Изберете страница

Педагогика и управление на образованието

Педагогически факултет

Доц. д-р Ваня Ангелова Сивакова

Кабинет: стая 112

Телефон: 032/261-708

Email: vaniasivakova@uni-plovdiv.bg, vania.sivakova@pfpu.bg

Ваня Сивакова е доцент в катедра „Педагогика и управление на образованието“ на Педагогическия факултет.

Води следните лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми:

 • „Приобщаващо образование“;
 • „Стратегии за работа със деца и ученици със СОП“
 • „Облачни технологии“
 • „Тренинг по невербална комуникация“
 • „Тренинг за комуникативни умения“
 • „Асистиращи технологии“
 • „Информационни технологии“
 • „Статистически методи в психологическите изследвания“;
 • „Алтернативни интервенционни стратегии за работа с деца с езиково-говорни нарушения“;
 • „Професионално образование на хора с увреждания“;

Има интереси в следните научни области: информатика, информационни технологии, статистика, асистиращи технологии, приобщаващо образование.

Извела е четирима дипломанта.

Ръководела е проект ДМУ 03/47 от 2011 г. ”Социално благополучие, приобщаващо образование и социална интеграция – съвременни аспекти на качеството на образованието.”, фонд „Научни изследвания” – МОМН.

Взела е участие и в следните проекти:

 • 1034//2018-1-BG01-KA201-047854 Training of teachers as inclusive education ambassadors, ръководител проф. дпн Дора Левтерова.
 • BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, участник Ваня Сивакова 2017, 2018 г.
 • Проект BG 051 PO 001-3.3.04/13 “Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки” на Оперативна Програма „Развитиe на човешките ресурси” на Европейския Социален Фонд 2007-2013 г.
 • „Концептуално и компютърно моделиране на методики и процедури за оценяване и акредитация (с приложение във висшето образование) – КОМПАС“ Договор № УАСОПКН11 ФМИ 002/30.05.2011,  финансиран от Фонд „Научни изследвания” на ПУ.
 • Проект МИ-203 „Моделиране на учебни процеси и управление на проекти за е-обучение” към фонд „Научни изследвания”
 • ДТК 02-08-2009 Персонална и национална идентичност и социална среда финансиран от ОХН – фонд Научни изследвания МОМН
 • ДИ 02-308 на Национален социален фонд

Дисертации

2009 г.– докторант в Педагогически факултет на ПУ „П. Хилендарски“.
Тема на дисертацията – „Виртуално диагностициране и консултиране на деца със заекване“.
2011 г. – доктор по специална педагогика.

Статии

2003 – Totkov G., V. Angelova, On Bulgarian Text-to-Speech System, Proceeding of the Intern. Conf. ICT&P’2003, Varna, 23-26 June, 2003, 89-95.
2003 – Тотков Г., Д. Благоев, В. Ангелова, За озвучаването на компютърен български текст, Национална научна конференция „10 години катедра Компютърни системи към ТУ – София, филиал Пловдив“, ноември 2003, 119-131.
2004 – Тотков Г., Т. Калчева, В. Ангелова, Моделиране на българското сричкоделение и абревиация при компютърно озвучаване на текстове, в Сборник трудове на Научно-приложна конференция „Компютърни системи и информационни технологии“, Велико Търново, 3-4 Октомври, 2003, ISBN 954-775-289-82003, изд. „Фабер“, 2004, 206-212.
2008 – Sivakova V., T. Terzieva, G. Totkov, A Software System for Speech Therapy
and Voice Quality Improvement, Int. Conf. on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’08, 12-13 June 2008, Gabrovo,IV.3-1 – IV.3-6.
2009 – Сивакова, В., Възможности на виртуалното пространство за диагностика и консултиране на хора с увреждания, Сборник научни изследвания, ISBN 978-954-423-494-2 изд. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, 2009, Пловдив, стр. 9-15.
2009 – Sivakova V., G. Totkov, T. Terzieva, LOGOPED 2.0: Software System for E-consulting and Therapy of People with Communicative Disorders, ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 433, Proc. of the 10th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing 2009, Rousse, Bulgaria, June 18-19, 2009, IV.3-1 – IV.3-6.
2009 – Ангелова-Сивакова В., Св. Енков, Г. Тотков, Т. Терзиева, Съвременни технологии в диагностицирането, консултирането и обучението на лица със специални образователни потребности, 3-та Нац. Конференция с международно участие по е-обучение във висшето образование, 15-17 май 2009 г., Свищов, 362-382.
2009 – Сивакова, Ваня. Георги Тотков. Система за виртуално консултиране и терапия на хора с комуникативни нарушения. Методи и технологии за диагностика и обучение на лица с увреждания. УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 ISBN 978-954-423-522-2. стр. 61-79.
2010 – Sivakova V., G. Totkov. Automated Evaluation of Speech for Electronic Therapy of People with Communicative Disorders. ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 471, Proc. of the 11th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing 2010, Sofia, June 17-18, 2010, 546-551.
2010 – Ангелова-Сивакова, В., Георги Тотков, Светослав Енков, Електронна терапия и корекция на заекването, Национална конференция Образованието в информационното общество, 27-28 май 2010 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество”, ISSN 1314-0752, 125-133 с.
2010 – Тотков, Г., В. Сивакова, Д. Левтерова и др. Е-обучението в информационното общество, Пловдивско университетско издателство „П. Хилендарски”, Пловдив, 2010, 156-160, 169-177, 182-198. ISBN 978-954-423-651-9.
2010 – Сивакова, Ваня. Електронна терапия на заекването. Сп. Специална педагогика, София, декември 2010, стр. 13-23.
2010 – Сивакова, В., Г. Тотков, Д. Благоев. Автоматизирано генериране на логопедични фонетични задачи. Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, серия Б естествени и хуманитарни науки, т. XIII, Научна сесия „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки” 11-12 XI 2010 Дом на учените, Пловдив, стр. 221-224, ISSN 1311-9192.
2011 – Sivakova V., G. Totkov. D. Blagoev. Phonetic Database for generating of logopedic exercises. ACM International Conference Proceeding Series; Proc. of the 11th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing 2011, Vienna, June 17-18, 2011, 558-563. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2023700&dl=ACM&coll=DL&CFID=876442292&CFTOKEN=32415603
2011 – Сивакова, В., Д. Благоев. Генериране на логопедични фонетични задачи. Сборник доклади Международна научна конференция УНИТЕХ’ 11. Том 3. Габрово, 18-19 ноември 2011, III-325 –III-330.
2012 – Сивакова, В. Приобщаващо образование – съвременни аспекти. Социално благополучие, приобщаващо образование и социална интеграция – съвременни аспекти на качеството на образованието. Университетско издателство „П. Хилендарски”, стр. 14-27, 2012, ISBN 978-954-423-758-5.
2012 – Сивакова, В., Психологическо и социално благополучие и социална интеграция, в Социално благополучие, качество на образованието и социална интеграция – изследвания и резултати. Университетско издателство „П. Хилендарски”, стр. 16-35.
2013 – Sivakova, V., Contemporary information and communication technologies for consulting and learning of children with special educational needs in inclusion education. Trakia Journal of Science, v. 11, № 3, p. 225-231, ISSN 1313-7069. http://tru.uni-sz.bg/tsj/N3,%20Vol.11,%202013/V.Sivakova.pdf
2013 – Сивакова, В. Интернет идентичност. Персонална и национална идентичност и социална среда, ч. IV. Университетско издателство „П. Хилендарски”. Пловдив, стр. 101-113. ISBN 978-954-423-854-4
2013 – Сивакова, В. Социална идентичност – аспекти и оценяване. Персонална и национална идентичност и социална среда, ч. III. Университетско издателство „П. Хилендарски”. Пловдив, стр. 20-28. ISBN 978-954-423-853-7
2014 – Сивакова, В. Социално и психологическо благополучие. Сп. Приложна психология, бр. 1, стр. 3-12, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив.
2014 – Ангелов Т., В. Сивакова, Г. Тотков. Автоматизирано генериране на фонетични и когнитивни тестови единици. в Български език, литература и е-обучение. стр. 117-140. Издателство „Ракурси“ ООД. Пловдив, 2014. ISBN 978-954-8852-47-0.
2014 – Г. Тотков, Р. Донева, С. Гафтанджиева, Е. Сомова, С. Хаджиколева, Н. Касъклиев, Г. Кирякова, Н. Ангелова, М. Райкова, Хр. Костадинова, В. Сивакова, Е. Хаджиколев, Увод в е-обучението, първо издание, Изд. Ракурси – Пловдив, 2014, 694 стр., ISBN: 978-954-8852-41-8.
2014 – Г. Тотков, В. Сивакова, Т. Ангелов, Специално образование и е-обучение, първо издание, Изд. Ракурси – Пловдив, 2014, 238 стр., ISBN: 978-954-8852-45-6.
2015 – Ангелов Т., В. Сивакова, Г. Тотков, Автоматизирано генериране на тестови единици за оценка на езикови знания, Сборник доклади на XI-та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 16 май 2015, Пловдив, ISSN: 1314-9547, стр. 144-149.
2016 – Ангелов Т., В. Сивакова, Г. Тотков, Автоматизирано генериране на тестови единици за оценка на когнитивни умения и езикови знания. Сборник на ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”, стр. 79 – 88, 2016. ISSN 1314-0752 http://hdl.handle.net/10525/2750
2018 – Angelov, T. V. Sivakova, G.Totkov. Automated generation of test units for diagnosis and development of cognitive skills. 2018, Trakia Journal of Sciences No2 series Social Sciences, pp 128-133, 2018. ISSN 1313-3551.
2018 –  Левтерова, Д., Атанасова, Ж., Тричков, Ив., Костова, Зл., Сивакова, В. Психология на деца и ученици със специални образователни потребности, (Езиково-говорни нарушения). УИ „Паисий Хилендарски“, 2018, 69-121 стр. ISBN 978-619-202-310-2.
2019 – Sivakova, V. The Benefits of cloud computing for children with special educational needs in education or using cloud computing as assistive technology. Journal of Education & Social policy,  30 September, 2019. DOI: 10.30845/jesp.v6n3p19  , URL:  http://dx.doi.org/10.30845/jesp.v6n3p19

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg