Изберете страница

Музика

Педагогически факултет

д-р Румяна Стоянова Жекова – Стойнова

Главен асистент

Кабинет: стая 512

Телефон: 032/261-728

Email: r_zhekova@uni-plovdiv.bg, rumyana.zhekova@pfpu.bg

РУМЯНА ЖЕКОВА – СТОЙНОВА e главен асистент в катедра „Музика” към Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Преподава дисциплините специално и задължително пиано, хорознание и хорово и оркестрово дирижиране в специалностите „Джаз и поп изпълнителско изкуство”, „Музика” и „Педагогика на обучението по музика”. Диригент е на Академичен хор при Педагогическия факултет на ПУ „П.Хилендарски” в периода 2004 – 2012г. Развива концертна дейност като клавирен изпълнител и диригент. Има студийни записи на музика към театрални постановки, както и студийни записи на компактдискове с клавирни изпълнения, предназначени за музикално възпитание на деца в детска градина и училищна подготвителна група. Има над 20 научни публикации в областта на клавирната методика в сборници с доклади от български и международни конференции и в специализирани списания. Участва в научни проекти – „Влиянието на чалгата върху нравственото възпитание на подрастващите”, „Развитие на художествената култура на ученици и студенти”, „Иновативна образователна среда”. Педагогическият й опит с деца и младежи насочва научните й интереси към изследване на изпълнителските способности и по-конкретно на изпълнителската психомоторика на младежи в начален етап от обучението по пиано. Докторант е на самостоятелна подготовка в катедра „Музика” на ПУ „П. Хилендарски” в периода 2012 – 2014г. Доктор е по музикознание и музикално изкуство с докторска дисертаци на тема „Развитие на психомоторните способности на студенти – начинаещи пианисти”. Професионалните области, в които се изявява са клавирното изпълнителство, хоровото дирижиране, теорията на музиката и др.

Дисертации
2014г. – Доктор по музикознание и музикално изкуство, защита на дисертация на тема „Развитие на психомоторните способности на студенти – начинаещи пианисти”, 2014.

Учебници и учебни помагала за студенти
2007г. Студиен запис на CD на музика към театралната постановка „Пепеляшка”; реж. Виолета Гиндева, Пловдив.

Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище
2008г. Студийни записи на CD, предназначени за подготвителна група в ДГ И СОУ, изд. „Булвест”,
2010г. Студийни записи на CD, предназначени за І, ІІ и ІІІ група в ДГ, изд. „Булвест”.

Статии
1997г. – Жекова, Р. Изграждане на основни умения за самостоятелно прочитане на нотен текст в обучението по пиано, сб. Проблемите на масовото музикално възпитание в България, Пловдив, 1997, с. 169-174.
2001г. – Жекова, Р. Методически подходи за повишаване ефективността на дейността четене на нотен текст, сб. Музикалното възпитание – актуално присъствие в съвременното образование. (Сборник статии на катедра „Музика”, ПУ „П. Хилендарски”), Пловдив, 2001, ISBN 954-90813-3-8, с. 87 – 97.

2009г. – Жекова – Стойнова, Р. Методически технологии за активизиране на метроритмичния усет при кодиране и декодиране на нотен текст, сб. Съвременни проблеми на музикалното обучение, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2009, ISBN 978-954-423-515-4, с. 80 – 87.

2011г. – Жекова – Стойнова, Р. Начално обучение по пиано в младежка възраст, сб. Научни трудове на Съюз на учените в България – Пловдив, т. ХІІІ, Пловдив, 2011, ISSN 1311-9192, с. 142 – 145.
2011г. – Жекова – Стойнова, Р. Етапи на овладяване на педализацията в началното клавирно обучение на студенти, сб. Взаимодействието – теория и практика: ключови проблеми и решения, т. ІV, БСУ, Бургас, 2011, ISBN 978-954-9370-81-2, с. 408 – 414.
2012г. – Жекова – Стойнова, Р. Методически подходи за изграждане на пръстовата техника при клавирното обучение, сб. Съвременното образование: стратегии, направления, ценности, УИ „П.Хилендарски”, Пловдив, 2012, ISBN 978-954-423-827-8, с. 355 – 363.
2014г. – Жекова – Стойнова, Р. Техника на релаксация на двигателния апарат на пианисти в начален етап на обучение по пиано, сб. Перспективи в образованието, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-423-827-8, с. 162-171.

2014г. – Rumyana Stoyanova Zhekova – Stoynova, Methodological Principles of Piano Technique in the Stages of Development, International Journal of Literature and Arts. Special Issue:Musical Theory, Psychology and Pedagogy. Vol. 2, No. 5-1, 2014, pp. 42-48.
2015г. – Жекова – Стойнова, Р. Развитие на клавирната моторика в начален етап на обучение по пиано, сб. Образование, общество, личност, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-202-032-3, с.343-357.
2015г. – Жекова – Стойнова, Р. Особености на репетиционната самостоятелна работа в началния етап на обучението по пиано, сб. Образование, развитие, изкуство, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-202-077-4, с. 72-84.
2016г. – Жекова – Стойнова, Р. Клавирната двигателна техника – теоретични ракурси и изследователски перспективи, сб. Иновации и компетентности в образованието, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-202-077-4.

Доклади
2011г. – Научна сесия „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, СУБ, Пловдив, 10-11.11.2011, Стефанов, А., Жекова–Стойнова Р., Акустичните характеристики и изборът на клавишен инструмент.

2013г. – Международна конференция „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, БСУ, Бургас , 14-15. 06. 2013, Стефанов, А., Жекова-Стойнова Р., Особености на тембъра на цифрови и класически клавирни инструменти.

2013г. – Международна конференция „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, БСУ, Бургас , 14-15. 06. 2013, Стефанов, А., Жекова-Стойнова Р., Акустични особености на хоровото пеене.

2015г. – Международна научна конференция „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”, БСУ, Бургас, 12-14. 06. 2015, Стефанов, А., Жекова-Стойнова Р., Някои особености на влиянието на музиката върху човешкото съзнание и поведение.

2015г. – Международна научна конференция „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”, БСУ, Бургас, 12-14. 06. 2015, Стефанов, А., Жекова-Стойнова Р., Специфика на възприемането на дигитализирана музикална информация.

Художествено-творчески дейности
2007г. – Концертно участие на Академичен хор при Педагогически факултет – диригент Румяна Жекова, ПУ „П. Хилендарски”, Педагогически факултет, Пловдив;
2009г. – Концертно участие на Академичен хор при Педагогически факултет – диригент Румяна Жекова, ПУ „П. Хилендарски”, Педагогически факултет, Пловдив;
2010г. – Концертно участие на Академичен хор при Педагогически факултет – диригент Румяна Жекова, ПУ „П. Хилендарски”, Педагогически факултет, Пловдив;
2013г. – Концерт – Студенти & Преподаватели, 06. 06. 2013, Културен център „Тракарт”, Пловдив;

2014г. – Коледен концерт – студенти магистри „Музикално изпълнителско изкуство” & Преподаватели, 18. 12. 2014, зала „Аполон”, ПУ „П. Хилендарски”, Педагогически факултет, Пловдив,

2017г. Клавирен самостоятелен концерт на студент по пиано при гл. ас. д-р Румяна Жекова, 01. 06. 2017, зала „Аполон”, ПУ „П. Хилендарски”, Педагогически факултет, Пловдив.