Катедра Начална училищна педагогика

Педагогически факултет

Проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова

Ръководител катедра / Заместник-ректор  Система за наблюдение, управление и постоянен контрол на качеството на обучението и академичния състав

Кабинет: стая 414

Телефон: 032/261-723

Email: tankova@uni-plovdiv.bg, rumyana.tankova@pfpu.bg

Проф. д-р Владимира Стефанова Ангелова

Декан на Педагогически факултет

Кабинет: стая 418

Телефон: 032/261-725

Email: vangelova@uni-plovdiv.bg, angelova@pfpu.bg

Доц. д-р Ани Христова Епитропова

Заместник-декан по научноизследователска и проектна дейност, международно сътрудничество

Кабинет: стая 413

Телефон: 032/261-722

Email: epitropova@uni-plovdiv.bg, ani.epitropova@pfpu.bg

Гл. ас. д-р Бистра Павлова Ангелова


Кабинет
: стая 413

Телефон: 032/261-722

Email: biss-angelova@uni-plovdiv.bg

Ас. Антония Дианова Добрева


Кабинет
стая 417

Телефон: 032/261-724

Emailaddobreva@uni-plovdiv.bg

Ас. Илица Даскалова


Кабинет

Телефон

Emaililitsa.daskalova@uni-plovdiv.bg 

Ас. Теодора Ангелова Власева


Кабинет
: стая 414

Телефон: 032/261-723

Email: vlaseva@uni-plovdiv.bg, teodora.vlaseva@pfpu.bg

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg