенции и учебни дисциплини”, В: сп. Педагогика”, бр. 11-12., 2009. с. 118-122.

2009, Дамянов, Б. (в съавт. С: Д.Левтерова, Р.Танкова, В.Маргаритов, Пл.Радев, Р.Кожухарова.) 25 години Педагогически факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” събития личности, постижения. В: – сп. Педагогика, 11-12, 2009. с. 3-32.

2009, Дамянов, Б. Изобразителните задачи в обучението по изобразително изкуство, В: Сб. Трудове на ВТУ “Св.Св Кирил и Методий”, 2009.

2007, Дамянов, Б. Изобразительные задачи и их формулировка, В Сб: „Использование гуманистических технологий в образовательном процессе высшей професиональной школы”, Тула, Изд. ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2007. с.51-55.

2004, Дамянов, Б. Систематика на изобразителните задачи. В: Сб. „Култура и образование – перспективи”. Юбилейна научна конференция с международно участие “20 години Педагогически факултет”, III част, ПУ, Пловдив, 2004. с. 62-67.

2004, Дамянов, Б. Изобразителните задачи и тяхното формулиране. В: Т. 7. Педагогически науки. Изд. „Съюз на учените” – Стара Загора – 2004. (Сб. Материали от Научна конференция с международно участие – Стара Загора 2004) с. 199-203.

2004, Дамянов, Б. Катедра Естетическо възпитание. В: „20 години Педагогически факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Събития, личности, достижения” – историческа справка. Пловдив, 2004. с. 22-25.

2003, Дамянов, Б. Методи за изучаване на творби на изобразителното изкуство. В сб. „Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина”. Доклади от научна конференция с международно участие. Пазарджик, 2003. с. 61-64.

2003, Дамянов, Б. Съвместните изобразителни задачи и техните възможности за позитивни преживявание. В. Сб. „Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца със специални образователни потребности”. Доклади от международна научна конференция, Пловдив, 2003. с. 140-142.

2003, Дамянов, Б. Подходи към поставяне на изобразителни задачи на деца с различни изобразителни способности.  В. Сб. „Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца със специални образователни потребности”. Доклади от международна научна конференция, Пловдив, 2003. с. 142-145.

2003, Дамянов, Б., С. Симеонов. Към въпроса за изобразителната задача. В сб: „Изкуство и образование” – доклади от Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003. с.16-21.

2003, Дамянов, Б. Относно понятийната система на методиката на изобразителното изкуство. В сб: „Изкуство и образование” – доклади от Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003. 22-28.

2002, Дамянов, Б. Към въпроса за практическата задача в обучението по изобразително изкуство. В: сб. доклади от Балканска научна конференция „XXI век – Балканите – наука и образование”. Кърджали, 2002 г. с.48-50.

2002, Дамянов, Б. Относно мястото на коригирането в рисуването. В: сб. доклади от Балканска научна конференция „XXI век – Балканите – наука и образование”.  Кърджали, 2002 г. с.90-93.

2000, Дамянов, Б. Относно алтернативите на рисуването с компютър в обучението по изобразително изкуство. В: сб. „Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие”. Сборник с материали от международна конференция. Пловдив, 2000 г. с. 66-69.

1999, Дамянов, Б. Модел за развитие на умения за композиране у децата в началното училище. В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски” 1999, т. 29, кн. 3.

1999, Дамянов, Б. Към въпроса за методиката на композицията. В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски” 1999, т. 29, кн. 3.

1998, Дамянов, Б. Изобразителната функция като културна единица. В сп. “Проблеми на изкуството”, №1, 1998 г.

1997, Дамянов, Б. Предговор на Предговор на сб. “Проблеми на изобразителното творчество”, Варна, “Зограф”, 1997 г.

1997, Дамянов, Б. Към въпроса за виртуалното пространство. В сб. “Проблеми на изобразителното творчество”, Варна, “Зограф”, 1997 г.

1997, Дамянов, Б. Изобразителната функция. В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски” т. 30, кн. 1, 1997 г.

1997, Дамянов, Б. Семантика и символика на полето. В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски” т. 34, кн. 1, 1997 г.

1997, Дамянов, Б. Дамянова, В. Цветова среда и обучение. В сб. Здоровье и образование. (Педагогические проблемы валеологии) Материалы Второй Всеросийской (с международным участием) научно-практической конференции 25-27 марта 1997 г. Санкт-Петербурт, 1997 г.

1996, Дамянов, Б. Към въпроса за визуалното равновесие в иконичното изображение. ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т. 29 кн. Кн.. 2,  1996 г.

1996, Damianov, B. Damianova, V. Formovani predstavy o vlastnim tele prostrednictvin vytvarnie cinnosti. “Problematika vychovy deti a mladeze ke zdravemu zpusobu zivota v evropskych zemich”, Brno, 1996. (Дамянов, Б. Дамянова, В. Формиране на представи за собствено тяло чрез изобразителната дейност. Международна конференция по валеология. Бърно, 1996.)

1996, Дамянов, Б. Предговор на сб. “Проблеми на изобразителното творчество”, Пловдив, “Макрос 2000”, 1996 г.

1995, Дамянов, Б. Тоталитарният площад като ритуален локус и неговата десакрализация. В сб: Етнология на малкия град. Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 1995 г.

1995, Дамянов, Б. Модел за развитието на познанията за емоционалните състояния на човека у децата чрез възприемане на иконични изображения. В сб. “Личностен подход в педагогическата дейност”, Пазарджик, 1995 г.

1993, Дамянов, Б. Обучение и културна идентичност. В сб: Хуманизиране на педагогическия процес. (Международна конференция посветена на 200 г. от рождението на Н. Рилски) Благоевград, 1993 г.

1993, Дамянов, Б. Преживяване – рефлексия – изкуство. В сб. “Рефлексия, дейност, култура” ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1993 г.

1991, Дамянов, Б. Композицията в системата на изображението. ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т. 2, кн. 8, 1991 г.

1991, Дамянов, Б. (в съавт. Р. Стаматов) Възприятие и текст. ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т. 2, кн. 8, 1991 г.

1990, Дамянов, Б. Рефлексията в процеса на зараждане на художествения замисъл. В сб. “Рефлексия, дейност, култура” ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т. 27 кн. Част , 1990 г.

1989, Дамянов, Б. Композиция и възприемане на изобразителното изкуство. ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т. 26, кн. 2, 1989 г.

1989, Дамянов, Б. (в съавт. Р.Стаматов) Установка и художествена рецепция. ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т. 26, кн. 2, 1989 г.

1989, Дамянов, Б. Особености на линията в художествено-визуалните текстове.. ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т. 1, кн. 8, 1989 г.

1989, Дамянов, Б. Формообразуване и рефлексия. В сб: Научна организация на обучението във ВУЗ. Пловдив, 1989 г.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

  1. Становище относно конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив област на висше образование: 8. Изкуства; професионално направление 8.2. Изобразително изкуство; научна специалност. „История на изобразителното изкуство“.
  2. Рецензия по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ професионално направление 5.13 Общо инженерство, специалност „Ергономия и промишлен дизайн“, обявен в ДВ брой 96/09.12.2015 г. за нуждите на катедра „Механика” при ФМУ, филиал Пловдив, с кандидат: Силвина Димитрова Илиева, доктор, главен ассистент
  3. Рецензия на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на обучението по изобразително изкуство. Автор: Николай Добрев Радулов, Тема: „Акварелната техника и професионалната подготовка на студентите от специалност педагогика на обучението по изобразително изкуство“.
  4. Становище относно конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…; научна специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство”. Факултет по изобразително изкуство. Катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини“.
  5. Рецензия за присъждане на образователната и научна степен “доктор”, научна област 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, научната специалност 05.08.04 Изкуствознание и изобразително изкуство-Графика. Автор Любомир Кръстев, Тема “Фотографският визуален образ в съвременното графично изкуство”
  6. Рецензия на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в Пловдивския университет по област на висше образование 8. Изкуство професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, научна специалност: “Пластична анатомия и рисуване”
  7. Рецензия на на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ в Тракийски университет по област на висше образование 1.Педагогически науки професионално направление 1.2.Педагогика, научна специалност Методика на обучението по изобразително изкуство.

2012.Рецензия на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’ в област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на обучението по изобразително изкуство. Автор: Светозар Йорданов Чилингиров, Тема: “Пленерът в обучението по изобразително изкуство в начална училищна степен”.

  1. Рецензия на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност ‘професор’ в Шуменския университет „Константин Преславски“ по област на висше образование 1.Педагогически науки професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по…, научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по изобразително изкуство

2011.Становище за дисертационен труд на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’ в област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по…, научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по театрално изкуство. Автор: М. Алексанрова, Тема: Интерпретация на епически текст чрез изкуството на живото художествено слово – необходим компонент от подготовката на детски и начални учители.

  1. Рецензия на научните трудове и художественото творчество на доц. д-р Емил Илиев Куков, участник в конкурс за получаване на научно звание “професор” по научна специалност 05.07.03 – методика на обучението по изобразително изкуство в ЮЗУ “Н.Рилски”.
  2. Рецензия на дисертационен труд на тема: „Методическа система за образование по изкуство чрез уъркшоп” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по изобразително изкуство, автор: Добри Добрев

Цитирания (до 2010)

Александрова, М. Дисертация на тема: Подготовката на начални учители за интерпретация на епически текст в изразително, живо художествено слово. 2010. с.105-106. В библиография: Дамянов, Б. (в съавт. Р.Стаматов) (1989) Установка и художествена рецепция. ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т. 26, кн. 2. Дамянов, Б. (в съавт. Р. Стаматов) (1991) Възприятие и текст. ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т. 2, кн. 8.

Ангелов, М. Естетическото възпитание и обучението по изобразително изкуство. В: Детето, изкуствата, технологииге, Пловдив, 2010, стр. 69. В библиография: Дамянов, Б. (2004) Методи в обучението по изобразително изкуство. С., “Нова звезда”.

Ангелов, М. Естетическата култура и обучението по изобразително изкуство.  В: Детето, изкуствата, технологииге, Пловдив, 2010, стр. 93. В библиография: Дамянов, Б. (2003) Пленерът в обучението по изобразително изкуство, Унив.изд. Пловдив.

Ангелов, М. К. Ангелова. Книга за учителя по Биоразнообразие и творчество. Изд. Бъларска фондация Биоразнообразие, Макрос 2000. стр. 27, 30-31, 32, 35, 38-39, 41. (Дамянов, Б. Методи в обучението по изобразително изкуство. С., “Нова звезда” 2004.) В библиография:

Дамянов Б. (2001) Обсъждане на резултатите в обучението по изобразително изкуство, Пловдив, Изд. “Златю Бояджиев”; Дамянов, Б. (2003) Пленерът в обучението по изобразително изкуство, Унив.изд. Пловдив; Дамянов, Б. (2003) Работа с материали и техники. С., “Нова звезда”; Дамянов, Б. (2004) Методи в обучението по изобразително изкуство. С., “Нова звезда”.

Захариева,  Д. Ескизът – фактор за развитие на живописните способности на студентите. – В: Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра “Изобразително изкуство” в Югозападен университет “Неофит Рилски”. 2009, стр. 105–116. В библиография: Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. „Зл. Бояджиев”.

Захариева,  Д. Ескизът като средство за оптимизиране на учебния процес по живопис. – В: Годишник на СУБ “Науката, образованието и изкуството през 21 век”. Т.4. 2010, с.454–458. В библиография: Дамянов, Б. (1998). Композицията. Пловдив. Университетско издателство.

Захариева,  Д. Възможности за развитие на образното мислене при студенти чрез използване на ескизи в обучението по живопис. – В: Изобразително изкуство в университета. Сборник на катедра “Изобразително изкуство” при Югозападен университет “Неофит Рилски” 2011. В библиография: Дамянов, Б. (1998). Композицията. Пловдив. Университетско издателство. Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. „Зл. Бояджиев”.

Захариева,  Д. Дидактически и творчески аспекти на ескиза в обучението по живопис. –   В: Годишник на СУБ, 2011. В библиография:

Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. „Зл. Бояджиев”.

Златева А. – Стереотипните  изображения в рисунките на децата от начална училищна възраст. (Дисертация), стр. 32-33.

В библиография: Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. “Зл. Бояджиев”

Колева, Ив. Детската театрализирана игра като възможен прочит на художествен текст. – В: Детето, изкуствата, технологиите, Пловдив, 2010, цит. на   с. 171, с. 173. В библиография: Дамянов, Б. (2010) За някои методи при поставяне и решаване на изобразителни задачи. Сб. Детето, изкуствата, технологиите.

Куков, Е. Въведение в живописта. Система на обучение по живопис в университета. Университетско издателство “Неофит Рилски” Благоевград, 2009. В библиография: Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. “Зл. Бояджиев”; Дамянов, Б. (1998). Композицията. История и проблематика на понятието в изобразителното изкуство (теоретически и методически аспекти). Пловдив. Университетско издателство; Дамянов, Б. (2001). Обсъждане на резултатите в обучението по изобразително изкуство. Пловдив. Изд. “Зл. Бояджиев”,

Куков, Е. Стадиални състояния в живописта. Натюрморт. Портрет. Университетско издателство “Неофит Рилски” Благоевград, 2008.

В библиография: Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. “Зл. Бояджиев”, Дамянов, Б. (1998). Композицията. История и проблематика на понятието в изобразителното изкуство (теоретически и методически аспекти). Пловдив. Университетско издателство, Дамянов, Б. (2001). Обсъждане на резултатите в обучението по изобразително изкуство. Пловдив. Изд. “Зл. Бояджиев”

Куков, Е. Хабилитационен труд “Стадиални състояния на студентската живописна творба” (по материали от университетското обучение по живопис)  София, 2009 г. В библиография: Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив, “Зл. Бояджиев”; Дамянов, Б. (1998). Композицията. История и проблематика на понятието в изобразителното изкуство (теоретически и методически аспекти). Пловдив, Университетско издателство; Дамянов, Б. (2001). Обсъждане на резултатите в обучението по изобразително изкуство. Пловдив, “Зл. Бояджиев”; Дамянов, Б. (2003). Материали и техники в изобразителната практика. “Нова Звезда”

Куков, Е. За някои психологически и дидактически аспекти в творческо-обучаващия процес при живописване от натура. – В: Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра “Изобразително изкуство” в Югозападен университет “Неофит Рилски”. 2009, с. 84–99. В библиография: Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. “Зл. Бояджиев”.

Куков, Е. Културни модели на отношение към натурата в студентската живопис. – В: Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра “Изобразително изкуство” в Югозападен университет “Неофит Рилски”. 2009, с. 51–70.

В библиография: Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. “Зл. Бояджиев”.

Куков, Е. За някои педагогически проблеми на обучението по живопис в университета. – В:  Педагогика. Брой 7–8/2009, с. 118–129.

В библиография: Дамянов, Б. (1998). Композицията. Пловдив. Университетско издателство.

Куков, Е. Ритъмът в живописта: към проблема за обучението на студентите чрез рисуване от натура. – В: Научни известия на правно-историческия факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски”. Кн. 1–2. Година VІ. 2010, 254–264. В библиография: Дамянов, Б. (1998). Композицията. История и проблематика на понятието в изобразителното изкуство (теоретически и методически аспекти). Пловдив. Университетско издателство.

Куков, Е. Свобода и зависимост в живописта като творческо-обучаващ процес. – В: Образование. Брой 1/ 2010, с. 8–17.

В библиография: Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. “Зл. Бояджиев”.

Куков, Е. Детайлът и цялото в студентската учебна живопис. – В: Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра “Изобразително изкуство” в Югозападен университет “Неофит Рилски”. 2009, с. 22–32.

В библиография: Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. “Зл. Бояджиев”.

Куков, Е. Особености на стадиалното развитие на портретната живопис в обучението на студентите от специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство”. – В:  Педагогика. Брой 6/2010, с. 95–105. В библиография: Дамянов, Б. (1998). Композицията. Пловдив. Университетско издателство.

Куков, Е. За някои противоречия в обучението по живопис в университетски условия и пътищата на тяхното преодоляване. – В: Анали. Кн. 1–4. 2009, с. 134–139. В библиография: Дамянов, Б. (1998). Композицията. Пловдив. Университетско издателство.

Куков, Е. Анализ и интерпретация на стадиалните артефакти в студентската живопис. – В: Научни известия на правно-историческия факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски”. Кн. 1–2. Година VІ. 2010,  с. 240–247. В библиография: Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. “Зл. Бояджиев”.

Маркова, Д. Общуването отвъд думите.  В: Детето, изкуствата, технологииге, Пловдив, 2010, с. 38, с. 47. В библиография: Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. “Зл. Бояджиев”

Богданова, Т. Ритъм и визуален образ в пластичните изкуства. – В: Проблеми на изобразителното творчество, ч. 2, Варна, Зограф, 1997, с. 85-86.

Кузмов, В. Развитие на изразителността на детската рисунка чрез смесените изобразителни техники. – В: Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина, Пазарджик, 2003, цит. на с. 394 – „Материали и техники в изобразителната практика”. В библиография: Дамянов, Б. Георгиева, Г. (2000) Работа с материали и техники.

Папазов, Бл. Изобразително изкуство – методически постановки. Изд. “Фабеа”, Велико Търново, цит. на с. 135, с. 194. В библиография: Дамянов, Б. (1998). Изобразителното поле. Пловдив. Изд. “Зл. Бояджиев”; Дамянов, Б. (2004) Методи в обучението по изобразително изкуство. С., “Нова звезда”.

Теофилова, М. Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие. Университетско изд. “Св.св.Кирил и методий”, Велико Търново, 2009. цит. на стр. 103. В библиография: Дамянов, Б., Т. Герогиева. Методика по изобразително изкуство. Работа с материали и техники. Унив.издателство 2000; Б. Дамянов Обсъждане на резултатите в обучението по изобразително изкуство. Изд. “златю Бояджиев”, 2001.

Художествено-творчески дейности

Самостоятелни изложби

2015 – изложба графика – галерия „Възраждане”

2010 – изложба живопис в рамките на Национални есенни изложби – “Тялото”, Къща Мексиканска графика, Пловдив

1995 – изложба рисунки – галерия „Старинна”, Пловдив

1995 – изложба рисунки – галерия „Боянска църква”, София

1993 – изложба графика и рисунка – галерия „Старинна”, Пловдив

1987 – изложба графика в рамките на „Национални есенни изложби”, Пловдив

Международни и гостуващи изложби в други страни

2009 – изложба-проект “Кирилицата” – Пловдив – София – Брюксел (Европейски парламент)

1993 – гостуваща изложба в Лондон, Англия

1992 – изложба в дом “Витгенщайн” – Виена, Австрия

1992 – изложба в Гофленц, Австрия

1990 – изложба на групата на Пловдивските художници – Солун, Гърция

1989 – гостуваща изложба в Жанева, Швейцария.

1987, 1989 – Международно биенале на графиката – Варна.

Национални, регионални и групови изложби

2017 – Галерия „Резонанс“ – 100 Пловдивси ателиета 2 етап (15 фувруари – 15 март)

2017 – Пролетна изложба „Цветове“ – зала на Дружеството на пловдивските художници, април

2015 – Годишна изложба на Дружеството на пловдивските художници.

2015 – Коледна изложба на галерия “Ромфея“

2011 – Изложба на Дружеството на пловдивските художници в Мол-Галерия Пловдив

2011 – Изложба на преподаватели от ПУ «П.Хилендарски» посветена на 50 г. От създаването на пУ, Галерия «Къща на художниците», Пловдив – участие в Нощ на музеите и галериите.

2011 – Изложба на преподаватели от специалност «Педагогика на обучението по изобразително изкуство», Галерия «Жорж Папазов» – Новотел «Пловдив».

2010 – Национални есенни изложби – “Тялото”, Пловдив

2008 – Графичен симпозиум и графична изложба – Смолян

2008 – Изложба на живописен пленер и графичен симпозиум, Пловдив  г., изложбена зала ДПХ

2007 – Групова изложба – Галерия „Аспект”, Пловдив

2007 – Графичен симпозиум и графична изложба, г. Смолян

2007 – Изложба на живописен пленер и графичен симпозиум, Пловдив  г., изложбена зала ДПХ

2000 – 2001  – Изложба Южнобългарски художници, Пловдив, Международен панаир Пловдив.

1999 – Изложба 15/5 – Пловдив

1998 – Избожба “4 графика” – Галерия “Артин”, Варна

1997 – Международен панаир на изкуството “Импресия, 97” – Пловдив

1996 – Годишна изложба на Групата на пловдивските художници

1995 – Изложба 15/5 – Пловдив

1994 – Годишна изложба на Групата на пловдивските художници

1992 – Годишна изложба на Групата на пловдивските художници

1992 – Изложба “Рисунка и приложна графика”, Пловдив

1991 – Годишна изложба на Групата на пловдивските художници

1990 – Обща художествена изложба “Човекът и изкуството – Пловдив

1990 – Годишна изложба на Групата на пловдивските художници

1988 – Годишна изложба на Групата на пловдивските художници

1989 – Обща художествена изложба “Родопа” – Смолян

1988 – Обща художествена изложба – Пловдив

1987 – Приложна изложба Пловдив

1987 – Годишна изложба на Групата на пловдивските художници

1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994; 1996, 2000, 2010, 2011, 2015 – Участия в годишните изложби на Групата на пловдивските художници

Автор на графичен дизайн (корици и книжно тяло) на книги и учебници по изобразително изкуство (V, VI и VII клас), учебни помагала за ВУЗ, художествена и научна литература.

Автор на илюстрации, фирмени знаци и др.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg