Изберете страница

Музика

Педагогически факултет

д-р Мария Борисова Кръстанова

Главен асистент

Кабинет: стая 514

Телефон: 032/261-730

Email: m_krastanova@uni-plovdiv.bg, maria.krastanova@pfpu.bg

 • Катедра МУЗИКА длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
 • Заемани ръководни длъжности в ПУ и в ПФ – няма
 • Научни интереси – Музикален и танцов фолклор; Модернизация на фолклора и съвременни музикалнофолклорни явления; История на джаза и популярната музика в България; Иновативни технологии в преподаването на музика в ДГ и СОУ.
 • Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми

Основи на музиката  в специалности: ПУП, НУП, ПНУП, ПУП и ч.е. и НУП и ч.е. ОКС „бакалавър” ;

Български музикален фолклор в специалности ПОМ и МУЗИКА ОКС „бакалавър” ;

Интеграция на българския музикален фолклор с  джазовата и популярната музика в специалност ДПИИ  ОКС „бакалавър”

            История на джаза в специалност ДПИИ  ОКС „бакалавър”

 • Изведени дипломанти/докторанти: 4 бр. дипломанти от специалности НУП и ч.е. ПНУП и ПУП и ч.е. ОКС „бакалавър”
 • Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност
 • 2005г. Влияние на съвременната интонационна среда върху музикалните интереси на учениците от начален и прогимназиален етап на СОУ; Фонд „Научни изследвания ПУ „Паисий Хилендарски”
 • 2010 Интегративни процеси в съвременното музикознание и образование; Фонд „Научни изследвания ПУ „Паисий Хилендарски”
 • Участие в редколегии на международни и български списания – няма
 • Членство в международни и български професионални съюзи и организации:

– Съюз на учените в България

– Национално сдружение „Жени в науката”

 • Художествено-творческа/спортна дейност
 1. Хореография на „Родопска импресия” в рамките на концерт на студенти от специалност МУЗИКА на 4 април 2017г. в Драматичен театър  „ Владимир Трендафилов“ гр. Видин
 2. Хореография към театралния спектакъл ” Държавните липи ” със студенти от 3 курс – Актьорство за драматичен театър; Режисьор:  доц. Веселин Ранков; Примиера –  22 май 2017

Обучения – международни, български. Награди – няма

Дисертации
2000г.-2003г. – Докторант на самостоятелна подготовка към катедра МУЗИКА, ПУ „Паисий Хилендарски“, защитила дисертация на тема “Развитие на музикалната памет в началното обучение по акордеон“.
2003г. – доктор по методика на обучението по музика.

Монографии
2013г. Децата и фолклорът. Второ преработено и допълнено издание Изд. Имеон, Пловдив, 143с. ISBN:978-954-9449-74-7
2010г. Децата и фолклорът Изд. Имеон, Пловдив, 115с. ISBN:978-954-9449-32-7
2003г. Развитие на музикалната памет в началното обучение по акордеон – автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен „доктор“, София.

Учебници и учебни помагала за студенти
2012г. Основи на музиката. Учебник за университетските педагогически специалности. „Имеон”, Пловдив, 166 с. (съавт.) ISBN: 978-954-9449-63-1
2010 г. Основи на музиката – лекционен курс. „Имеон”, Пловдив, 104 с. (съавт.) ISBN:978-954-9449-34-1
2010г.Основи на музиката – практически курс. „Имеон”, Пловдив, 108 с.. (съавт.) ISBN: 978-954-9449-36-5
2004г. Ръководство за изучаване на акордеон. Пловдив: ИМН, 100 с. (в съавт.)
2005г. Ръководство за изучаване на акордеон. Второ (адаптирано) издание, Пловдив: ИМН, , 30 с. (в съавт.)
1998г. Леки танцови пиеси за акордеон. Пловдив, 37с. ISBN: 954-8824-13-2
Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище
1995г.Детски песни със съпровод на акордеон. ДЕЛТА, Пловдив, 60с. (съавт.)

Статии в български издания
2016г. Българският танцов фолклор като средство за опознаване на музикалния език В:Иновации и компетентности в образованието- сб. с доклади Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ISBN: 978-619-202-178-8 с.318-328
2015г. Съвременни музикалнофолклорни явления в подготовката на студенти със специалност „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ В: Сб. Образование общество личност. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, ISBN:978-619-202-032-3 с.295-303
2015г. Фабулни музикални игри и драматизации в мултикултурна среда в подготвителна група. В:Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика. Изд. Виктор – ПР, Асеновград, (съавт.) ISBN: 978-619-7014-17-4 с.457-463
2015г. Проектно ориентираното изследване в музикалнофолклорната подготовка на студентите със специалност „Джаз и поп изпълнителско изкуство“. В: Образование развитие изкуство, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, с. 45-53 ISBN: 978-619-202-077-4 с. 45-53
2014г. Усвояване на музикален фолклор в контекста на интеркултурното образователно взаимодействие в началното училище. В: Перспективи в образованието. Университетско издателство «Паисий Хилендарски» , Пловдив ISBN: 978-954-423-942-8 с.123-132
2014г. Музикалният фолклор в начален етап на СОУ – актуални проблеми В: Международна научна конференция по повод 50 години от създаването на Академия за музикално танцово и изобразително изкуство 24-25 ноември, том1. Пловдив, ISBN: 978-954-2963-12-7 с. 209 – 217
2013г. Интерактивността в обучението по ритмика и танци в контекста на професионалната подготовка на бъдещите учители по музика. В:Научни трудове на Съюз на учените, серия Б, том ХV, Пловдив, ISSN: 1311- 9192 с. 140-143
2013г. Музикалнофолклорна подготовка на началния учител в условията на университетското образование. В: Формиране на гражданина и специалиста в условията на университетското образование – сб. с научни стати на АПСС, кн.2, том1, Китен, ISBN: 978-954-490-403-6 с. 99-103
2012г. От свободното движение с музика към фолклорния танц в двигателната дейност на 5-6 годишните деца В: Класика и иновации на предучилищната педагогическа практика – сб. статии от Юбилейна научно-практическа конференция,. Асеновград. с. 24-31
2012г. Формиране на компетентности в областта на българския музикален фолклор във висшите училища – традиции и актуални акценти В:Съвременното образование Стратегии, направления ценности, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ISBN: 978-954-423-837-8 с. 164-170
2012г. Проекции на съвременните естетически рамки на музикалния фолклор в предучилищното образование В: 130 години предучилищно образование в България, Юбилейна международна университетска конференция 18-19 май. Велико Търново CD
2011г. Проблеми на музикалната подготовка на студентите в условията на оптимизираните учебни планове. (съавт.) В: Научни трудове на Съюз на учените, Пловдив, ISBN:1311-9192 с.13-11
2011г. Към въпроса за музикалнослуховата активност в обучението по ритмика и танци на студенти със специалност „Физическо възпитание и спорт“ В: Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес. УИ „Св. Климент Охридски“, София, ISSN:1314-2275 с. 56-61
2011г. Опит за педагогически поглед върху детския музикален фолклор. В: Съвременни педагогически теории и практики. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ISBN:978-954-423-732-5 с. 177-186
2010г. Транспониране в музиката – теории и практики В: Сп. Музикални хоризонти 2010/8бр с.32
2010 г. Към въпроса за генезата на българския музикален фолклор В: За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование. Университетско Издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ISBN: 978-954-423-615-1 с. 91-106
2010 г. Основни тенденции в развитието на българския музикален фолклор през епохата на Възраждането. В: За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование. Университетско Издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ISBN: 978-954-423-615-1 с. 107-115
2010г. Българският танцов фолклор – интегративно звено в обучението по музика и физическо възпитание в началната степен на основното образование. В: Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, ISSN:1314-2275 с.103-107
2009г. Някои психологически аспекти на обучението по ритмика и танци В: Съвременни проблеми на музикалното обучение, Университетско Издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, ISBN:978-954-423-515-4 с.15-19
2007г. Училищното музикално възпитание в условията на съвременната интонационна среда. В: Съвременната интонационна среда и музикалните интереси на учениците. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, с. 12-17(съавт) ISBN:978-954-423-412-6
2007г. Към въпроса за музикалните интереси на подрастващите (5-ти – 8-ми клас) В: Съвременната интонационна среда и музикалните интереси на учениците. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив,: 978-954-423-412-6 с. 18-22
2006г. Свободното време на учениците и възможностите за формиране на музикалните им интереси. В: Свободното време на учениците – сб. от Национална конференция, организирана от МОН, Пловдив, 2006. (съавт.)
2004г. По проблема за самоконтрола на двигателните действия в началния стадии от инструменталното обучение. В: Сб. „Култура и образование – перспективи“ ІІІ част. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, с.83-85
2002г. Интелектуална обработка на музикалната информация в обучението по акордеон. В: Сб. „Науката, методиката и училището- конфликтни точки, срещи и разминавания. ” том IV, Смолян, ISBN:954-91026-07- Х с.122-124
2001г. Проблеми на паметта в обучението по акордеон В: Музикалното възпитание –актуално присъствие в съвременното образование – сб. статии. c\o Jusautor, Пловдив, ISBN: 954-90813-3-8 с.65-72
2001г. Методическа концепция относно упражненията за последователно свирене с две ръце в началното обучение по акордеон. В: Сб. “40 години Съюз на учените в България – Стара Загора”, с. 234-237
2001г. Възрастови предимства и недостатъци на късното инструментално обучение. В: Сб. “40 години Съюз на учените в България – Стара Загора”, с. 238-241
2000г.Стимулиране на музикалната памет при работа над музикално произведение. В: Сб. „Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие“, Изд. „Сема -2001, Пловдив, ISBN: 954-8833-33-6 с. 258-261
1997г. За някои особености на работата над учебния репертоар в обучението по акордеон. В: Национална теоретико-практическа конференция по проблемите на масовото музикално възпитание в България – сб. статии, АМТИИ, Пловдив, с. 174-180
1991г. Фактори, влияещи върху самостоятелната работа на студентите по дисциплината Музикален инструмент /акордеон/. В: Сб. “Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ”, ППИ, Силистра, с. 172-175 (съавт.)

Статии в чужди издания
2012г. Формирование профессиональных компетентностей педагога в интерактивном режиме обучения по теории и истории музыки. В: Kompetencje współczesnego nauczyciela. Tom 1. Siedlce, Polska, с. 102-105 (съавт).
2010г. Современные требования и акценты в профессиональной подготовке музыкальных педагогов. В:Педагогическое образование: современные проблемы, концепции, теории и практика. „Институт педагогического образования”, Санкт – Петербург, (съавт.) ISBN:978-5-902064-29-9 с. 460-463

Участия в редакционни колегии
2009г. Съвременни проблеми на музикалното обучение – сб. статии, Университетско Издателство „Паисий Хилендарски, Пловдив,100с. ISBN:978-954-423-515-4

Участия в проекти
2009г. – 2010г. Изследване на интегративните процеси между основните направления в съвременното музикознание и проектирането им в модерната образователна среда. Финансиран от НПД – ПУ „П. Хилендарски”. Договор № РС09-ПФ-026/16.04.2009
2005г. Влияние на съвременната интонационна среда върху музикалните интереси на учениците от начален и прогимназиален етап на СОУ Финансиран от НПД – ПУ „П. Хилендарски”.

Цитирания
2013г. Борисова, М. Децата и фолклорът Изд. Имеон, Пловдив, 2010. ISBN:978-954-9449-32-7, цитирано в „Приложение на детски фолклорни игри в мултикултурна среда в подготвителна група” В: Класика и иновации в педагогическата практика, Сборник материали от Международен педагогически форум, Виктори- ПР, Асеновград, 2013, с. 316, ISBN:978-619-7014-0 с.315-316, автор Благо Димитров
2012г. Борисова, М. Децата и фолклорът Изд. Имеон, Пловдив, 2010. ISBN:978-954-9449-32-7, цитирано в Българският музикален фолклор и обучението по музика в съвременното общообразователно училище. В: Съвременното образование: стратегии, направления, ценности. Сборник с научни трудове на Педагогическия факултет, автор Яна Янкова
2010г. Борисова, М. Развитие на музикалната памет в началното обучение по акордеон. Дисертационен труд, 2003, цитирано в „Транспониране в музиката – теории и практики.“ Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, с. 73-74 ISBN: 978-954-423-591-8, автор Яна Янкова

Художественотворческа дейност
2017г. Хореография към финална сцена на „Държавните липи” от Ст. Л. Костов, постановка: В. Ранков, режисура: И. Папазова и Н. Станчев, премиера на 22 юни 2017 в Учебен театър- ПУ „Паисий Хилендарски” със студенти от 3 курс – Актьорство за драматичен театър.
2017г. Хореография към „Родопска импресия” в концерт на студенти от специалности: Музика и Педагогика на обучението по музика на 4 април 2017 в Драматичен театър „Владимир Трендафилов” Видин
2015г. Ръководител на ателие „Ние танцуваме” в Университетски научен семинар „Заедно можем повече”, ПУ „Паисий Хилендарски” 12-13юни 2015
1991г. Носител на Първи награди от Националния и Международен конкурс „Млад музикант” 1991 – категория „Триа”

Рецензии
2008г. Янкова, Я., Манева, М. Песни за най-малките със съпровод на акордеон. Блаком, Пловдив, 76 с. ISBN:978-954-9378-52-8
2009г. Манева, М. Янкова, Я. Пиеси и танци за най-малките в изпълнение на акордеон. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 40 с. ISBN:978-954-423-521-5