Изберете страница

Предучилищна педагогика

Педагогически факултет

д-р Бистра Петрова Пощова

Главен асистент

Кабинет: стая 214

Телефон: 032/261-805

Email: poshtova@uni-plovdiv.bg, bistra.poshtova@pfpu.bg

– главен асистет в катедра Предучилищна педагогика, Кариерен консултант в Университетският център за кариерно развитие при ПУ „П. Хилендарски“

  • Научни интереси – Чуждоезиково обучение, Методика на чуждоезиковото обучение, Кариерно ориентиране и развитие, Конфликтология, Теория на възпитанието, дидактика

Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност

  • 2005-2007 проект ,,Пазар на труда на Американската агенция за международно развитие” обучаем –  Кариерен консултант
  • 2009-2010 проект ,,Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители” в ЮЗУ „Неофит Рилски”- гр. Благоевград
  • 19 – 29.10.2014г. професионално обучение в Ню Йорк като участник по програма „Младите лидери на България” – компонент „Академия за училищни лидери”
  • 2014-2015г. участник в проект „По-добри учители, по-качествено образование“
  • 2015-2016г. участник в проект „Алтернативи в бразованието“, Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивски университет
  • 2013-2015г. Академичен наставник при ПУ „П. Хилендарски“ по проект Студентски практики BG051PO001-3.3.07-0002
  • 2016г. до сега академичен наставник при Пловдивски университет „П. Хилендарски“ в проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1

Членство в международни и български професионални съюзи и организации:

Членство в БАПА (Българска асоциация на преподавателите по английски език в

България)

Дисертации

2016 г. – Докторант в ПУ “Паисий Хилендарски”, катедра ” Педагогика и управление на образованието “, защитила дисертация на тема “Интеграция на комуникативна и конфликтологична компетентност на студенти от професионално направление педагогика, изучаващи английски език”, 2016г. – доктор по педагогика

Статии

2009г. – Пощова-Николаева, Б., „Имплементиране на интеркултурното обучение в българското образование“. В сб. Технологични аспекти на интеркултурното образование, УИ ,,Неофит Рилски ”, Благоевград, 2009 г., стр., 95-97, ISBN 978-954-680-654-3

2011г. – Пощова-Николаева, Б., „Ранното чуждоезиково обучение като възможност за обогатяване работата в подготвителна група и подготвителен клас“. В сб. Съвременни педагогически теории и практики, УИ ,,Паисйй Хилендарски ”, Пловдив, 2011 г., стр., 359-366, ISBN 978-954-423-732-5

2013г. – Пощова – Николаева, Б., „Конфликтологичната компетентност като елемент от професионалната подготовка на учителя“, В: Електронно списание „Български учител”, 2013, бр. 1, ISSN 1314-9482

2014г. – Пощова – Николаева, Б., „Тълкуване на конфликтите от англоезични автори“, В: Електронно списание „Български учител”, бр. 2, 2014, ISSN 1314-9482

2015г. – Пощова – Николаева, Б., „Конфликтите в училище“, В сборник: „По-добри учители, по-качествено образование“. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, с., 130-139, ISBN 978-619-202-073-6

2015г. – Пощова – Николаева, Б., „Конфликтологията като наука“, В сборник: Образование, развитие, изкуство Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015 , ISBN 978-619-202-076-7

2015г. – Пощова – Николаева, Б., Вълчева, П., „Играта с пръсти като средство за оптимизация на обучението по български и английски език в предучилищна възраст“, В сборник: „Алтернативи в образованието“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, с., 60 –71,  ISBN 978-619-202-159-7

2015г. – Пощова – Николаева, Б., „Усвояване на чужд език в детска възраст“, В сборник: „Обазование, общество, личност“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, с., 558-566,  ISBN 978-619-202-032-3

2015г. – Пощова – Николаева, Б., „Играта в ранното чуждоезиково обучение“, В списание: Образование и технологии, 2015, бр. 6, с., 282-287, ISSN 1314–1791

2016г. – Poshtova-Nikolaeva, B., “Attitudes of University Students – Future Teachers About Prevailing School Conflicts and Behavior Strategies in Them”, The Future of Education”, 6th edition, Florence, Italy, 2016, 567-573,   Conference Proceedings, ISBN: 978-88-6292-743-7

https://books.google.bg/books?id=6rppDAAAQBAJ&pg=PA687&lpg=PA687&dq=ISBN+978-88-6292-743-7,&source=bl&ots=yxqwiDwccj&sig=Lw7G6CUth4VzJC_rYU6orL62ssU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj0l5anmOjRAhWNzRoKHXRWB1wQ6AEIIzAC#v=onepage&q=ISBN%20978-88-6292-743-7%2C&f=false

2016г. – Пощова – Николаева, Б., „Многопосочните възможности на приказките при усвояването на английска лексика в периода на предучилищното и началното образование“, В сборник: „Иновации и компетентности в образованието“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016,  184-194,  ISBN 978-619-202-178-8

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg