Изберете страница

Психология

Педагогически факултет

Доц. д-р Светлана Николова Сарийска

Кабинет: стая 114

Телефон: 032/261-705

Email: sariyska@uni-plovdiv.bg

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 

 • 2017/2019 2017-2-BG01-KA205-036419„Leisure time as a positivist youth peer pedagogy“, Erasmus +
 • 2017/2020 590416-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP “SPORTS TRAINING FOR ALL” (ST4ALL), Erasmus +
 • 2012/2015 531134-LLP-1-2012-1-BG-KA3-KA3MP SGSCC Serious Games for Social & Creativity Competencies – „Електронни обучителни игри за развиване на социални творчески компетенции“
 • 2009/2011 “Q4S: Quatrain for Students” UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 – Lifelong Learning programme – Education and Culture DG – Мултилатерален европейски проект за подкрепа на млади хора с увреждания, обучаващи се в масовите учебни заведения по образователни програми за над 16-годишна възраст UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285.

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

 

 • 2016 Студентски практики. BG051PO001-3.3.07-0002
 • 2015/2016 ИТ15-008/23.04.2015 „Използване на мобилните технологии за развитие на самоконтрола“
 • 2011/2012 НИ 11 ПФ 0011 ПФ „Психично благополучие на хората в третата възраст и хора със специални потребности“, Фонд „Научни изследвания“ към ПУ“Паисий Хилендарски“
 • 2011/2012 НИ-11-ФИФ-009/25.05.2011 „Религиозната идентичност – теоретични и емпирични аспекти. Модел за разрешаване на религиозни конфликти“, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, Научни изследвания 2011/2012г.
 • 2009/2011 BG051PO001- 3.3.03-0048ЕСФ „Практически занимания в реална среда за студенти – бъдещи психолози и педагогически съветници”, Европейски социален фонд 2007-2013, Оперативна програма”Развитие на човешки ресурси”
 1. Монографии

 

1.1. Сарийска Св., Стаматов Р., Левтерова Д. Развитие на социалната компетентност. В Р. Стаматов, Д. Левтерова, В. Василев, Св. Сарийска, Г. Славчева, Развитие на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст, Пловдив: Макрос, 2010.

1.2. Сарийска, Св. Просоциално поведение в прехода към юношеството. В сборник с научни материали „Междуличностни отношения, самооценка и емоционална регулация“, Пловдив: Макрос, 2012. ISBN 978-954-561-298-5

1.3. Сарийска, Св., Стаматов Р. Моралната идентичност. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013. ISBN 978-954-423-869-8

1.4. Сарийска, Св. Прошката в юношеската възраст. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2014. ISBN 978-954-423-944-2

1.5. Сарийска, Св. Прошката. Опит за психологическо изследване. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2014. ISBN 978-954-423-945-9

1.6. Стаматов, Р., Сарийска, Св.  Силата на самоконтрола. Пловдив: Университетско издателство „Паисий  Хилендарски”, 2015. ISBN 978-619-202-098-9

1.7. Стаматов, Р., Сарийска, Св. Позитивната мотивация. Пловдив: Университетско издателство „Паисий  Хилендарски”, 2016. ISBN 978-619-202-174-0

 

 1. Учебници и учебни помагала

 

2.1. Сарийска, Св., Стаматов Р. Психология на личността (Тема 9) в Обща психопатология ч. І. Психология и медицина, под ред. Н. Маджирова, Медицинско издателство “Райков”, 2011. ISBN 978-954-9666-58-8

2.2. Sariyska Sv., Stamatov R., Goranova M, Grudeva P. Social competence and creativity. Illustrated handbook. Plovdiv: Publishing house “Blakom”, 2014. ISBN 978-619-7010-35-0

2.3. Сарийска, Св. Социална компетентност. Активности и упражнения за развитие на социални способности, самооценка и самоконтрол. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2014. ISBN 978-954-423-961-9

2.4. Стаматов, Р., Сарийска, Св. Пътища към щастието. Пловдив, УИ Паисий Хилендарски, 2017. ISBN 978-619-202-275-4

 1. Студии

3.1.  Сарийска, Св., Стаматов Р. Моралната идентичност в живота на аза. В сборник „Персонална и национална идентичност и социална среда“, ч.IV, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013. ISBN 978-954-423-854-4

3.2. Сарийска, Св., Социална компетентност в контекста на идентичността. В Идентичност и социална компетентност, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013. ISBN 978-954-423-859-9

3.3. Сарийска, Св., Благодарността в полето на позитивната психология. В: Позитивна психология, бр.1, стр.47, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2016. ISBN 2534-9309

 1. Статии

4.1. Сарийска Св., Стаматов Р., Левтерова Д., Славчева Г. Игра, игрова компетентност и социална компетентност. В Р. Стаматов, Д. Левтерова, В. Василев, Св. Сарийска, Г. Славчева, Развитие на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст, Пловдив: Макрос, 2010.

4.2.  Сарийска Св., Стаматов Р, Славчева Г. Креативност, социална компетентност и способност да се застава на гледната точка на другия. В Р. Стаматов, Д. Левтерова, В. Василев, Св. Сарийска, Г. Славчева, Развитие на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст, Пловдив: Макрос, 2010.

4.3. Сарийска Св., Стаматов Р., Левтерова Д., Славчева Г. Оценка на социалната компетентност. В Р. Стаматов, Д. Левтерова, Св. Сарийска, Г. Славчева, Г. Иванова, Оценка на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст, Пловдив: Макрос, 2010.

4.4. Сарийска Св., Левтерова Д., Славчева Г. Оценка на способността да се застава на чужда гледна точка. В Р. Стаматов, Д. Левтерова, Св. Сарийска, Г. Славчева, Г. Иванова, Оценка на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст, Пловдив: Макрос, 2010.

4.5. Сарийска Св., Левтерова Д., Славчева Г. Оценка на възможностите за разрешаване на конфликти в играта. В Р. Стаматов, Д. Левтерова, Св. Сарийска, Г. Славчева, Г. Иванова, Оценка на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст, Пловдив: Макрос, 2010.

4.6. Сарийска Св., Левтерова Д., Славчева Г. Оценка на равнището на игрова активност. В Р. Стаматов, Д. Левтерова, Св. Сарийска, Г. Славчева, Г. Иванова, Оценка на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст, Пловдив: Макрос, 2010.

4.7. Сарийска Св., Левтерова Д., Славчева Г. Оценка на интеракцията с връстниците в играта. В Р. Стаматов, Д. Левтерова, Св. Сарийска, Г. Славчева, Г. Иванова, Оценка на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст, Пловдив: Макрос, 2010.

4.8. Сарийска Св., Стаматов Р. Групи за екзистенциален опит. Сборник „Практически занимания в реална среда за студенти бъдещи спихолози и педагогически съветници”, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2010. ISBN 978-954-423-658-8

 

4.9. Сарийска, Св. Измерения на идентичността. В сборник „Персонална и национална идентичност и социална среда“, ч.II, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011. ISBN 978-954-423-698-4

4.10. Сарийска, Св. Влияние на семейството върху процесите на социализация. В сборник „Социализация“, т. I, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011.

4.11. Сарийска, Св. Морална идентичност и мотивация за прошка. В сборник „Социализация“, т. II, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011. ISBN 978-954-423-786-8

4.12. Сарийска, Св. Модел на социална компетентност. В сборник „Съвременното образование – стратегии, направления, ценности“, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012. ISBN 978-954-423-827-8

4.13. Сарийска, Св. Разбиране на прошката в прехода към юношеството. В сборник „Персонална и национална идентичност и социална среда“, ч.III, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013.

4.14. Сарийска, Св., Стаматов Р. Моралната идентичност в пространството на другия. В сборник „Персонална и национална идентичност и социална среда“, ч.III, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013. ISBN 978-954-423-853-7

4.15. Сарийска, Св. Конфликтът работа – семейство: отражения върху вътрешното благополучие. В сборник „Благополучието в контекста на социалната идентичност“, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013. ISBN 978-954-423-852-0

4.16. Сарийска, Св., Стаматов Р. Измерения на духовността. В Религиозната идентичност – аспекти на модерността, Пловдив: Студио 18, 2013. ISBN 978-619-90155-1-3

4.17. Сарийска, Св., Стаматов Р. Полета на благодарността. В Религиозната идентичност – аспекти на модерността, Пловдив: Студио 18, 2013. ISBN 978-619-90155-1-3

4.18. Стаматов Р., Сарийска, Св., Горанова М. Модел на социалната компетентност. В Идентичност и социална компетентност, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013.

4.19. Сарийска, Св., Стаматов Р. Моралната идентичност в психологичната перспектива. В сборник „Персонална и национална идентичност и социална среда“, ч.V, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013. ISBN 978-954-423-863-6

4.20. Сарийска, Св. Регулация на емпатията. В сборник „Персонална и национална идентичност и социална среда“, ч.V, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013.

4.21. Сарийска, Св. Креативност и социални отношения. В Перспективи в образованието. Пловдив: ПУ „Паисий Хилендарски“, 2014. ISBN 978-954-423-942-8

4.22. Сарийска, Св. Креативност и социална компетентност. В сборник „Психология и общество“. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015. ISBN 978-954-423-991-6

4.23. Сарийска, Св. Прошката в контекста на интерперсоналните отношения. В сборник „Психология и общество“. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015. ISBN 978-954-423-991-6

4.24. Сариска Св. Структура на социалната компетентност и стратегии за нейното развитие. В интердисциплинарен научен форум „Образование, общество, личност“. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015. ISBN 978-619-22-032-3

4.25. Сарийска, Св. Стратегии за развитие на самоконтрола. В сборник Образование, развитие, изкуство. Позитивно развитие. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015. ISBN 978-619-202-075-0

4.26. Сарийска, Св., Стаматов Р. Самоконтрол и поведение. В: Позитивна психология, бр.1, стр.123, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2016. ISBN 2534-9309

4.27. Сарийска, Св. Благодарност и психично благополучие. В Социално-педагогически аспекти на детското развитие. Пловдив, УИ Паисий Хилендарски, 2017. ISBN 978-619-202-279-2

 1. Конференции – Национални

5.1. Сарийска, Св., Стаматов Р. Насилието в детско-юношеска възраст. В сборник „Класика и иновации в превенцията на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни деца“ , Асеновград: Първа научно-практическа конференция „Издателство Виктори – ПР“, 2013. ISBN 978-619-7014-08-2

5.2. Сарийска, Св. Социалната компетентност в контекста на развитието. В сборник „Зависимости, наркомании, компютърни престъпления, токсикомания“. Асеновград: Втора научно-практическа конференция, 24-26.09. 2014. ISBN 978-619-7014-13-6

 1. Конференции – Международни

6.1. Stamatov R., Sariyska Sv., Goranova M. Development of social competence by use of serious game. ITAG 2013, Nottingham Trent University (Interactive Technologies And Games Conference. Health, Disability and Education)

6.2. Sariyska Sv., Stamatov R., Isacker K. Van, Goranova M., Pretis M., Fostering social competence through educational (serious) computer games. ViPi – ATLEC Symposium, 04 December 2013. Bussels, Belgium http://www.vipi-project.eu/wp-content/uploads/2013/12/10-SGSCC.pdf

6.3. Stamatov R., Sariyska Sv. Social competence – a way of achieving personal and professional realization. International conference, Brussels, Belgium, 17 December 2014 at VLEVA premises.

6.4. Stamatov R., Sariyska Sv. Social competence – structure and opportunities for development. In Social competences, creativity and wellbeing. Plovdiv University Press “Paisii Hilendarski”, 2015. ISBN 978-619-202-023-1

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg