Изберете страница

Естетическо възпитание

Педагогически факултет

Проф. д-р Даниела Тодорова Маркова

Ръководител на катедра / Заместник-декан по качество на обучението

Кабинет: стая 517

Телефон: 032/261-803

Email: dmarkova@uni-plovdiv.bg, daniela.markova@pfpu.bg

Заемани ръководни длъжности в ПУ и в ПФ

от 2008 – 2011 г. зам.-декан по учебната работа в Педагогически факултет

Научни интереси – области

Изобразително изкуство

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Арт-терапия

Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми

Живопис – специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство, ОКС „бакалавър”

Цветознание – специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство, ОКС „бакалавър”

Живопис и цветознание – специалност Графичен дизайн с реклама, ОКС „бакалавър”

Теория и методика на изобразителната дейност с терапия при УИ – специалност Специална педагогика ОКС „бакалавър”

Изобразителна дейност на детето – специалност Начална училищна педагогика и чужд език, ОКС „бакалавър”; Предучилищна и начална училищна педагогика, ОКС „бакалавър”; Предучилищна педагогика и чужд език, ОКС „бакалавър”

Методика на изобразителните дейности в детската градина – специалност ПНУП, ОКС „магистър” за неспециалисти

Методика на изобразителното изкуство – специалност Предучилищна педагогика и чужд език ОКС, „бакалавър”

Креативни дейности в детската градина и начален етап на СОУ – специалност Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина и начален етап на СОУ, ОКС „магистър”

Практикум по творчество – специалност  Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина и начален етап на СОУ, ОКС „магистър”

Продуктивни дейности – специалност „Педагогически взаимодействия в подготвителна група и в подготвителен клас”, ОКС „магистър”

Декоративно изкуство – специалност „Педагогически взаимодействия в подготвителна група и в подготвителен клас”, ОКС „магистър”

Изведени дипломанти/докторанти

Двама защитили докторантура докторанти /към АМТИИ/; над 40 дипломанти

Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност

 • 2009 – 2010 г. Светът е за всички – Педагогически средства за възпитаване на толерантност и интегриране на различните деца, Фонд „Научни изследвания” при ПУ, Проект № РС09-ПФ-067 – член на изследователския екип.
 • 2011 – 2012 г. Психично благополучие на хората в третата възраст и хора със специални потребности, Фонд „Научни изследвания” при ПУ, Проект № НИ 11 ПФ 0011 – член на изследователския екип.
 • 2012 – 2014 г. Студентски практики, проект BG051PO001-3.3.07-0002; Европейския социален фонд – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, МОМН, функционален експерт.
 • 2013 г. Развитие на художествената култура на ученици и студенти, Фонд „Научни изследвания” при ПУ, Проект № СУП13-ПФ-004 – член на изследователския екип.
 • 2013 г. Благополучие и психично здраве в кариерното развитие, Фонд „Научни изследвания” при ПУ, Проект № ИД13-ПФ-004 – член на изследователския екип.
 • 2013 – 14 г. Приобщаващо образование, Фонд „Научни изследвания” при ПУ, Проект № НИ13-ПФ-012 – член на изследователския екип.
 • 2015 – 2016 г. Иновативни педагогически технологии за личностно развитие чрез художествено-творчески дейности, Фонд „Научни изследвания” при ПУ, Проект № ИТ15-ПФ-009 – член на изследователския екип.
 • 2015 – 2016 г. Алтернативи в образованието, Фонд „Научни изследвания” при ПУ, Проект № НИ15-ПФ-007- член на изследователския екип.
 •  2016 г. – Студентски практики – Фаза 1, проект BG05M2OP001-2.002-0001 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз – функционален експерт.
 • 2017 г. – Иновативна образователна среда, Фонд „Научни изследвания” при ПУ, Проект № ФП 17–ПФ-997 – член на изследователския екип.

 

 

Научно-изследователска дейност

Публикации:

Учебници 

 1. Методически аспекти на апликацията. Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2011. /ISBN 978-954-423-707-3/
 2. Изобразителни дейности в детската градина. В сб. Помагало за подготовка на студентите за държавен изпит. Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2015. с. 250-259 /ISBN 978-619-202-101-6/
 3. Учебник по изобразително изкуство за първи клас. (в съавт.) „Анубис”, София, 2016.
 4. Книга за учителя по изобразително изкуство за 1 клас (в съавт.) „Анубис”, София, 2016. /ISBN 978-619-215-027-3/
 5. Учебник по изобразително изкуство за втори клас. (в съавт.) „Анубис”, София, 2017.
 6. Книга за учителя по изобразително изкуство за 2 клас (в съавт.) „Анубис”, София, 2017. /под печат/

 

Студии, статии и доклади

 • Изобразителното изкуство – общуване отвъд думите. В: Детето, изкуствата, технологиите /съвременни образователни тенденции/. Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2010. с. 37-50
 • Себеизразяване на детето чрез рисуването. В: Детето, изкуствата, технологиите /съвременни образователни тенденции/. Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2010. с. 51-68
 • Детската рисунка – едно защитено пространство. В: сборник доклади от национална научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, Ловеч, 2010. с. 104-106
 • Изобразителното изкуство и духовно-нравственото израстване на учениците. В: сб. доклади от научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция”, ИК „Образование”, София, 2010.
 • Обучението по изобразително изкуство – възможност  за преосмисляне на стереотипите на възприятието. В: Съвременни педагогически теории и практики, 25 г. Педагогически факултет, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2011. с. 70-77
 • Обучение изобразительному искусству и проблема духовности. В: сб. „Система ценностей современного общества”, ХХ международная научно-практическая конференция, Новосибирск, 2011. с. 302-308
 • About the attitude towards the fine arts and its reception by the students – future teachers. В: сб. „Актуальные проблемы и современные тенденции развития психологии и педагогики”, ХIV международная научно-практическая конференция, Лондон, Киев, 2011. С.
 • Креативните дейности в социалната работа с хора в третата възраст. В: първи брой на списание „SOCIAL INTEGRATION AND INCLUSIVE EDUCATION”. 2011-12.
 • Акварелната техника и професионалната подготовка на студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство. В: Годишник „Наука-образование-изкуство”, доклади от Четвърта научна Балканска конференция „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век”, том 6, част 1, Благоевград, 2012. /в съавт./ ISSN – 1313-5236/
 • Образците – нагледно средство в изобразителната дейност на децата. /в съавт./ В: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том XV, Пловдив, 25-26. 10. 2012.
 • Изобразителното изкуство в светлината на университетското образование. В: сб. Съвременното образование: стратегии, направления, ценности. Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2013. с. 37-49 /ISBN 978-954-423-827-8/
 • Педагогическо взаимодействие между учители, деца и родители чрез творческите дейности в детската градина. Международен педагогически форум: „Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика”, орг. от Община Асеновград и ЦДГ „Никола Вапцаров”, Асеновград. Изд. „Виктори – ПР”, Асеновград, 2013. с. 193-198 /ISBN 978-619-7014-05-1/
 • Обучението по цветознание в специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство. Трета международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието за страните от Югоизточна Европа, БАЛКАНКОЛОР 3 „Цвят във всички направления”, орг. от Група Цвят – България, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 18-20.06. 2013. с. 103-109 /ISNN 1313 – 4884/
 • Развитие на наблюдателността на студентите в процеса на обучение по изобразително изкуство. В: сб. Перспективи в образованието, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2014. с. 58-67  /ISBN 978-954-423-942-8/
 • Изобразителното изкуство и идеята за приобщаващо образование. В: сб. Приобщаващо образование /сборник с научни доклади/, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2013. с. 140-153 /ISBN 978-954-423-896-4/
 • Декоративното рисуване при подготовката на децата за училище. В: сб. Седма национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, орг. от МОН и РИ по образованието в Сливен, Сливен, 27 – 29 април, 2014. с. 76-79
 • Поглед върху съвременните тенденции в изобразителното изкуство. В: сборник статии Образование, общество, личност, интердисциплинарен научен форум, организиран по повод 30 години от създаването на Педагогическия факултет, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 6-8.10. 2015. с. 91-101 /ISBN 978-619-202-032-3/
 • Ценността на различието в аспекта на приобщаващото образование и изобразителното изкуство. В: „Предизвикателствата на приобщаващото образование” /сборник с доклади на участниците в проекта „Приобщаващо образование”/, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», 2015. с. 81-91 /ISBN 978-954-423-994-7/
 • Development of creative abilities of the students through a system of visual tasks. In: „Social competences, creativity and wellbeing”, proceedings of the Interdisciplinary symposium /ISSCCW 2015/, Plovdiv University Press „Paisiy Hilendarski”, Plovdiv, 2015. /Развитие на креативните способности на студентите чрез система от изобразителни задачи. В: сб. „Социална компетентност, творчество и благополучие”, Интердисциплинарен симпозиум, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2015. с. 99-103 /ISBN 978-619-202-023-1/
 • Интерактивните методи в изобразителната дейност в детската градина. В: сб. „Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика”. Международен педагогически форум, Изд. „Виктори – ПР”, Асеновград, април, 2015. с. 30-36 /ISBN 978-619-7014-17-4/ / в съавт./
 • Markova, D., Baleva, A., Yankova, Y. Educational projects in the context of the artistic and enlightenment ideas. In: East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, Warszawa, Polska, vol. 1, 2015. с. 10-13 /Образователните проекти в контекста на художествено просветителските идеи /в съавт./
 • За рисуването по натура в обучението на студентите. В: сб. „Образование, развитие, изкуство” /сборник статии на преподаватели от конференция на Педагогическия факултет/, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2015. с. 17-27 /ISBN 978-619-202-077-4/
 • Илюстрацията – взаимодействие между текст и образ. В: Сборник „Образование и личностно развитие чрез художественотворчески дейности”, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2015. с. 63-75  ISBN 978-619-202-100-9
 • Учителят и възможностите за личностно развитие на учениците чрез художественотворческа дейност. В: сборник „Учителят прави училището”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016. с. 73-79 /ISBN 978-619-208-081-5/
 • Идеята за художественопросветителската дейност – традиции, реалности, перспективи. /в съавт./ В: „Алтернативи в образованието”, сборник с доклади на участниците в проект „Алтернативи в образованието”, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2016. с. 161-171 /ISBN 978-619-202-159-7/
 • Обучението по изобразително изкуство в търсене на алтернативни подходи /под печат/ В: „Алтернативи в образованието”, част II, сборник с доклади на участниците в проект „Алтернативи в образованието”, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2016. с. 142-152 /ISBN 978-619-202-194-8/
 • Изобразителни задачи за стимулиране на креативността на студентите. В: Иновации и компетентности в образованието. Интердисциплинарен форум. Сборник статии на преподаватели, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2016. с. 286-295 /ISBN 978-619-202-178-8/
 • За необходимостта от балансиран подход към проблема за образователните алтернативи. В: сп. Педагогика, София, кн. 8, 2016. с. 1109-1119 /ISSN 0861-3982/ /European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences /ERIH PLUS/, EBSCOhost Research Databases/
 • Иновациите в обучението по изкуства – актуална тенденция в съвременното образование. /в съавт./ В: Изкуство, образование, иновации /под печат/ /Издаването на сборника е осъществено с финансиране от фонд НИ на ПУ „Паисий Хилендарски” по научноизследователски проект, договор № ИТ15-ПФ-009 „Иновативни педагогически технологии за личностно развитие чрез художественотворчески дейности”/.

Участие в редколегии на международни и български списания

Съвременни педагогически теории и практики. 25 години Педагогически факултет, Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2011. /ISBN 978-423-732-5/

Образование и личностно развитие чрез художественотворчески дейности. /ISBN 978-619-202-100-9/

Образование, развитие, изкуство /сборник статии на преподаватели от конференция на Педагогическия факултет/, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2015. с. 17-27 /ISBN 978-619-202-077-4/. Съставители: проф. д-р Бисер Дамянов, доц. д-р Даниела Маркова

Изкуство, образование, иновации /под печат/ /Издаването на сборника е осъществено с финансиране от фонд НИ на ПУ „Паисий Хилендарски” по научноизследователски проект, договор № ИТ15-ПФ-009 „Иновативни педагогически технологии за личностно развитие чрез художественотворчески дейности”/.

Членство в международни и български професионални съюзи и организации

Съюза на учените в България

РК към ОМЕП, Пловдив

ДПХ – Дружество на пловдивските художници; член на УС на ДПХ /2014 г./

„Група ЦВЯТ – България”

Художествено-творческа дейност

 • благотворителен търг, организиран от ДПХ и Община Пловдив, в помощ на ДПХ,  галерия „Пловдив”, 2010
 • изложба „Дами канят”, Община Пловдив, ДПХ, галерия „Пловдив”, 2010
 • изложба „Цветове”, ДПХ, Община Пловдив, галерия „Пловдив”, 2010
 • изложба „Дружество на пловдивските художници гостува на Хисаря”, туристически информационен център, Хисаря, 2010.
 • участие в благотворителна изложба, организирана по инициатива на Младежкия делегат на Пловдив Борис Тилов – изложбена зала на ДПХ, 2010
 • „Годишна изложба”, ДПХ, 2010
 • изложба „Моят Пловдив”, изложбена зала – МОЛ „Галерия Пловдив”, 2010
 • изложба „Дами канят”, ДПХ, изложбена зала – МОЛ „Галерия Пловдив”, 2011
 • изложба „Цветове”, ДПХ, 2011
 • участие в живописен пленер „Нов дом”, организиран от СК „Сиенит” и ДПХ, Пловдив, 2011
 • участие в пренер на историческа тематика, орг. от Община „Пловдив”, „Арт-спектър керамик”,  гр. Брацигово, 2011.
 • изложба с творби от пленера на историческа тематика „България през вековете”, галерия „Пловдив”, 2011.
 • участие в пленер /”Нощен пленер”/, орг. от Галерия „Стайн” и Община Асеновград, гр. Асеновград, 21. 09. 2011.
 • участие в благотворителна разпродажба на картини, орг. от ДПХ, зала на ДПХ, 27. 09. 2011.
 • участие в Нощ на музеите и галериите, изложба на преподаватели от ПУ, посветена на 50 г. от създаването на ПУ, Дом на художника, 2011.
 • изложба „Будители”, орг. от ДПХ, зала ДПХ, 2011.
 • изложба на преподаватели от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”, Галерия „Жорж Папазов” – Новотел „Пловдив”, 2011.
 • „Годишна изложба”, ДПХ, 2011.
 • участие в международен проект на Арт-център „Орхидея” – картини на художници от страната и чужбина, обединени в едно общо платно „Картина от мнозина за Новата година”, Галерия на ДПХ, 1. 02. 2012.; Държавна опера, Стара Загора, 13. 03. 2012; арт музей „Георги Велчев”, Варна, 9. 07. 2012; Културен център „Морско казино”, Бургас, 6. 10. 2013.
 • Изложба „Дружество на пловдивските художници гостува на Хисаря”, туристически информационен център, Хисаря, 2012.
 • изложба „Германия през очите на българските художници”, орг. от Галерия НЕСТ Арт, немски културен институт „Гьоте-институт”, София, 2012.
 • „Годишна изложба”, ДПХ, 2012.
 • участие в благотворителен търг в помощ на болни деца, орг. от художника Геракси Гераксиев, Асеновград, 2013.
 • изложба „Цветове”, ДПХ, 2013.
 • Участие в пленер, организиран от Посолството на Израел в България, „Медлайн клиник”- Пловдив, 2013.
 • Изложба 15Х5 – пърформанс „Отпечатък”, Община Пловдив, ДПХ, 09. 09. 2013.
 • Годишна изложба на ДПХ, декември, 2013.
 • изложба „Дружество на пловдивските художници гостува на Хисаря”, туристически информационен център, Хисаря, 21. 02. – 21. 03. 2014.
 • участие в изложба, част от събитията съпътстващи Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”, орг. от Община Асеновград, Градска библиотека, Асеновград, 30. 01; 31. 01; 1. 02. 2014.
 • изложба „Цветове”, ДПХ, април, 2014.
 • Благотворителен търг на ДПХ, 8. 05. 2014.
 • Годишна изложба на ДПХ, декември, 2014.
 • изложба „Цветове”, ДПХ, април, 2015.
 • Годишна изложба на ДПХ, декември, 2015.
 • Годишна изложба на ДПХ, декември, 2015.
 • „Усещане за жена и очарованите от нея“, 03.2016 г. – галерия „Пловдив“ /зала на Общински съвет/
 • изложба „Цветове”, ДПХ, изложбена зала на ДПХ, април, 2016.
 • Изложба „Летни протуберанси”, ДПХ, 07.06. 2016
 • участие в изложба – 40 г. Художествена гимназия „Цанко Лавренов“ гр. Пловдив, 2016

участие в изложба „Цветове”, ДПХ, април, 2017.

ДисертацииДисертации1999 г.  – Аспирант в ПУ „Паисий Хилендарски”, катедра „Естетическо възпитание”, защитила дисертация на тема „Повишаване на изразителността на рисунката на 6-7 годишните деца чрез условността на изображението”, 1999 – доктор по методика на обучението /Теория и методика на изобразителното изкуство/
Монографии1. Детската рисунка като начин на изразяване. “Пловдивско университетско издателство”, Пловдив, 2000. /ISBN 954-423-206-0/ 2. Изобразителното изкуство като терапия. Изд. „Миниатюра”, Пловдив, 2001. /ISBN 954-90780-1-9/3. Изобразителното изкуство като средство за изразяване при деца с комуникативни нарушения. Изд. „Миниатюра”, Пловдив, 2002. /ISBN 954-90780-10-3/4. Апликацията – материали и техники. Изд. „Златю Бояджиев”, Пловдив, 2002.5. Диагностични възможности на детската рисунка. Изд. „Веда Словена – ЖГ”, С., 2005. /ISBN 954-8510-89-8/ 6. Методически аспекти на апликацията. Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2011. /ISBN 978-954-423-707-3/
Учебници и учебни помагала за студенти1. Педагогически основи на конструктивно-техническата и декоративно-приложната дейност. “Макрос-2000”, 1995. (в съавт.). /ISBN 954-561-038-7/2. Изобразителни дейности в детската градина. В сб. Помагало за подготовка на студентите за държавен изпит. Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2015. с. 250-259, (в съавт.). /ISBN 978-619-202-101-6/
Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище1. Учебник по изобразително изкуство за първи клас. (в съавт.) „Анубис”, София, 2016.2. Книга за учителя по изобразително изкуство за 1 клас (в съавт.) „Анубис”, София, 2016. /ISBN 978-619-215-027-3/ 3. Учебник по изобразително изкуство за втори клас. (в съавт.) „Анубис”, София, 2017. /под печат/4. Книга за учителя по изобразително изкуство за 2 клас (в съавт.) „Анубис”, София, 2017. /под печат/
Статии• Empathy in painting of five-six years old children. In: International Newsletter “Global Vizions”, Calgary, Canada, 1991.• Тълкуване на художествената условност. В: Проблеми на изобразителното творчество. “Макрос-2000”, Пловдив, 1996. /ISBN 954-561-052-2/• Художествена условност и изразителност. В: Проблеми на изобразителното творчество. “Зограф”, Варна, 1997. /ISBN 954-15-0024-2/• Художествената условност и изобразителната дейност на малкото дете. В: сб. Научни трудове, ПУ ”П. Хилендарски”, том 30, кн. I, 1997.• Рисувателните тестове в обучението по изобразително изкуство. В: сб. ”Образование и изкуство”, том ІІІ, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004.• Изобразителното изкуство – общуване отвъд думите. В: Детето, изкуствата,  технологиите /съвременни образователни тенденции/. Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2010. с. 37-50• Себеизразяване на детето чрез рисуването. В: Детето, изкуствата, технологиите /съвременни образователни тенденции/. Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2010. с. 51-68• Обучението по изобразително изкуство – възможност  за преосмисляне на стереотипите на възприятието. В: Съвременни педагогически теории и практики, 25 г. Педагогически факултет, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2011. с. 70-77• Креативните дейности в социалната работа с хора в третата възраст. В: сп. „SOCIAL INTEGRATION AND INCLUSIVE EDUCATION”. 2011-12.• Образците – нагледно средство в изобразителната дейност на децата. /в съавт./ В: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том XV, Пловдив, 25-26. 10. 2012. • Изобразителното изкуство в светлината на университетското образование. В: сб. Съвременното образование: стратегии, направления, ценности. Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2013. с. 37-49 /ISBN 978-954-423-827-8/• Развитие на наблюдателността на студентите в процеса на обучение по изобразително изкуство. В: сб. Перспективи в образованието, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2014. с. 58-67  /ISBN 978-954-423-942-8/• Изобразителното изкуство и идеята за приобщаващо образование. В: сб. Приобщаващо образование /сборник с научни доклади/, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2013. с. 140-153 /ISBN 978-954-423-896-4/• Поглед върху съвременните тенденции в изобразителното изкуство. В: сборник статии Образование, общество, личност, интердисциплинарен научен форум, организиран по повод 30 години от създаването на Педагогическия факултет, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 6-8.10. 2015. с. 91-101 /ISBN 978-619-202-032-3/• Ценността на различието в аспекта на приобщаващото образование и изобразителното изкуство. В: „Предизвикателствата на приобщаващото образование” /сборник с доклади на участниците в проекта „Приобщаващо образование”/, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», 2015. с. 81-91 /ISBN 978-954-423-994-7/• Markova, D., Baleva, A., Yankova, Y. Educational projects in the context of the artistic and enlightenment ideas. In: East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, Warszawa, Polska, vol. 1, 2015. с. 10-13 /Образователните проекти в контекста на художествено просветителските идеи /в съавт./• За рисуването по натура в обучението на студентите. В: сб. „Образование, развитие, изкуство” /сборник статии на преподаватели на Педагогическия факултет/, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2015. с. 17-27 /ISBN 978-619-202-077-4/• Илюстрацията – взаимодействие между текст и образ. В: Сборник „Образование и личностно развитие чрез художественотворчески дейности”, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2015. с. 63-75  ISBN 978-619-202-100-9• Учителят и възможностите за личностно развитие на учениците чрез художественотворческа дейност. В: сборник „Учителят прави училището”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016. с. 73-79 /ISBN 978-619-208-081-5/• Идеята за художественопросветителската дейност – традиции, реалности, перспективи. /в съавт./ В: „Алтернативи в образованието”, сборник с доклади на участниците в проект „Алтернативи в образованието”, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2016. с. 161-171 /ISBN 978-619-202-159-7/• Обучението по изобразително изкуство в търсене на алтернативни подходи. В: „Алтернативи в образованието”, част II, сборник с доклади на участниците в проект „Алтернативи в образованието”, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2016. с. 142-152 /ISBN 978-619-202-194-8/• Изобразителни задачи за стимулиране на креативността на студентите. В: Иновации и компетентности в образованието. Интердисциплинарен форум. Сборник статии на преподаватели, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2016. с. 286-295 /ISBN 978-619-202-178-8/• За необходимостта от балансиран подход към проблема за образователните алтернативи. В: сп. Педагогика, София, кн. 8, 2016. с. 1109-1119 /ISSN 0861-3982/ /European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences /ERIH PLUS/, EBSCOhost Research Databases/• Иновациите в обучението по изкуства – актуална тенденция в съвременното образование. /в съавт./ В: Изкуство, образование, иновации /под печат/ /Издаването на сборника е осъществено с финансиране от фонд НИ на ПУ „Паисий Хилендарски” по научноизследователски проект, договор № ИТ15-ПФ-009 „Иновативни педагогически технологии за личностно развитие чрез художественотворчески дейности”/.
Доклади• Отражение на емпатията в изобразителната дейност на 5-6 годишните деца. В: сб.  Общуването в творческата дейност на личността, Научно-практическа конференция, Институт за подготовка на детски и начални учители”, Русе, 1989.• За използването на някои компютърни възможности в обучението на студентите по изобразително изкуство. В: сб. Международен научен симпозиум “Робдидакта”, Благоевград, 1990.• Проблемът за стереотипите при възприемането на художествената условност при студентите. В: сб. доклади от ХХ научно-методическа конференция по проблемите на обучението във ВУЗ – I-ва част, Пловдив, 1993.• Комуникативен аспект на художествената условност. В: сб. доклади и съобщения от научно-практическа конференция “Когнитивна дейност и обучение”, ВТУ”А. Кънчев”, Русе, 1994.• По въпроса за възприемане на художествената условност в изобразителното изкуство. В: сб. материали от научно-практическа конференция “Личностен подход в педагогическата дейност”, ПУ “П. Хилендарски”, филиал ПИ- Пазарджик, 1995.• Изобразителното изкуство като терапия. В: сб. материали от Международна конференция “Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие” , ПУ”П. Хилендарски”, Пловдив, 2000.• Изобразителното изкуство като терапевтично средство при деца с комуникативни нарушения. В: сб. ”Правата на детето-интеркултурен диалог и образование, национална конференция на ОМЕП, Бургас, 2001.• Изобразителното изкуство като средство за овладяване на емоционални състояния при децата. В: сб. ”Науката, методиката и училището-конфликтни точки, срещи и разминавания”- юбилейно-практическа конференция, Смолян, 2002.• Арт-терапията и емоционалното здраве на учениците. В: сб. ”Здравословно и хуманно образование”- национална научно-практическа конференция, Горна Оряховица, 2002.• Рисунката като метод за психологическо изследване при деца със специални педагогически потребности. В: сб. ”Деца със специални образователни потребности”, доклади от международна научна конференция, Пловдив, 2003.• Езикът на детската рисунка. В: сб. “Съвременни тенденции на образователните технологии в средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина”- научна конференция, Пазарджик, 2003.• По въпроса за очакванията от арт-терапевтичния процес. В: сб. ”Култура и образование – перспективи”, юбилейна конференция с международно участие, ІІІ част, Пловдив, 2004.• Приложение на рисувателните тестове в изобразителната дейност на децата. В: сб. “120 години предучилищно възпитание”, “Слово”, В. Търново, 2004.• Изразната сила на цвета. сб. резюмета и диск “Балканколор – 2008”, Международна конференция по цвета “Цвят във всички направления”, орг. от Група цвят – България, Варна 2008. с. 166-170• Детската рисунка – едно защитено пространство. В: сборник доклади от национална научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, Ловеч, 2010. с. 104-106• Изобразителното изкуство и духовно-нравственото израстване на учениците. В: сб. доклади от научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция”, ИК „Образование”, София, 2010.• Обучение изобразительному искусству и проблема духовности. В: сб. „Система ценностей современного общества”, ХХ международная научно-практическая конференция, Новосибирск, 2011. с. 302-308• About the attitude towards the fine arts and its reception by the students – future teachers. В: сб. „Актуальные проблемы и современные тенденции развития психологии и педагогики”, ХIV международная научно-практическая конференция, Лондон, Киев, 2011. С. • Акварелната техника и професионалната подготовка на студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство. В: Годишник „Наука-образование-изкуство”, доклади от Четвърта научна Балканска конференция „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век”, том 6, част 1, Благоевград, 2012. /в съавт./ ISSN – 1313-5236/• Педагогическо взаимодействие между учители, деца и родители чрез творческите дейности в детската градина. Международен педагогически форум: „Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика”, орг. от Община Асеновград и ЦДГ „Никола Вапцаров”, Асеновград. Изд. „Виктори – ПР”, Асеновград, 2013. с. 193-198 /ISBN 978-619-7014-05-1/• Обучението по цветознание в специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство. Трета международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието за страните от Югоизточна Европа, БАЛКАНКОЛОР 3 „Цвят във всички направления”, орг. от Група Цвят – България, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 18-20.06. 2013. с. 103-109 /ISNN 1313 – 4884/• Декоративното рисуване при подготовката на децата за училище. В: сб. Седма национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, орг. от МОН и РИ по образованието в Сливен, Сливен, 27 – 29 април, 2014. с. 76-79• Development of creative abilities of the students through a system of visual tasks. In: „Social competences, creativity and wellbeing”, proceedings of the Interdisciplinary symposium /ISSCCW 2015/, Plovdiv University Press „Paisiy Hilendarski”, Plovdiv, 2015. /Развитие на креативните способности на студентите чрез система от изобразителни задачи. В: сб. „Социална компетентност, творчество и благополучие”, Интердисциплинарен симпозиум, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2015. с. 99-103 /ISBN 978-619-202-023-1/• Интерактивните методи в изобразителната дейност в детската градина. В: сб. „Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика”. Международен педагогически форум, Изд. „Виктори – ПР”, Асеновград, април, 2015. с. 30-36 /ISBN 978-619-7014-17-4/ / в съавт./

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списанияза заемане на академична длъжност „професор”1 Педагогически науки 1.2 Педагогика 05.07.03 Методика на обучението по изобразително изкуство(към катедра “Естетическо възпитание”)ПУ „Паисий Хилендарски”2011 г. – становище
за заемане на академична длъжност „доцент”1 Педагогически науки 1.3 Педагогика на обучението по…05.07.03 Методика на обучението по изобразително изкуство(към катедра “Изящни изкуства”)АМТИИ, гр. Пловдив2012 г. – становище /Зора Янакиева/
за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование  1. Педагогически наукипрофесионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… научна специалност  05.07.03. Методика на обучението по изобразително изкуство(към катедра “Педагогика на изобразителните изкуства”)Шуменски университет  „Епископ Константин Преславски”2012 г. – становище /дисертационен труд на Светозар Йорданов Чилингиров „Пленерът в обучението по изобразително изкуство в начална училищна степен”/

за заемане на академична длъжност „доцент”1 Педагогически науки 1.3 Педагогика на обучението по…05.07.03 Методика на обучението по изобразително изкуство(към катедра “Предучилищна педагогика”)ВТУ „Св. Кирил и Методий”, Велико Търново2013 г. – становище/гл. ас. д-р Николай Георгиев Гюлчев/
за заемане на академична длъжност “доцент” по: теория и методика на изобразителното изкуство, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, (към катедра “Предучилищна и начална училищна педагогика”) Тракийски университет, Стара Загора28. 09. 2013 г. – становище /Ани Димова Златева/

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование  1. Педагогически наукипрофесионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… научна специалност  05.07.03. Методика на обучението по изобразително изкуство(към катедра „Изобразително изкуство”) Факултет по изкуствата, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград2013 г. – становище /дисертационен труд на Диана Лъчезарова Захариева „Ескизът в обучението по живопис /за художествените специалности в университета/”
за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование  1. Педагогически наукипрофесионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… научна специалност  05.07.03. Методика на обучението по изобразително изкуство(към катедра “Изящни изкуства”, Факултет „Изобразителни изкуства”)АМТИИ, гр. Пловдив2014 г. – становище /дисертационен труд на Николай Добрев Радулов „Акварелната техника и професионалната подготовка на студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”, научен ръководител на докторанта/
за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование  1. Педагогически наукипрофесионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… научна специалност  05.07.03. Методика на обучението по изобразително изкуство(към катедра “Изящни изкуства”, Факултет „Изобразителни изкуства”)АМТИИ, гр. Пловдив2015 г. – становище /дисертационен труд на Мъгърдич Сахак Касапян „Алтернативни техники, способи и материали при обучението на студенти по графика”, научен ръководител на докторанта/
за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование  1. Педагогически наукипрофесионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… научна специалност  05.07.03. Методика на обучението по изобразително изкуство2016 г. – становище /дисертационен труд на Никола Илиев Гулев «Развитие на изобразителните умения на учениците в гимназиален етап в общообразователното училище посредством живописни материали и техники»/
ЦитиранияМаркова Д., (2001) Изобразителното изкуство като терапия. изд. Миниатюра, Пловдив, ISBN 954-90780-1-9, цитирана в: Бояджиева, Н. Принципът за възпитание, образование и терапия чрез изкуство в България (развитие и актуално състояние). В: сп. Педагогика, София, 2016/8, ISSN 0861-3982 EBSCO, ERIH PLUS, с. 1027; 1028; 1029; 1034.
Маркова Д., (2005) Диагностични възможности на детската рисунка. Изд. „Веда Словена – ЖГ”, С., 2005, ISBN 954-8510-89-8, цитирана в: Бояджиева, Н. Принципът за възпитание, образование и терапия чрез изкуство в България (развитие и актуално състояние). В: сп. Педагогика, София, 2016/8, ISSN 0861-3982 EBSCO, ERIH PLUS, с. 1028; 1029; 1034, Маркова, Д., (2011) Методически аспекти на апликацията. Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011. /ISBN 978-954-423-707-3/, цитирана в: Дамянов, Б. Изобразителното изкуство в училище. Методика на обучение. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-423-959-6 /към глава 1. Методика на работа с учебни изобразителни задачи/, с. 48.Маркова Д., (2005) Диагностични възможности на детската рисунка. Изд. „Веда Словена – ЖГ”, С., 2005, ISBN 954-8510-89-8, цитирана в: Златева, С. Дете, игра, социализация, 1-ва част. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2013, с. 120; 121.Маркова Д., (2005) Диагностични възможности на детската рисунка. Изд. „Веда Словена – ЖГ”, С., 2005, ISBN 954-8510-89-8, цитирана в: Бояджиева, Н. Арт – терапията в научните изследвания и университетското образование за помагащите професии. В: Сб. Съвременна хуманитаристика, 2010.Маркова Д., (2000) Детската рисунка като начин на изразяване. “Пловдивско университетско издателство”, Пловдив, /ISBN 954-423-206-0/, цитирана в: Попов, Т. Арт-терапията при децата. “Дефекто”, С., 2008, /ISBN 978-954-91947-9-1/, с. 39.Маркова Д., (2001) Изобразителното изкуство като терапия. изд. Миниатюра, Пловдив, ISBN 954-90780-1-9, цитирана в: Попов, Т. Арт-терапията при децата. “Дефекто”, С., 2008, с. 39; 42; 50; 51; 52.Маркова Д., (2005) Диагностични възможности на детската рисунка. Изд. „Веда Словена – ЖГ”, С., 2005, ISBN 954-8510-89-8, цитирана в: Чешмеджиева, П. Зависимост на експресивността на рисунката при 5–6-годишните деца от спонтанността в изразяването. В: сб. Научни трудове на русенския Университет – 2008, том 47, серия 5.2, с. 64. Маркова Д., (2000) Детската рисунка като начин на изразяване. “Пловдивско университетско издателство”, Пловдив, /ISBN 954-423-206-0/, цитирана в: Попов, Т. Терапия и профилактика чрез изкуство. Образование, София, 2004, /ISBN 954-552-041-8/, с. 121; 133; 172Маркова Д., (2001) Изобразителното изкуство като терапия. изд. Миниатюра, Пловдив, ISBN 954-90780-1-9, цитирана в: Попов, Т. Терапия и профилактика чрез изкуство. Образование, София, 2004, /ISBN 954-552-041-8/, с. 124; 132; 133; 134.Маркова Д., (2000) Детската рисунка като начин на изразяване. “Пловдивско университетско издателство”, Пловдив, /ISBN 954-423-206-0/, цитирана в: Тодорова, А. Графично изграждане на образи чрез илюстративното рисуване в подготвителна група., Сборник  „Най – добрият начин да предскажем бъдещето е, като го създаваме“, статии от IV национална конференция, Стара Загора, 2011. Маркова Д., (2000) Детската рисунка като начин на изразяване. “Пловдивско университетско издателство”, Пловдив, /ISBN 954-423-206-0/, цитирана в: Вълчев, В. Сексуалността като явление в изобразителната дейност на децата. В: сб. доклади от научна конференция „Образование и изкуство”, т. 3, Шумен, 2004, с. 469.
В дисертационни трудове: Маркова Д., (2000) Детската рисунка като начин на изразяване. “Пловдивско университетско издателство”, Пловдив, /ISBN 954-423-206-0/, цитирана в: В: Захариева, Д. Ескизът в обучението по живопис (за художествените специалности в университета), 2013; Маркова Д., (2000) Детската рисунка като начин на изразяване. “Пловдивско университетско издателство”, Пловдив, /ISBN 954-423-206-0/, цитирана в: В: Радулов, Н. “Акварелната техника и професионалната подготовка на студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”, 2015. Маркова Д., (2001) Изобразителното изкуство като терапия. изд. Миниатюра, Пловдив, ISBN 954-90780-1-9, цитирана в: Вяра Границка. Арттерапията като творчески процес. Визуални модели на експресия и комуникация при лица с двигателни увреждания, интелектуални затруднения и аутизъм, 2013. Маркова, Д. (2004) Рисувателните тестове в обучението по изобразително изкуство. В: сб. Образование и изкуство. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, цитирана в: Касапян, М. Алтернативни техники, способи и материали при обучението на студенти по графика, 2015.Маркова Д., (1997) Художествена условност и изразителност. В: Проблеми на изобразителното творчество. Варна: Зограф, 1997, цитирана в: Касапян, М. Алтернативни техники, способи и материали при обучението на студенти по графика, 2015.Маркова Д., (2000) Детската рисунка като начин на изразяване. “Пловдивско университетско издателство”, Пловдив, /ISBN 954-423-206-0/, цитирана в: Гулев, Н. Развитие на изобразителните умения на учениците в гимназиален етап в общообразователното училище посредством живописни материали и техники, 2016.Маркова Д., (2005) Диагностични възможности на детската рисунка. Изд. „Веда Словена – ЖГ”, С., 2005, ISBN 954-8510-89-8, цитирана в: Гулев, Н. Развитие на изобразителните умения на учениците в гимназиален етап в общообразователното училище посредством живописни материали и техники, 2016.Маркова, Д. Изобразително изкуство – общуване отвъд думите. В: Детето, изкуствата, технологиите. Съвременни тенденции изобразително изкуство, музика, театрална дейност, бит и технологии. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2010, с. 42, цитирана в: Гулев, Н. Развитие на изобразителните умения на учениците в гимназиален етап в общообразователното училище посредством живописни материали и техники, 2016.Маркова, Д. Методически аспекти на апликацията. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2011, цитирана в: Гулев, Н. Развитие на изобразителните умения на учениците в гимназиален етап в общообразователното училище посредством живописни материали и техники, 2016.Маркова, Д. Себеизразяване на детето чрез рисуването. В: Детето, изкуствата, технологиите. Съвременни тенденции изобразително изкуство, музика, театрална дейност, бит и технологии. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2010, 51 – 68, цитирана в: Гулев, Н. Развитие на изобразителните умения на учениците в гимназиален етап в общообразователното училище посредством живописни материали и техники, 2016.Маркова, Д. Художествена условност и изразителност. В: Проблеми на изобразителното творчество. Варна: Зограф, 1997, цитирана в: Гулев, Н. Развитие на изобразителните умения на учениците в гимназиален етап в общообразователното училище посредством живописни материали и техники, 2016.

Художествено-творчески дейности
• благотворителен търг, организиран от ДПХ и Община Пловдив, в помощ на ДПХ,  галерия „Пловдив”, 2010• изложба „Дами канят”, Община Пловдив, ДПХ, галерия „Пловдив”, 2010• изложба „Цветове”, ДПХ, Община Пловдив, галерия „Пловдив”, 2010• изложба „Дружество на пловдивските художници гостува на Хисаря”, туристически информационен център, Хисаря, 2010.• участие в благотворителна изложба, организирана по инициатива на Младежкия делегат на Пловдив Борис Тилов – изложбена зала на ДПХ, 2010• „Годишна изложба”, ДПХ, 2010• изложба „Моят Пловдив”, изложбена зала – МОЛ „Галерия Пловдив”, 2010• изложба „Дами канят”, ДПХ, изложбена зала – МОЛ „Галерия Пловдив”, 2011• изложба „Цветове”, ДПХ, 2011• участие в живописен пленер „Нов дом”, организиран от СК „Сиенит” и ДПХ, Пловдив, 2011• участие в пленер на историческа тематика, орг. от Община „Пловдив”, „Арт-спектър керамик”,  гр. Брацигово, 2011.• изложба с творби от пленера на историческа тематика „България през вековете”, галерия „Пловдив”, 2011.• участие в пленер /”Нощен пленер”/, орг. от Галерия „Стайн” и Община Асеновград, гр. Асеновград, 21. 09. 2011.• участие в благотворителна разпродажба на картини, орг. от ДПХ, зала на ДПХ, 27. 09. 2011.• участие в Нощ на музеите и галериите, изложба на преподаватели от ПУ, посветена на 50 г. от създаването на ПУ, Дом на художника, 2011.• изложба „Будители”, орг. от ДПХ, зала ДПХ, 2011.• изложба на преподаватели от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”, Галерия „Жорж Папазов” – Новотел „Пловдив”, 2011.• „Годишна изложба”, ДПХ, 2011.• участие в международен проект на Арт-център „Орхидея” – картини на художници от страната и чужбина, обединени в едно общо платно „Картина от мнозина за Новата година”, Галерия на ДПХ, 1. 02. 2012.; Държавна опера, Стара Загора, 13. 03. 2012; арт музей „Георги Велчев”, Варна, 9. 07. 2012; Културен център „Морско казино”, Бургас, 6. 10. 2013.• Изложба „Дружество на пловдивските художници гостува на Хисаря”, туристически информационен център, Хисаря, 2012.• изложба „Германия през очите на българските художници”, орг. от Галерия НЕСТ Арт, немски културен институт „Гьоте-институт”, София, 2012.• „Годишна изложба”, ДПХ, 2012.• участие в благотворителен търг в помощ на болни деца, орг. от художника Геракси Гераксиев, Асеновград, 2013.• изложба „Цветове”, ДПХ, 2013.• Участие в пленер, организиран от Посолството на Израел в България, „Медлайн клиник”- Пловдив, 2013.• Изложба 15Х5 – пърформанс „Отпечатък”, Община Пловдив, ДПХ, 09. 09. 2013.• Годишна изложба на ДПХ, декември, 2013.• изложба „Дружество на пловдивските художници гостува на Хисаря”, туристически информационен център, Хисаря, 21. 02. – 21. 03. 2014.• участие в изложба, част от събитията съпътстващи Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”, орг. от Община Асеновград, Градска библиотека, Асеновград, 30. 01; 31. 01; 1. 02. 2014.• изложба „Цветове”, ДПХ, април, 2014.• Благотворителен търг на ДПХ, 8. 05. 2014.• Годишна изложба на ДПХ, декември, 2014.• изложба „Цветове”, ДПХ, април, 2015.• Годишна изложба на ДПХ, декември, 2015.• Годишна изложба на ДПХ, декември, 2015.• „Усещане за жена и очарованите от нея“, 03.2016 г. – галерия „Пловдив“ /зала на Общински съвет/ • изложба „Цветове”, ДПХ, изложбена зала на ДПХ, април, 2016.• Изложба „Летни протуберанси”, ДПХ, 07.06. 2016• участие в изложба – 40 г. Художествена гимназия „Цанко Лавренов“ гр. Пловдив, 2016• участие в изложба „Цветове”, ДПХ, април, 2017.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg