Изберете страница

Педагогика и управление на образованието

Педагогически факултет

Проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова

Ръководител на катедра / Директор на Университетски център за кариерно развитие / Директор на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Кабинет: стая 203

Телефон: 032/261-796

Email: doralg@uni-plovdiv.bg, dora.levterova@pfpu.bg

Научни интереси – области:

 • приобщаващо образование,
 • невронауки в образованието,
 • психология на деца и ученици със специални образователни потребности,
 • психология за хората с увреждания,
 • социална компетентност,
 • персонална и социална идентичност.

Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми в периода 2010 – 2017 г.:

 • Психология на деца/ученици със специални образователни потребности;
 • Невропсихология;
 • Приобщаващо образование;
 • Стратегии за работа с обучителни трудности и специфични нарушения на способността за учене,
 • Измерване, програмиране и интервенции при специални образователни потребности,
 • Диагностика на аномалното развитие,
 • Комуникативни нарушения при специални образователни потребности и таланти,
 • Социална компетентност.

 

Изведени дипломанти/докторанти в периода 2010 – 2017 г.

Текущо научно ръководство на докторанти от професионални направления:

– Психология /докторска програма Специална психология/ – 4-ма

– Педагогика /докторска програма Специална педагогика/ – 4-ма.

 

 

 

Защитили 10 докторанти:

 • 5 по докторска програма “Специална психология“ и
 • 5 по докторска програма „Специална педагогика“.

 

Изведени над 30 дипломанти:

 • от специалности “Специална педагогика”, “Психология” – ОКС “Бакалавър и
 • от “Комуникативни нарушения на развитието”, “Консултативна психология”, “Приложна психология” -ОКС “Магистър”.

 

Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност в периода 2010 – 2017 г.:

 1. 2009 – 2011 Q4S PROJECT REFERENCE UK/09/LLP-LDV/TOI-163_285 – координатор за ПУ

 

 1. 2009 – 2013 ДТК 02/8/2009 ПЕРСОНАЛНА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И СОЦИАЛНА СРЕДА, финансиран от фонд Научни изследвания ОХН – МОМН – ръководител на проекта

 

 1. 2010 – 2011 BG 0016 РАЗВИТИЕ НА КРЕАТИВНОСТТА, ТВОРЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, ПОСРЕДСТВОМ РЕКОНСТРУКЦИЯТА И МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ НА 12 ОТКРИТИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛОВДИВ, финансиран от ЕСФ  – ЧЛЕН НА ЕКИПА

 

 1. 2011 – 2012 УАСОПКН 11 ФМИ 002/30.05.2011 КОНЦЕПТУАЛНО И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА  МЕТОДИКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ (С ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО  ОБРАЗОВАНИЕ) – КОМПАС, финасиран от фонд Научни изследвания, /Наредба № 9/,  МОМН – ЧЛЕН НА ЕКИПА
 1. 2011 – 2013 ЕФЕКТИВНА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА НА УМСТВЕНО ИЗОСТАНАЛИ ЛИЦА, ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ЗАЩИТЕНА СРЕДА, финасиран от Медико-педагогически център “Св.Франциск” в Роозаал, Белгия – ЧЛЕН НА ЕКИПА

 

 1. 2011 – 2012 УАСОПКН 11 ФМИ 002/30.05.2011 КОНЦЕПТУАЛНО И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА  МЕТОДИКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ (С ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО  ОБРАЗОВАНИЕ) – КОМПАС, финасиран от фонд Научни изследвания, /Наредба № 9/,  МОМН – ЧЛЕН НА ЕКИПА

 

 1. 2011 – 2013 ЕФЕКТИВНИ СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗАТРУДНЕНИ МЪЖЕ В ЗАЩИТЕНА СРЕДА, финасиран от Медико-педагогически център “Св.Франциск” в Роозаал, Белгия – ЧЛЕН НА ЕКИПА

 

 1. 2011 – 2012 ПСИХИЧНО БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ХОРА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ И НА ХОРА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НИ 11/ПФ/ 2011, финансиран фонд Научни изследвания, ПУ,  /Наредба № 9/, МОМН – РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА

 

 1. 2013 – 2014 ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ, финансиран фонд Научни изследвания, ПУ, /Наредба № 9/, МОМН – ЧЛЕН НА ЕКИПА

 

 1. 2013 – 2014 БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ В КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ, финансиран фонд Научни изследвания, /Наредба № 9/, МОМН – РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

 

 1. 2013 2014 BG051PO001-4.3.04-0064 ПЛОВДИВСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ (ПЕУ): НАЦИОНАЛЕН ЕТАЛОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО Е-ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – ЧЛЕН НА ЕКИПА

 

 1. 2012 2014 BG051PO001-3.3.07-0002 СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – координатор за ПУ “Паисий Хилендарски” – ВОДЕЩ ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ ЗА ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

 1. 2015 – 2016 European best practices to support children with high potential and to access training for gifted children with disabilities – Gifted (for) you   2014 – 1 – RO01 – KA201- 002957ЧЛЕН НА ЕКИПА

 

 1. 2015 – 2016 НИПФ007 АЛТЕРНАТИВНИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, финансиран фонд Научни изследвания, ПУ, /Наредба № 9/, МОМН – ЧЛЕН НА ЕКИПА – КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ.

 

 1. 2015 – 2016 European best practices to support children with high potential and to access training for gifted children with disabilities – Gifted (for) you   2014 – 1 – RO01 – KA201- 002957ЧЛЕН НА ЕКИПА – КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ.

 

 1. 2013 – 2014 BG051PO001-3.1.07- 0002 ПАУП , финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – ЧЛЕН НА ЕКИПА – КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ.

 

 1. 2016 – 2108 Policies Supporting Young Adults in their Life Course. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and Inclusion in Education and Work in Europe‘(in short: YOUNG_ADULLLT)“, No 693167, финансиран от Horizon 2020 – ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ.

 

 1. 2016 – 2018 Using Mobile Technology to improve police Reform for Inclusion of Disadvantaged Groups in Education/mRIDGE“, №562113-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD, финансиран от Еrasmus+, Европейска протрама за Образование, Тренинг, Младеж и Спорт – КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ.

 

 1. 2015 – 2017 BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”, финансиран по Оперативна Програма „Наука и Образование за Интелигентен Растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – ВОДЕЩ ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ ЗА ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

Участие в редколегии на международни и български списания в периода 2010 – 2017 г.:

–         Член на редакционната колегия на списание

„Contemporary University Education”

 • Член на редакционната колегия на списание

Специальная и клиническая психология

 • Член на редакционната колегия на списание

Psychological Science and Education”.

 

Членство в международни и български професионални съюзи и организации в периода 2010 – 2017 г.

 • АПСС – Асоциация на професорите от Славянските Страни
 • ДПБ – Дружество на психолозите в България
 • РОТАРИ ФИЛИПОПОЛИС
 • Посланик на добра воля на Световния Образователен форум
 • Член на организационния комитет на Х юбилейная научно-практическая конференция „Современное образование: роль психологии“, Москва, ПИ РАО. (2014).
 • Международна конференция „Психолого – педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование“. Китен.(2014).
 • Член на организационния комитет наХI Международная научно-практическая конференция „Психология личностного и профессионального развития субъектов непрерывного образования“, Москва, ПИ РАО.(2015).
 • Член на организационния комитет на VI-ой заочной Международной научно-практической Интернет-конференции „Личность профессионала: Развитие, Образование, Здоровье“. Омск – Киелце – Пловдив. (2015).
 • Член на организационния комитет наМеждународна конференция „Теория и практика на психолого – педагогическата подготовка на специалиста в университета“. Китен(2015).
 • Член на организационния комитет на международна конференция „Academic Education for society. Education, Competence. Support.“ Jan Kochanowski University of Kielce, Polska (2015).
 • Член на организационния комитет наХI Международная научно-практическая конференция „Психология личностного и профессионального развития субъектов непрерывного образования“, Москва, ПИ РАО (2016).
 • Член на организационния комитет наМеждународна конференция „Теория и практика на психолого – педагогическата подготовка на специалиста в университета“. Китен (2016).
 • Член на организационния комитет наХI Международная научно-практическая конференция „Психология личностного и профессионального развития субъектов непрерывного образования“, Москва, ПИ РАО (2017).

Член на организационния комитет на Международна конференция „Теория и практика на психолого – педагогическата подготовка на специалиста в университета“. Китен (2017).

Дисертации:

2009  – доктор на педагогическите науки – дисертация: „Интеграция на хора  с увреждания: социални и педагогически измерения” /ВАК/

1997  –  доктор по специална психология /психология на аномалното развитие/  – дисертация: „Специфика на пространствената перцепция при глухи деца /пет – седем години/̋   – ВАК

Монографии

1998  –  Левтерова Д., (1998) Детската глухота  и пространството. Пловдив. АЛ+ АГ, ISBN: 954-8866-06-4.

2009  – Левтерова Д., (2009) Интеграция на хора с увреждания. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN: 978-954-423-535-2.

2013 –  Левтерова, Д. (2013). Идентичност на хората с увреждания. УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN: 978-954-423-871-1.

Учебници и учебни помагала за студенти

1996 – Ангушев Г., Левтерова Д., Христова И., Колев Г. (1996). Проблеми на специалната педагогика. София Изд. СОФИ – Р. ISBN: 954-638-034-2.

1998 – Левтерова Д. (1998). Норми и аномалии.В сб.: Социални норми.Пловдив Изд АЛ + АГ, ISBN: 954-8866-07-2.

1998 – Левтерова Д., Митев Д., Ковачева С. (1998). Биологични и социални норми. В сб.: Социални норми.Пловдив, ISBN: 954-8866-07-2.

 • – Левтерова Д., (2002) Актуални проблеми на специалното образование. ПУИ “Паисий Хилендарски”.
 • – Стаматов Р., Левтерова Д., (2006)  Психология на бизнеса (Учебно помагало) Изд. ИМН Пловдив, ISBN  -10: 954-317-098-3, ISBN – 13: 978-954-317-098-2.

2006 – Левтерова Д., (2006) Социална работа със семейства на деца със специални потребности. В: «Актуални проблеми на социалната работа“. Пловдив. ISBN: 978-954-423-384-6.

 • – Левтерова Д., (2008) Интегрирано образование. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN: 978-954-423-386-0.
 • – Левтерова Д., (2009) Социална компетентност І част Пловдив УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN: 978-954-423-492-8.

2005, 2009 –  Левтерова Д., (2005, 2009) Консултиране при обучителни трудности. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN: 954-423-333-4.

 • – Левтерова, Д. (2013). Пространството на социалната компетентност. В: Социална компетентност и идентичност. ПУ „Паисий Хилендарски”. ISBN: 978-954-423-859-9.
 • – Левтерова, Д., Атанасова Ж., Тричков И. (2016). Стратегии и методи на работа с деца и ученици със СОП. УИ „Паисий Хилендарски“,ISBN: 978-619-202-201-3.

По-значими статии

 1. Levterova D.(1995) Perceptual processing of sensory information in deaf children. ІV European Congress of Psychology. Athens.
 2. Левтерова Д. (1998). Социална тревожност при аномални лица. В сб. доклади от Юбилейната научна сесия Съюз на учените в България “Науката пред прага на новото хилядолетие”.
 3. Левтерова Д. (1998). Интервенционно-терапевтични стратегии към семействата на деца с увреден слух. В: Съвременни подходи в образованието на лицата с увреден слух. Юбилейна научно-практическа конференция 100 години образование на глухите в България. София.
 4. Levterova D.(1999). Technologies diagnostiques des paterns spatiaux-rythmiques. ХХІ Yournees Internationales sur L’Educayion et la Communication. Scientifique. Chamonix.
 5. Левтерова Д. (1998 – декември). Семантични патерни на жесто-мимичната реч, сп.Специална педагогика.
 6. Левтерова Д. (2001 – март). Социална перцепция при сензорни нарушения, сп.Специална педагогика.
 7. Левтерова Д., (2002). Конвенционални и алтернативни модели на комуникация.В:Психологически и педагогически аспекти на общуването. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”. ISBN: 954-9520-67-6.
 8. Левтерова Д., (2003). Визуална перцепция и разбиране на устна реч при слухово-увредени лица /четене на речта/. В: Когнитивно развитие и учебна дейност. ПУИ Паисий Хилендарски. ISBN: 954-423-305-9.
 9. Левтерова Д., (2003) Индивидуални програми за деца със специални образователни потребности. В сб.: Равен шанс за образование и социална интеграция. Пловдив.
 10. Левтерова Д.(2003). Рана интервенциjа каj деца со оштетуваньа на слухот. В сб. Новини во воспитанието, образованието и рехабилитациjата на лицата со пречки во развоjот. Охрид.
 11. Левтерова Д. ( 2004) Агресивните прояви и връзките с обществеността в образованието, В сб. Агресията сред учениците /Синдикат на българските учители/, Пловдив.
 12. Левтерова Д. ( 2004) Визуална перцепция и разбиране на устна реч при слухово увредени лица/четене на речта/. В: Когнитивно развитие и учебна дейност, Пловдив УИ „Паисий Хилендарски”.
 13. Левтерова Д. ( 2005) Модели за ефективна комуникация и терапия при обучителни трудности. В: Подходи и практики в социалната педагогика, УИ „Паисий Хилендарски”.
 14. Левтерова Д., Костова Зл.( 2005) Фамилна терапия при семейства с деца със специални образователни потребности. В: Подходи и практики в социалната педагогика, Пловдив ,УИ „Паисий Хилендарски”.
 15. Левтерова Д., (2005) Просоциално поведение при хора с увреждания. ІІІ Национален конгрес по психология. София.
 16. Левтерова Д., (2006) Интеграция на ученици със специални образователни потребности и свободно време. Национална конференция „Съвременни функции и задачи на извънкласната и извънучилищна дейност с учениците. Ролята на учителите за преодоляване на етническата нетърпимост в училище и в обществената среда“.
 17. Левтерова, Д., (2007). Социална компетентност в просоциалното и в манипулативното поведение. В Социална компетентност ІІ част. УИ „Паисий Хилендарски”. ISBN: 978-954-423-399-0.
 18. Левтерова Д., (2007) Свидетелското поведение като социална компетентност при интегрирано образование. В: Хуманизация и демократизация на университетското образование. Изд. Екс-Прес.
 19. Levterova D. (2007) Social Competence Disabled People. In X European congress of psychology. Prague
 20. Levterova D., (2007) Интегрированное образование и социальная компетенция. In: Ciaglos`c` I zmiana w pedagogoce XXI wieki. Siedlce.
 21. Левтерова, Д., (2007). Социална работа със семейства на деца със специални потребности. В: Актуални проблеми на социалната работа. УИ «Паисий Хилендарски». ISBN: 978-954-423-384-6.
 22. Левтерова, Д., Гьошев, Б. (2007). Професионална привързаност в социалната работа с хора с увреждания. В: Актуални проблеми на социалната работа. УИ «Паисий Хилендарски». ISBN: 978-954-423-384-6.
 23. Левтерова Д., (2008) Социална компетентност и комуникация. В Социална компетентност ІІІ част. УИ „Паисий Хилендарски”. ISBN: 978-954-423-445-4.
 24. Левтерова Д., (2008) Предразсъдъци и социална компетентност на студенти с увреждания.В: Хуманизация и демократизация на университетското образование. Изд. Екс-Прес.
 25. Левтерова Д., (2008) Специални потребности, увреждания, инвалидност. В: Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедическата терминология. София.
 26. Левтерова Д., Герганов Е., (2008) Социална желателност при хора с увреждания. В конф.: Приложна психология и социална практика. Варна.
 27. Левтерова Д., (2008) Мотивация за комуникация без предразсъдъци с хора с увреждания. В сборник с научни доклади от V-ти Национален конгрес по психология. София.
 28. Левтерова Д., Александрова А., Костова Зл. (2009) Възможности за приложение на адаптирана форма на системата «Макатон» в е-обучението на лица с увреждания. В сб.: Методи и технологии за диагностика и обучение на лица с увреждания. Пловдив.
 29. Левтерова Д., (2009) Комуникации и социални релации при хора с увреждания. В сп.: Приложна психология, бр. 1.
 30. Левтерова Д., (2009) Жизнени ценности при хора с увреждания. В Методи и технологии за диагностика и обучение на лица с увреждания. Пловдив.
 31. Левтерова Д. (2009) Енигмата Медея – поглед през психологията.В:Медея.УИ „Паисий Хилендарски”.
 32. Левтерова Д., (2009) Социално и персонално приемане на хора с увреждания. В сп.: Педагогика № 3 – 4.
 33. Левтерова Д., (2009) Самооценката при хора с увреждания като детерминант за интеграцията. В Хуманизация и демократизация на университетското образование ЕКС –ПРЕС.
 34. Levterova D., (2009) Professional – Family Interaction in Dyscalculia Treatment. In: Proceedings of the 6-th Mediterranean Conference on Mathematics Education.
 35. Левтерова Д., (2009) Другое детство – дети со специальными потребностями в Болгарии. Вторая Всеросийская научно-практическая конференция по психология развитие. Москва.
 36. Levterova D., (2009) Integacija, socjalizacja,wychowanie osob niepelnosprawnych. In: Student Niepelnosprawny, Zeszyt 9 (2).
 37. Levterova D., (2009) The integrated and inclusive education for children with special educational needs. 12-th International Conferemce: Inclusive Education in the Balkan Countries:Policy and Practice.
 38. Levterova D., (2009) School Integration of Children With Intellectual Disabilities In Bulgaria. In 7-th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability.
 39. Levterova D., (2009) The inclusive education in Bulgaria. 12-th International Conference: Inclusive Education in the Balkan Countries:Policy and Practice.
 40. Левтерова Д. (2010). Социальная дистанция людей с ограниченными возможностями. Przeciw wykluczenie społecznemu. Siedlce.
 41. Левтерова Д. (2010). Диалогът между учители и родители на деца с увреждания. В: Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция.
 42. Левтерова Д. (2010). Бариери в социалната работа с хора с увреждания. Сп. Специална педагогика, бр. 2.
 43. Левтерова Д. (2010). Социална мобилност и социален интерес при хора с увреждания. В: Психологията в образователното дело. София.
 44. Левтерова Д. (2010). Стрес и копинг стратегии за семейства с деца със специални потребности. В: Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист.
 45.  Левтерова Д. (2010). Семейството на дете със специални потребности в обществото. В сп.Приложна психология”бр. 1.
 46. Левтерова Д. (2010). Самоопределянето като социален конструкт при хората с умствена изостаналост. В:„Социална работа и подкрепа на интелектуално увредени потребители на социални услуги в защитена среда”
 47. Levterova D., (2010) Social services for autistic children. In: Trakia journal of sciences, Social Sciences.
 48. Левтерова Д. (2010) Спортът за хора с увреждания – сега и утре. В сб. „ 15 години физическо възпитание и спорт в ПУ „Паисий Хилендарски”.
 49. Левтерова Д. (2010). Грамотност  и обучителни трудности. В сб. Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф.дпн Дечо Денев. София.
 50. Левтерова Д., В. Сивакова (2010). Електронна терапия на заекване и въпросник за оценяване на използваемостта на Логопед 3.0. В сб. Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф.дпн Дечо Денев. София.
 51. Стаматов Р., Левтерова Д., Св.Сарийска, Г.Славчева (2010). Оценка на социалната компетентност. В: сб. „Оценка на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността придецата от предучилищна възраст”, Пловдив, изд. „Макрос”.
 52. Левтерова Д., Св.Сарийска, Г.Славчева (2010). Оценка на способността да се застава на чуждата гледна точка. В: сб. „Оценка на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността придецата от предучилищна възраст”, Пловдив, изд. „Макрос”.
 53. Иванова Г., Левтерова Д., Св.Сарийска, Г.Славчева (2010). Оценка на игровата компетентност. В: сб. „Оценка на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността придецата от предучилищна възраст”, Пловдив, изд. „Макрос”.
 54. Стаматов Р., Св.Сарийска, Левтерова Д. (2010). Развитие на социалната компетентност. В: сб. „Развитие на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността придецата от предучилищна възраст”, Пловдив, изд. „Макрос”.
 55. Стаматов Р., Левтерова Д., Св.Сарийска, Г.Славчева (2010). Игра, игрова компетентност и социалната компетентност. В: сб. „Развитие на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността придецата от предучилищна възраст”, Пловдив, изд. „Макрос”.
 56. Левтерова Д. (2010). Стереотипи и стигми за хора с увреждания. В: научна конференция Приложната психология в българия: възможности и перспективи – 2010 , ВСУ „Черноризец Храбър”.
 57. Levterova D., (2010) Social services for autistic children. In: Trakia journal of sciences, Social Sciences. ISSN 1313-7069.
 58. Levterova D.,(2011).Teachers’s perception of the children with special educational needs. In: Teacher’s Thinking and Reasoning, Velke Bilovice, Slovakia.
 59. Левтерова Д. (2011) Идентичност и социална среда. В: Персонална идентичност и социална среда – І част, Пловдив УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN: 978-954-423-697-7.
 60. Левтерова Д. (2011). Стратегии за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието. В сборник с научни доклади на Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали по случай 50-годишния юбилей на висшето училище., ISBN: 978-954-400-484-2.
 61. Levterova, D. (2012). Family context of the children with disabilyties. In: Trakia Journal of Science.
 62. Левтерова, Д. (2012). Идентичность людей с ограниченными возможностями. В: International Scientific Conference “The Competence of the Contemporary Teacher”, Chlewiska, Polska.
 63. Левтерова, Д.С. (2012). Профессиональная идентичность педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. В сп. Психология в вузе, №2, стр. 27-31.
 64. Levterova, D. (2013). Personal identity in the balance between work – family. In: International Conference on Integration and  Innovation in Science and Education. Praguе.
 65. Левтерова, Д. (2013). Университетская идентичность и лоялность.В сб. Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения. том. I. Сельце, Полша.
 66. Левтерова, Д. (2013). Генерално благополучие в приобщаващото образование при деца със специални потребности. В: сб. Благополучието в контекста на персоналната идентичност. УИ „Паисий Хилендарски”.
 67. Левтерова, Д. (2013). Социална идентичност. В сб. Персонална и национална идентичност и социална среда – III част. ПУ „Паисий Хилендарски”.
 68. Левтерова, Д. (2013). Eтноидентичност и социална среда. В сб. Персонална и национална идентичност и социална среда – IV част. ПУ „Паисий Хилендарски”.
 69. Левтерова, Д. (2013). Персонална идентичност и социална среда. В сб. Персонална и национална идентичност и социална среда – V част. ПУ „Паисий Хилендарски”.
 70. Левтерова, Д. (2013). Персонална идентичност, благополучие и персонална социална сигурност. В: сб. Благополучието в контекста на персоналната идентичност. ПУ „Паисий Хилендарски”.
 71. Левтерова Д. (2014). Обучителните трудности и училищните затруднения в контекста на грамотността и благополучието. В: сп. Приложна психология в България. Бр.1.
 72. Левтерова, Д. (2014). Субективно благополучие и аспекти на стигмата при хора с увреждания. В сб.“Благополучие, психично здраве и кариерно развитие“. УИ „Паисий Хилендарски“.
 73. Левтерова, Д. (2014). Субективно благополучие, социално приемане и персонална идентичност при хора с увреждания. 7-ми Национален конгрес по психология. София.
 74. Левтерова, Д. (2014). Мобилни и интернет приложения при нарушения на способността за учене. Научна конференция с международно участие „Логопед“, НБУ, София.
 75. Левтерова, Д. (2014). Приобщающее или инклюзивное образование. Х юбилейная научно-практическая конференция „Современное образование: роль психологии“.
 76. Левтерова, Д., Иванова Цв. (2014). Контент анализ счастья в психологии. Х юбилейная научно-практическая конференция „Современное образование: роль психологии“.
 77. Левтерова, Д. (2014). Предиктори на субективния успех в кариерното развитие. Международна конференция „Психолого – педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование“. Китен.
 78. Иванова, Ц. & Левтерова, Д. (2014). Субективно благополучие на учителите. Международна конференция „Психолого – педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование“. Китен.
 79. Levterova, D. (2015). Effectiveness of mobile applications in the therapeutic intervention in learning disability”, University of Plovdiv, Bulgaria. In the interdisciplinary sympozium “Social competences, creativity and wellbeing. Plovdiv.
 80. Левтерова, Д. (2015). Благополучие на ученици със специални образователни потребности в приобщаващото образование. В международна конференция „Лидерство и организационно развитие“. Китен.
 81. Левтерова, Д. (2015). Профессиональная компетентность учителей, работающие с талантливым ученикам со специальными потребностями. ВХI Международная научно-практическая конференция „Психология личностного и профессионального развития субъектов непрерывного образования“, Москва ПИ РАО.
 82. Левтерова, Д. (2015). Психолого-педагогически аспекти на подготовката на бъдещите учители за работа в приобщаваща среда. Международна конференция „Теория и практика на психолого – педагогическата подготовка на специалиста в университета“. Китен.
 83. Левтерова, Д. & Августинов, С. (2015). Фамилни интеракции при деца с разстройства на аутистичния спектър. Международна конференция „Теория и практика на психолого – педагогическата подготовка на специалиста в университета“. Китен.
 84. Левтерова, Д. (2015). Метакогнитивната рефлексия в неврообразованието за ученици със СОП /специални образователни потребности. В международна конференция „Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, прогнози“. Пловдив.
 85. Левтерова, Д. (2015). Програмиране за двойно изключителни ученици в приобщаваща среда. В сборник от Конференция на Педагогически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“.
 86. Левтерова, Д. (2015). Невропедагогика при специални образователни потребности – образователна алтернатива или образователна перспектива. В сборник „Алтернативи в образованието“.
 87. Левтерова, Д. (2015). Субективно благополучие чрез приказкотерапия. Омск.
 88. Левтерова, Д. (2016). Невромитове и невроистини за учениците със специални образователни потребности в училищна среда.В: Международна научна конференция: Високи технологии. Бизнес. Общество. 14-17.03.2016. Боровец.
 89. Levterova, D.& Mileva, N. (2016). The Role of the Mobile Applications for Development of the Executive Functions for the Children with Learning Disabiliy. In: Международна научна Високи технологии. Бизнес. Общество. 14-17.03.2016. Боровец.
 90. Левтерова, Д. (2016). Виготский и социалният модел за хората с увреждания. „Делото на Лев Семьонович Виготски – световен принос в психологията и педагогиката“ на Секция „Педагогика и психология“ към СУБ съвместно със: Руския културно-информационен център,  Асоциацията на професорите от славянските страни/АПСС/,  Дружеството на психолозите в Република България /11.11.2016/.
 91. Левтерова, Д. (2016). Невропсихология и невропедагогика в приобщаващото образование за ученици със специални образователни потребности. V Национален конгрес по клинична психология. 4- 6.10. 2016.
 92. Левтерова, Д. (2016). От Выготский к инклюзивному образованию. Межународный симпозиум „Л.С. Выготски и современнное детство“, Москва, 14- 16.11.2016.
 93. Левтерова, Д. (2016). Мобильные приложения в психологической диагностике учеников с ОВЗ – альтернативы или перспективы. Международная конференция Диагностика в медицинской (клинической) психологии: традиции и перспективы (к 105-летию С.Я. Рубинштейн).
 94. Левтерова, Д. (2016). Роля на образователните невронауки в подготовката на учители, работещи с ученици със СОП. Международна конференция „Теория и практика на психолого – педагогическата подготовка на специалиста в университета“. Китен.

Доклади

 • – Левтерова, Д. Лидерство на приобщаващия учител в позитивното образование. В международна конференция на Световен образователен форум ”Лидерство за равен достъп и качествено образование”. Пловдив, 2015.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2011 Рецензия на проект “Детски съд в България – мит и/или реалност”, с ръководител: доц. д-р Божидара Кривирадева,  НИ към СУ “Св. Климент Охридски”.

2011 Становище за присъждане на ОНС “Доктор” в област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика на Мария Асенова Караиванова с тема на дисертационния труд: Социокогнитивно развитие при ученици с умствена изостаналост  (интегрирани модули за общообразователна подготовка във възрастта 10 – 15 години).

2011 Становище за присъждане на ОНС “Доктор” в област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика на Ваня Ангелова Сивакова с тема на дисертационния труд: Виртуално диагностициране и консултиране на деца със заекване.

2011 Становище за присъждане на ОНС “Доктор” по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика на Благовестна Йовкова Стоянова с тема на дисератционния труд: Интерактивна образователна мултимедия в обучението по устна реч на деца с увреден слух.

2011 Становище за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – логопeдия) на Андреас Николаос Бессас с тема на дисертационния труд: Специфика на грешките в овладяването на писането на гръцки език като индикатор за отделните форми на дислексия на развитието.

2011 Становище за присъждане на образователната и научна степен „доктор”’ в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – логопeдия) на Катерина Атанасова Щерева с тема на дисертационния труд: Развитие на фонологичното осъзнаване и бързото назоваване при деца, носители на българския език.

2012 Становище за присъждане на ОНС “Доктор”  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, Докторска програма Специална психология на Иван Василев Тричков с тема на дисертационния труд: Емпатията в структурата на социалните умения при хиперактивни деца.

2012 Становище за присъждане на ОНС “Доктор”  в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика на Лилия Георгиева Петрова с тема на дисертационния труд: Проактивният подход в училищната социално-педагогическа работа със семейства.

2012 Становище за присъждане на ОНС „Доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Слухово-речева рехабилитация) на Бояна Младен Алексов с тема на дисертационния труд: Жестова комуникация в обучението и рехабилитацията на деца с увреден слух.

2013 Рецензия за  академичната длъжност „доцент” в професионално направление 1.2.Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика), Медицински университет – Плевен  – гл.ас. д-р Искра Цанкова Петкова

2013 Рецензия за присъждане на ОНС “Доктор” в област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика /специална педагогика/  на Калоян Дамянов с тема на дисертационния труд: Създаване и организиране на подкрепяща среда в интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности.

2013 Становище за присъждане на ОНС “Доктор”  в област на висше образование 8. Изкуства  на Ива Василева Петрова с тема на дисертационния труд: Арттерапия при деца аутисти. (Визуални  и когнитивни проблеми, свързани с особеностите на творчеството при деца  и възрастни със синдрома на аутизма).

2013 Становище за присъждане на ОНС “Доктор”  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,Професионално направление 3.2. Психология, Докторска програма Специална психология на Златомира Георгиева Костова с тема на дисертационния труд: Изследване на емоционално-афективното развитие при Генерализирани разстройства на развитието.

2013 Становище за присъждане на ОНС “Доктор”  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.7. Администрация и управление, Организация и управление извън сферата на материалното производство/ на Константин Делов Писков с тема на дисертационния труд: Иновативно управление на общинските социални услуги (Европейски контекст).

2013 Рецензия за присъждане на ОНС “Доктор” в област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика /специална педагогика/ на Пенка Танева-Шапкова с тема на дисертационнния труд: Когнитивен профил на децата с Даун синдром и възможностите за тяхното обучение.

2013 Рецензия по конкурс за академичната длъжност „Професор” в професионално направление 1.2.Педагогика (специална педагогика), 
СУ “Св. Климент Охридски” – доцент дпн Цветанка Луканова Ценова /Иванова/

2014 Рецензия за присъждане на научната степен „доктор на науките“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика)  доц. д-р Мира Цветкова – Арсова с тема на дисертационния труд: Равнище на представите за пространство и за собственото тяло у зрително затруднени ученици в начална училищна възраст.

2014  Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“в Тракийски университет – Стара Загора по област на висше образование 1. Педагогически науки.професионално направление 1.2. Педагогика научна специалност Специална педагогика (Логопедия) с кандидати:  д-р Сирма Бошкилова, д-р Ганчо Вълчев,  д-р Росица Йосифова.

2014 Становище за присъждане на ОНС “Доктор” в област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика на Весела Стоянова Казашка с тема на дисертационнния труд: Позитивни стигми към хора с увреждания.

2015 Становище за присъждане на ОНС “Доктор” в област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика на Здравка Тодорова Топалова с тема на дисертационния труд: Предучилищно обучение при деца с церебрална парализа.

2015 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по професионално направление 1.2. Педагогика (специална педагогика – педагогика на зрително затруднени)  – доц. дпн Мира Димитрова Цветкова  – Арсова.

2016 Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“в ШУ “Еп. Константин Преславски” по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика научна специалност Специална педагогика – доц. д-р  Снежана Николова.

2016 Рецензия за придобиване на научна степен “доктор на науките”,
в област на висше образование 1 Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика Специална педагогика  – доц. д-р Жана Атанасова Янкова.

2016 Становище за присъждане на ОНС “Доктор” в област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика на Надя Росенова Танева с тема на дисертационния труд: Социална интеграция и социално подпомагане на хора с увреждания.

2016 Становище за присъждане на ОНС “Доктор” в област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика на Лиляна Иванова Чобанова с тема на дисертационния труд: Кодиране и декодиране на фигуративния език при дислексия и дискалкулия.

2016 Рецензия за присъждане на ОНС “Доктор” в област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика на Мария Иванова Димитрова с тема на дисертационния труд: Ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности, включени в общообразователната среда.

2016 Становище за присъждане на ОНС “Доктор”  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, Докторска програма Специална психология на Стефан Любомиров Августинов с тема на дисертационния труд: Динамика на интеракциите в семейство на дете от аутистичния спектър.

2016 Становище за присъждане на ОНС “Доктор”  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, Докторска програма Специална психология на Митко Димитров Шошев с тема на дисертационния труд: Приложение на хемоенцефалографски неврофийдбек при деца с разстройства от аутистичния спектър.

2016 Становище за присъждане на ОНС “Доктор”  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, Докторска програма Специална психология на Албена Володева Игнатова с тема на дисертационния труд: Поведенчески и образователни аспекти на диференциалната диагноза между дефицит на вниманието/хиперактивност и дислексия.

2016 Рецензия за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика докторска програма Специална педагогика на  Елевтерия Кромида с тема на дисертационния труд: Дизайн на учебното портфолио при обучение на ученици със специални образователни потребности.

2016 Рецензия за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика докторска програма Специална педагогика на Ася Иванова Костова с тема на дисератционния труд: Иновативен модел за редукция на учебното съдържание за работа с деца със СОП.

2017 Становище за присъждане на ОНС “Доктор”  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, Докторска програма Специална психология на Ивана Вълчинова с тема на дисертационния труд: Психологически особености на работещите с деца със специални потребности.

2017 Рецензия за получаване на ОНС “Доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност)
от Константин Антонов с тема на дисертационния труд: Стратегии за развитие
при деца с умствена изостаналост в условията на дневен център

2017  Рецензия за получаване на ОНС “Доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност)
от Десислава Пенчева – Петкова с тема на дисертационния труд: Мениджмънт на учебно-познавателния процес при интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности.

2017 Становище за присъждане на ОНС “Доктор”  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, Докторска програма Специална психология на Цветомира Ангелова Ангелова с тема на дисертационния труд: Психо-социални детерминанти на образованието при атипично развитие.

Ръководство на докторанти с присъдена ОНС “Доктор”:

– В област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика:

2011 Мария Асенова Караиванова с тема на дисертационния труд: Социокогнитивно развитие при ученици с умствена изостаналост  (интегрирани модули за общообразователна подготовка във възрастта 10 – 15 години).

2011 Ваня Ангелова Сивакова с тема на дисертационния труд: Виртуално диагностициране и консултиране на деца със заекване.

2014 Весела Стоянова Казашка с тема на дисертационнния труд: Позитивни стигми към хора с увреждания.

2016 Надя Росенова Танева с тема на дисертационния труд: Социална интеграция и социално подпомагане на хора с увреждания.

2016 Лиляна Иванова Чобанова с тема на дисертационния труд: Кодиране и декодиране на фигуративния език при дислексия и дискалкулия.

 

–  В област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, Докторска програма Специална психология:

2012 Иван Василев Тричков с тема на дисертационния труд: Емпатията в структурата на социалните умения при хиперактивни деца.

2013 Златомира Георгиева Костова с тема на дисертационния труд: Изследване на емоционално-афективното развитие при Генерализирани разстройства на развитието.

2016 Стефан Любомиров Августинов с тема на дисертационния труд: Динамика на интеракциите в семейство на дете от аутистичния спектър.

2016 Митко Димитров Шошев с тема на дисертационния труд: Приложение на хемоенцефалографски неврофийдбек при деца с разстройства от аутистичния спектър.

2016 Албена Володева Игнатова с тема на дисертационния труд: Поведенчески и образователни аспекти на диференциалната диагноза между дефицит на вниманието/хиперактивност и дислексия.

2017 Ивана Вълчинова с тема на дисертационния труд: Психологически особености на работещите с деца със специални потребности.

Забелязани цитирания:

Ангушев Г., Левтерова Д., Христова И., Колев Г. (1996). Проблеми на специалната педагогика. София Изд. СОФИ – Р. ISBN: 954-638-034-2, цитирано  в:

 1. Маркова Д. (2001) Изобразителното изкуство като терапия. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив.

Левтерова, Д. (2002). Актуални проблеми на специалното образование. ПУИ “Паисий Хилендарски”, цитирано  в:

 1. Гирджева Д. (2003) Развитие на познавателните процеси при деца от предучилищна възраст със зрителни дисфункции. В: Равен шанс за образование и интеграция. Деца със специални образователни потребности. Пловдив.
 2. Добрев Зл. (2003) Деца с етнически произход в помощното училище. В: Равен шанс за образование и интеграция. Деца със специални образователни потребности. Пловдив.
 3. Шаркова Зл. (2003) Обучението по математика в помощното училище – тенденции, перспективи. В: Равен шанс за образование и интеграция. Деца със специални образователни потребности. Пловдив.
 4. Замфиров М., Съева С. (2004) Жестов речник по Човекът и природата. Физика и астрономия за 5., 6., 7.,8. Клас на специалните и общообразователните училища. Алтера. София.
 5. Цветкова С. (2004) Деца с трудности в ученето.Предучилищната и начална училищна възраст. Изд. Даниела Убенова.София.
 6. Карагьозов И., Легкоступ Пл., Кацарска В. (2006) Основи на специалната педагогика /част втора/, Велико Търново.
 7. Янкова, Ж. (2006) Корекционно-развиващото обучение по биология на ученици с умствена изостаналост. Ст. Загора.
 8. Радулов В. (2007) Децата със специални образователни нужди в училището и в обществото. Рекламно-издателска къща ДАРС. Бургас.
 9. Цоков Г., Койчев О. (2007) Приложение на е-консултирането за подобряване на достъпа и адаптирането на лица с уврежадния към университетска среда. В: Съвременни методи, средства и технологии в диагностиката, консултирането и обучението на лица с увреждания. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив.
 10. Петрова Б. (2007) Възможности за интеграция на деца с комуникативни нарушения и на деца с увреден слух след подготвителна група или клас. В: Съвременни методи, средства и технологии в диагностиката, консултирането и обучението на лица с увреждания. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив.
 11. Костова Зл. (2007) Семейната система като структура, необходима за познаване при социална работа с деца с увреждания. В: Актуални проблеми на социалната работа. Авторски колектив. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив.
 12. Събева Е. (2008) Семейно възпитание. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив.
 13. Добрев Зл. (2008) Интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности и ресурсните учители – плюсове и минуси. В: Особеностите на интегрираното обучение. Изд. Д-р Иван Богоров. София.
 14. Стаматов Р. (2008) Модел на социалната компетентност. В: Социална компетентност ІІІ част. Под ред. Левтерова Д., УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив.
 15. Ковачева Св. (2008) Аз концепция и социална комуникация. В: Социална компетентност ІІІ част. Под ред. Левтерова Д. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив.
 16. Добрев Зл. (2008) Йерархия в понятийната система на специалната педагогика. В: Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедическата терминология. София.
 17. Съева С. (2008) Особености при лица със слухови нарушения с би/трилингвистичен езиков статус. В:Наръчник за работа с хора с увреден слух.Сдружение „Отворено общество”, София
 18. Ценова Цв. .(2008) Основи на логопедията. УИ „Св.Климент Охридски”, София
 19. Ценова Цв. .(2008) История на логопедията. Първи научни представи за комуникативните нарушения – древна Гърция и Рим. В: сп. Специална педагогика, брой 3.
 20. Ценова Цв. .(2008) История на логопедията. Развитие на научните представи за комуникативните нарушения през Средновековието. В: сп. Специална педагогика, брой 4.

Левтерова, Д.(2008). Интегрирано образование. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN: 978-954-423-386-0, цитирано в:

 1. Сивакова В.(2009) Възможности на виртуалното пространство за диагностика и консултиране на хора с увреждаия. В: сборник Научни изследвания, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
 2. Тричков И. (2009) Хиперактивност и комуникация. В: сборник Научни изследвания, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
 3. Цокова Д.(2009) Интеграция и включващо образование на децата със специални педагогически потребности: накъде сме се насочили? В: Съвременни тенденции в интеграцията и обучението на деца с умствена изостаналост. УИ „Св.Климент Охридски”, София
 4. Добрев Зл.(2009) Трудности и грешки при оценяването на децата с умствена изостаналост във връзка с интегриранато им обучение. В: Съвременни тенденции в интеграцията и обучението на деца с умствена изостаналост. УИ „Св.Климент Охридски”, София.
 5. Ценова Цв. (2009) История на логопедията. Полагане на научния фундамент на логопедията (ренесанс). В: сп. Специална педагогика, брой 1.
 6. Александрова А. (2009) Интервюто като метод за назначаване на учители на работа, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив.
 7. Попзлатева Ц. (2010) Човешката глухота – социо-културна идентичност и профили на личността. Изд. Ес принт. София
 8. Караджова К. (2010) Детерминанти на интегрираното обучение при деца с интелектуална недостатъчност. УИ „Св.Климент Охридски”, София
 9. Е-обучението в информационното общество: технологии, модели, системи, достъпност и качество. Под ред. Тотков Г., (2010), УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
 10. Василев Б. (2010) Същност на психологическото интервю като инструмент за изследване на личността. В сб. „Практически занимания в реална среда за студенти бъдещи психолози и педагогически съветници”.УИ „Паисий Хилендарски” Пловдив.
 11. Овчарова К. (2010) Параметри на социалната компетентност на учениците. В сб. „Практически занимания в реална среда за студенти бъдещи психолози и педагогически съветници”. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив.
 12. Ценова Цв. (2010) Теории за произхода на дислексията. В: сп. Приложна психология, бр.1.
 13. Янкова, Ж. (2010) Ролята на екипите за комплексно педагогическо оценяване на деца и ученици със специални образователни потребности. В: Сб. Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев 25години факултет по начална и предучилищна педагогика. СУ”Св. Климент Охридски”.
 14. Янкова, Ж. (2010) Ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности. . В: Сб.”Науката, образованието и изкуството през 21 ви век”. Благоевград.
 15. Попзлатева Ц. (2010) Човешката глухота – социо-културна идентичност и профили на личността. Изд. Ес принт. София
 16. Караджова К. (2010) Детерминанти на интегрираното обучение при деца с интелектуална недостатъчност. УИ „Св.Климент Охридски”, София
 17. Е-обучението в информационното общество: технологии, модели, системи, достъпност и качество. Под ред. Тотков Г., (2010), УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
 18. Василев Б. (2010) Същност на психологическото интервю като инструмент за изследване на личността. В сб. Практически занимания в реална среда за студенти бъдещи психолози и педагогически съветници.УИ „Паисий Хилендарски” Пловдив.
 19. Овчарова К. (2010) Параметри на социалната компетентност на учениците. В сб. „Практически занимания в реална среда за студенти бъдещи психолози и педагогически съветници”. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив.
 20. Ценова Цв. (2010) Теории за произхода на дислексията. В: сп. Приложна психология, бр.1.
 21. Янкова, Ж. (2010) Ролята на екипите за комплексно педагогическо оценяване на деца и ученици със специални образователни потребности. В: Сб. Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев 25 години факултет по начална и предучилищна педагогика. СУ”Св. Климент Охридски”.

 

Левтерова, Д. (2009). Социална компетентност. Първа част. Пловдив:УИ„Паисий Хилендарски“, цитирано  в:

 1. Boncheva, I., Tomcheva, S. Social Competence in 18-years-old Students who had Pperformed an Aggressive Act at School .Journal of IMAB. 2012; 18(3):323-326.
 2. Здравкова, Б. Основни компетентности в социално-педагогическата практика. Pedagogy Volume 86, Number 1, 2014.
 3. Sotirova, M. Multilingualism and Intercultural Communication in Educational Area. Сп. Реторика и комуникации, 2011, бр. 1. http://rhetoric.bg/
 4. Томчева, С. Динамика на формиране на агресивно поведение при 18-годишни ученици с регистрирани агресивни прояви в училище. Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.
 5. Владимирова-Петрова, М. Емпиричен педагогически модел за оптимизиране  на  социалната компетентност (подготвителна група в детската градина). Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

 

Левтерова, Д.  (2009). Социална компетентност. Трета част. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, цитирано  в:

48. Мизова, Б., Цветанска, С. Изследователски гледни точки към проблема за социално-комуникативната компетентност на педагогическите специалисти. Сп. Реторика и комуникация.

 

Левтерова, Д., Герганов, Е. (2008).  Социална желателност при хора с увреждания. ВМ Герчева – Несторова (Ред.), Приложна психология и социална практика ( 385-395). Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, цитирано в:

 1. Стоянова, С., Савова, С. & Иванчев, Н. Психометрични характеристики при българската адаптация на скала „лъжа” от въпросника за защитни стилове на М. БОНД . Journal of Psychological Thought, 2013, Vol. 6(1), doi:10.5964/psyct.v6i1.36.

 

Левтерова-Гаджалова, Д. (2002) Актуални проблеми на специалното образование. В:

 1. Съева, С. (2010). Глухота и билингвизъм. АРДУС.

 

Левтерова, Д. (2008) Интегрирано образование. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”. В

Типология на уврежданията. (2013) Под ред. Шошева.София.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg