Изберете страница

Естетическо възпитание

Педагогически факултет

Доц. д-р Методий Иванов Ангелов

Кабинет: стая 103

Телефон: 032/261-807

Email: metodiyangelov@uni-plovdiv.bg, metodiy.angelov@pfpu.bg

Заемани ръководни длъжности в ПУ и в ПФ: координатор на направление Изобразително изкуство към катедра Естетическо възпитание

Научни интереси – по области:

Изобразителни изкуства (теоретично и практически): рисуване, живопис, декоративно изкуство, дизайн, пластична анатомия, стенописи, композиция, религиозно изкуство;

Педагогика – Теория на възпитанието: Естетическо възпитание, Нравствено възпитание, Религиозно възпитание;

Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по …): по изобразително изкуство, по религия;

Религия и митология

Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми:

Лекционни курсове в бакалавърски програми:

В специалност Педагогика на обучението по изобразителни изкуства: Пластична анатомия; Рисуване; Декоративни изкуства, Композиция, Методика на обучението по изобразително изкуство в начален етап на СУ;

В специалност Начална училищна педагогика с чужд език: Методика на обучението по изобразително изкуство в начален етап на СУ, Изобразителна дейност на детето;

В специалност Графичен дизайн с реклама: Рисуване и визуално проучване, Анатомия за художници, Композиция, Стилизация и орнамент;

В специалност Теология: Методика на обучението по религия.

Лекционни курсове в магистърски програми:

В специалност Педагогика на обучението по изобразителни изкуства: Методика на обучение по декоративни изкуства за профилирано обучение,

В специалност Графичен дизайн за реклама и мултимедия: Цвят и реклама, Рисуване и приложни програми, Композиция във визуалните изкуства

Изведени дипломанти – 26 студенти

Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност

2016-2017г. – Участие в проекта «Студентски практики», с ръководители проф. дпн Дора Левтерова и проф. Н. Милева, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд.

2015-2017 г. – Участие в проекта „Иновативни педагогически технологии за личностно развитие чрез художествено-творчески дейности” /№ ИТ15-ПФ-009/24.04.2015. Ръководител на проекта проф. Нели Бояджиева.   Позиция: член на научен колектив

2014-2015 г. – Участие в проекта „По-добри учители, по-качествено образование”, с ръководител проф. Галин Цоков. Иновативна проектна „Програма насочена към професионална подкрепа и развитие на новопостъпили педагогически специалисти и директори на образователни институции“. Проектът е Финансиран от „Фондация Америка за България“, осъществява се  от Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” в периода от март 2014 до  септември 2015 година. Позиция в проекта: ментор.

2012-2014 г. – Участие проект „Студентски практики” – BG051PO001-3.3.07-0002, с ръководител проф. дпн Дора Левтерова, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд.

2013-2014 г. – Проект „Психологическо благополучие”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ „Паисий Хилендарски” с ръководител проф. дпн Дора Левтерова.

2013-2014 г. – Участие в национален проект на МОН по проект № BG051P0001-3.1.03-0001 – «Квалификация на педагогическите специалисти» Темата на проекта е «Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка».

2009-2010 г. – Участие в Международен проект на тема: „Светът е за всички” –  „Педагогически средства за възпитаване на толерантност и интергиране на различните деца”. Проектът е финансиран от ПУ „Паисий Хилендарски”. Ръководител  е доц. д-р Галена Иванова.

2008-2009 г. – Национален проект „Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители”, финансиран от Европейския социален фонд. (Договор № BG051PO001/07/4.1-01/93).

2008-2009 г. – Национален проект на МОН „Извънкласни дейности за развиване на екологично съзнание, творчески умения и широка природозащитна култура у ученици в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска област”, одобрен от МОН и финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Номер на договора за финансиране: BG051P0001/07/4.2-01/454/2.07.08

2007 – 2008 г. – Участие в проект по НИС – РС07.

1988-1989 г.  – Участие в проект по НИС „Лазерно гравиране”, проектант на модели и декорация за стъклени изделия.

Участие в редколегии на международни и български списания  —

Членство в международни и български професионални съюзи и организации: Дружество на пловдивските художници

Художественотворческа дейност:

Участия в художествени изложби (графика и живопис):

септември 2011 – участие в групова изложба с колеги от катедра „Естетическо възпитание” по случай 50 годишния юбилей на ПУ „Паисий Хилендарски”;

декември 2011 – участие в групова изложба с колеги от катедра „Естетическо възпитание” във „Вечер на музеите и галериите” в Пловдив;

2003 – участие в групова изложба с колеги от катедра „Естетическо възпитание” в Дом на културата, Пазарджик;

1997 – самостоятелна изложба живопис, ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив;

1990 – самостоятелна изложба графика, Балабановата къща, Пловдив;

1984 – участие в международно бианале за сатирична графика и карикатура „Автомобилът”

1983-1990 – участия в две национални и три окръжни изложби с графика;

Проектиране на стенни картини и стенна декоративна украса:

2006-2007 – проект и изписване на стенни икони и декоративна украса в параклис „Покров Богородичен”, Пловдив.

2002-2003 – проект и изпълнение на стенни картини с фигурални композиции в ресторант „Пълдин”, Стария град, Пловдив;

2002 – проект и изпълнение на декоративна украса в ресторант „Пълдин”, Стария град, Пловдив;

1999-2000 – проект и изпълнение на стенни картини с фигурални композиции и декоративна украса в ресторант „Корията”, София;

1997-1998 – проект и изпълнение на стенни картини в хотел-ресторант „Виктория”, Несебър;

1996 – проект и изпълнение на стенни картини с фигурални композиции в хотел-ресторант „Виктория”, Боровец;

  • Обучения – международни, български. Награди.

Обучаван по национален проект „Професионална квалификация и интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители“, Договор № BG 051PO001/07/4.1-01/93.

Допълнителна педагогическа квалификация: „Интеркултурно образование“ – Интеркултурно образование, Философия на интеркултурното образование, Психология на интеркултурното образование, Ромски етнос.

Обучаваща организация: Югозападен университет „Неофит Рилски“,

– Анотация за преподавателя:

Методий Ангелов завършва Националната художествена академия през 1983г. и се дипломира като магистър по графика.  След завършване на образованието си работи като дизайнер на текстилни и промишлени изделия и преподава композиция в ССХУ „Цанко Лавренов” в гр. Пловдив. От 1987 г. с конкурс е назначен за асистент по Методика на обучението по изобразително изкуство към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. През 2009г. защитава докторат по педагогика.

Като художник в периода 1983-1995 г. работи в сферата на изящната и сатиричната графика. След 1996 г. твори предимно в областта на стенната и кавалетна живопис и иконописта. Участвал е в редица изложби, рисува стенописи на обществени места, включително и два параклиса, а негови графични и живописни творби, както и икони, се намират в частни колекции в страната и чужбина.

Научните му трудове имат интердисциплинарен характер. Автор е на над тридесет и пет статии и студии в областта на педагогиката на изобразителното изкуство, теорията на изкуството и на възпитанието, визуалната реклама, както и на психологията и теологията. Понастоящем работи към катедра „Естетическо възпитание” при Педагогическия факултет, където преподава пластична анатомия, рисуване, методика и други дисциплини.

Дисертации:
2006-2009 – аспирант по педагогика към ПУ „Паисий Хилендарски”, катедра „Естетическо възпитание”, защитил дисертация на тема „Религиозността като фактор за нравствено възпитание на личността”.
От 2010г. – доктор по Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)

Монографии:
Ангелов М., (2014) ФИЗИОГНОМИКА И ИЗКУСТВО. Влияние на физиогномиката върху изобразяването на човека в изкуството. Изд. Фаст Принт Букс ЕООД, ISBN 978-619-7034-33-2, Пловдив. (378 стр., формат В5)
Ангелов М., (2014) Леонардо да Винчи и проблемите на пластичната анатомия. Изд. „Фаст Принт Букс” ЕООД, ISBN 978-619-7034-34-9, Пловдив. (студия, 72 стр., формат А5)

Учебници и учебни помагала за студенти:

Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище:
Ангелов М., К. Ангелова. (2010) Книга за учителя по Биоразнообразие и творчество, изд. Българска фондация по биоразнообразие, печат „МАКРОС 2000”, ISBN 978-954-9959-53-6, Пловдив. (121 стр., формат А5)
Ангелова К., М. Ангелов. (2010) Биоразнообразие и творчество, изд. изд. Българска фондация по биоразнообразие, печат „МАКРОС 2000”, ISBN 978-954-9959-54-3, Пловдив. (цветно учебно помагало в блоков формат за деца в начална училищна възраст). (47 стр., формат А4)

Студии:
Ангелов М., (2016). Възникване на модела за анатомично онагледяване „Екорше” в обучението на медици и художници през епохата на Ренесанса. В: Педагогика, кн. 8, 2016/8, София, ISSN 0861-3982, стр. 1048-1069 (студия – 21 стр., формат В5)
Ангелов М.. (2015) Визуалните стереотипи на човека като фактор за неговото възприемане и изобразяване от студентите. В юбилеен сборник 30 год. Педагогически факултет „Образование, общество, личност”, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски, ISBN 978-619-202-032-3, стр. 138-152. (студия, 15 стр., формат А5)
Ангелов М. (2012) Духът на будителство в Завета на св. Иван Рилски и мисията на университетската теология. В кн. 2 „Богословски студии” под ред. проф. дтеолн Димитър Киров, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, ISBN 978-954-423-795-0, Пловдив, с.7-25. (19 стр., формат В5)
Ангелов М. (2011) Религиозното възпитание и кадровият проблем. В том 1, сб. „Трудове на катедра Теология” под ред. на проф. дтеолн Димитър Киров, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, ISSN 1314-6890, Пловдив. с. 166-182. (17 стр., формат В5)
Ангелов М. (2010) Естетическата култура и обучението по изобразително изкуство. В сборник „Детето, изкуствата, технологиите”, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, ISBN 978-954-423-594-9, Пловдив. с. 69-86. (18 стр.)
Ангелов М. (1997) Графичните изразни средства в обучението по изобразително изкуство в началната училищна възраст. В сборник „Проблеми на изобразителното творчество”, Том 2, Изд. „Зограф”, ISBN 954-15-0024-2, Варна. с. 110-145. (36 стр., формат А5)
Ангелов М. (1996) Движението в пластическата творба. В сборник „Проблеми на изобразителното творчество”, Том 1, Изд. „Зограф”, ISBN 954-561-052-2, Варна. с. 69-98. (30 стр., формат А5)

Статии:
Ангелов М., (2016). Статуите „екорше” в обучението по анатомия за художници през Новото време и техните съвременни иновативни приложения. В Сборник с доклади от интердисциплинарна научна конференция „Иновации и компетентности в образованието”. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, стр. 273-285., ISBN 978-619-202-178-8.
Ангелов М. (2015) Относно функциите на обучението по изобразително изкуство в училище. в сб. „Образование и личностно развитие чрез художественотворчески дейности. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN 978-619-202-100-9, стр. 29-36.
Ангелов М.(2013) Методологическите предпоставки като фактори за изобразяване и изучаване на формите на човека в изкуството. // „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист.”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция на СУ „Св. Климент Охридски”, София, ISBN 978-954-490-403-6, с. 88-93.
Дамянов Б., М. Ангелов. (2013) Модел за специалност „Графичен дизайн с реклама” – цели, професионални компетентности, модули и учебни дисциплини. // „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист.”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция на СУ „Св. Климент Охридски”, София, ISBN 978-954-490-403-6, с. 161-166.
Ангелов М. (2013) Визуалните стереотипи като фактор за изобразяване и възприемане на човека в изкуството. В сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.
Ангелов М.. (2012) Компетентностите на учителя, свързани с религиозното образование в училище. (емпирично изследване). В спис. Професионално образование (научно-методическо списание), год. ХІV, кн. 2, , изд. МОНМ, София, 2012, стр. 168-180. ISSN 1314 – 555X
Ангелов М. (2012) Морално-правни аспекти на поста и прошката. В кн. 1, сб. „Практики за духовно усъвършенстване”, Богословски студии, Университетско издателство, Пловдив, с. 55-66. ISBN 978-954-423-792-9
Ангелов М., (2011) Произход и източници на визуални стереотипи сред студентите – педагози // „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция на СУ „Климент Охридски”, кн. Втора, том ІІ, София, 2011, с. 93-98. ISBN 978-954-490-245-2
Ангелов М. (2011) Визуальные стереотипы у студентов и личностное развитие // „Актуальные проблемы современного образования: развитие, здоровье, еффективность”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция, изд. Психологический институт към РАО, Москва, с. 189-192. ISBN 978-5-94051-072-7
Ангелов М. (2010) Шоковата реклама във външната среда и естетическото възпитание // „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция на СУ „Климент Охридски”, София, с. 348-354. ISBN 978-954490-161-5
Ангелов М. (2010) Естетическата култура и обучението по изобразително изкуство, в сб. „Детето, Изкуствата, Технологиите”, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, стр. 87-98. ISBN 978-954-423-594-9
Ангелов М. (2010) Професиональная компетенция учителя и критерии оценки религиозности // „Учитель, преподаватель, тренер”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция, изд. Психологический институт към РАО, Москва, с. 10-14. ISBN 978-5-94051-038
Ангелов М. (2009) Религиозната ориентация като фактор за формиране на нравствени убеждения // „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на СУ „Климент Охридски”, София, ”ЕКС-ПРЕС”, стр. 145-150. ISBN 978-954-490-072-4
Ангелов М. (2009) „Многообразието в ценностното съдържание на етическите категории като предизвикателство към интеркултурния подход”, сборник с научни доклади от Национална научно-практическа конференция „Технологични аспекти на интеркултурното образование”, Благоевград, Ун. изд. „Неофит Рилски”, 2009, с. 81-88.
ISBN 978-954-680-654-3
Ангелов М. (2008) Этические категории в нравственном воспитании, в сб. „Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф”: в 5 т. /Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого,– Т. 4., с. 185-189. ISBN 978-5-87954-440-4
Angielow M. (2008) Изменения в языке морали и педагогики, сб. Jezik wspolcznej pedagogiki, czesc 2, стр. 263 – 273, Siedlce, Полша, с. 263-273. ISBN 978-83-923928-3-5
Ангелов М. (2008) Езикът на морала като условие за нравствено възпитание на студентите // „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, сборник с доклади от междунар. научно-практическа конференция на СУ „Климент Охридски”, Китен, стр. 266 – 272. ISBN 978-954-8606-80-06
Ангелов М. (2007) Моралните абсолюти – основа за хуманизацията на личността // „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, сборник с доклади от междунар. научно-практическа конференция на СУ „Климент Охридски”, Китен, стр. 58 – 65. ISBN 978-954-8606-26-4
Ангелов М. (2005) Религиозно възпитание и превантивна педагогика // “Превантивна педагогика като научно познание”, сборник с доклади от междунар. научно-практическа на СУ „Климент Охридски”, Китен, с. 55 – 60.
Ангелов М. (2004) Православното християнство и формирането на националната идентичност, сб. „Формиране на национална идентичност на учениците в българското училище”, доклади и научни съобщения от национална научна конференция, Издание на СБУ – поредица „Професионална библиотека”, Разлог, с. 103 – 112. ISBN 954-9924-03-3
Ангелов М. (2004) Психо-педагогически аспекти на учението за ума и помислите в исихазма, в сборник с материали от юбилейна научна конференция с международно участие “Култура и образование – перспективи” – ІІ част, Пловдив, с. 93 – 98.
Ангелов М. (2004) Методът за вглъбяване и умствен самоконтрол в историята на Православната църква, сборник с материали от юбилейна научна конференция с международно участие “Култура и образование – перспективи” – ІІ част, Пловдив, 2004, с. 98 – 103.
Ангелов М. (2003) “Разпространение на идеите на ислямския фундаментализъм в България и превенцията срещу тях”, сборник с доклади от международна научна конференция “Превантивната педагогика като научно познание”, 1 част, изд. на СУ “Св. Кл. Охридски”, София, с. 178-186. ISBN 954-91155-7-7
Ангелов М. (2003) “Педагогически аспекти при работа с деца в смесени групи от различни вероизповедания”, сборник с доклади от международна научна конференция на Педагогическия факултет “Равен шанс за образование и социална интеграция”, в кн. „Деца с различен етнически произход”, Изд. ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, м. април, с. 73-77.
Ангелов М. (2000) “Сектите и религиозният плурализъм – предизвикателство пред образованието на XXI-ви век”, сборник с доклади от международна конференция “Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие”, ПУ “Паисий Хилендарски”, изд. „Сема 2001”, Пловдив, 2000, с. 383-386. ISBN 954-8833-33-6
Стоянов Ст., А. Живкова, Р. Якимова, М. Ангелов, Е. Дойчев, М. Трендафилова. (1999) “Компютъризирано работно място за логопеди”, сборник с доклади от Първи национален конгрес по логопедия и фониатрия, изд. “Херон Прес”, София, с. 72-81. ISBN 954-580-053-4
Ангелов М. (1997) “Ролята на точката при формирането на образността в природата и в пластичните изкуства”, годишник на “ПУ Паисий Хилендарски”, том 30, кн. 1, 1997 – Педагогика, Университетско издателство, Пловдив, с. 147-151.
Ангелов М. (1988) “Използване на метода на деловата игра в обучението по изобразително изкуство при студентите от специалност Начална училищна педагогика”, годишник на ПУ „Паисий Хилендарски” – Педагогика, Университетско издателство, Пловдив.

Доклади:
Ангелов М.. (2013) Методологическите предпоставки като фактори за изобразяване и изучаване на формите на човека в изкуството. // „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист.”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция на СУ „Св. Климент Охридски”, София, ISBN 978-954-490-403-6, с. 88-93.

Дамянов Б., М. Ангелов. (2013) Модел за специалност „Графичен дизайн с реклама” – цели, професионални компетентности, модули и учебни дисциплини. // „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист.”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция на СУ „Св. Климент Охридски”, ISBN 978-954-490-403-6, с. 161-166.
Ангелов М. (2013) Визуалните стереотипи като фактор за изобразяване и възприемане на човека в изкуството. В сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.

Художествено-творчески дейности:
Участия в художествени изложби (графика и живопис):
септември 2011 – участие в групова изложба с колеги от катедра „Естетическо възпитание” по случай 50 годишния юбилей на ПУ „Паисий Хилендарски”;
декември 2011 – участие в групова изложба с колеги от катедра „Естетическо възпитание” във „Вечер на музеите и галериите” в Пловдив;
1997 – самостоятелна изложба живопис, ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив;
1990 – самостоятелна изложба графика, Балабановата къща, Пловдив;
1984 – участие в международно бианале за сатирична графика и карикатура „Автомобилът”
1983-1990 – участия в две национални и три окръжни изложби с графика;
Проектиране на стенни картини и стенна декоративна украса:
2006-2007 – проект и изписване на стенни икони и декоративна украса в параклис „Покров Богородичен”, Пловдив.
2002-2003 – проект и изпълнение на стенни картини с фигурални композиции в ресторант „Пълдин”, Стария град, Пловдив;
2002 – проект и изпълнение на декоративна украса в ресторант „Пълдин”, Стария град, Пловдив;
1999-2000 – проект и изпълнение на стенни картини с фигурални композиции и декоративна украса в ресторант „Корията”, София;
1997-1998 – проект и изпълнение на стенни картини в хотел-ресторант „Виктория”, Несебър;
1996 – проект и изпълнение на стенни картини с фигурални композиции в хотел-ресторант „Виктория”, Боровец.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg